Blagodati namaza

Proučivši ono što Kur’an i hadis govore o namazu i klanjaču, ulema je nabrojala devet blagodati namaza.

One su:

  • klanjač će zavoljeti Allaha, dž.š.;
  • Allah će mu podariti zdravlje;
  • čuvat će ga meleki;
  • imat će berićet u kući;
  • lice će mu nurom sijati;
  • bit će samilostan;
  • brzo će preko Sirat-ćuprije preći;
  • bit će sačuvan od Džehennema;
  • i bit će na Sudnjem danu u grupi odabranih koja neće strahovati, niti u biti neizvjesnosti.

Klanjač voli Allaha. Njemu na sedždu pada i samo se pred Njim klanja. Radi Allaha se budi iz tople postelje da Allahu namazom zahvali za novi dan. Cijeli dan nad namazom bdije i tako Božiju ljubav zaslužuje, jer ga namaz odvraća od zla i grijeha. Namaz je uzvišeni način iskazivanja pokornosti Bogu, a pokornost se iskazuje i izvršavanjem Božijih naredbi, a posebno napuštanjem grijeha. Namaz je brana od grijeha i potvrda ljubavi prema Bogu jer kad nekoga voliš, ne želiš ga povrijediti. Klanjač voli Allaha i tu ljubav ne kvari griješenjem, a namaz ga odvraća od grijeha.

Klanjaču će Allah, dž.š., podariti zdravlje. Zdravlje ne podrazumijeva samo fizičko, odnosno zdravlje tijela. Čovjek je i tijelo i duša. Ljudi medicinske struke su detaljno obradili medicinske aspekte abdesta i namaza. Ti položaji tijela u namazu nisu slučajni. Džibril je podučio Poslanika tome što znači da je to Objava.

Allah nam namaz određuje, a sve što On određuje je za nas dobro. Zdravlje duše, psihičko zdravlje je važno čovjeku. Bez ravnoteže između tijela i duše čovjek nije zdrav. Namaz uspostavlja ravnotežu. On je terapija koja nam osigurava zdravlje duše, psihičko zdravlje, jer je zdrava duša preduslov za zdravo tijelo. Onaj koji čuva i održava zdravlje duše ne narušava haramima zdravlje tijela. Haram i namaz su nespojivi, pa je klanjaču kroz namaz podareno zdravlje.

Klanjača čuvaju meleki. Sa svakim su meleki pisari:

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.كِرَامًا كَاتِبِينَ

“Plemeniti pisari znaju šta vi radite.“ (Infitar, 11-12)

S klanjačem su meleki čuvari. Kao što čovjek čuva namaz meleki, čuvaju njega od zla i nesreće.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

“A nad vama bdiju čuvari.“ (In- fitar, 10)

Kad klanjamo, meleki nam prave društvo, oni su naš džemaat. Kad si klanjač, melek ti je čuvar. Stani na namaz, meleki će s tobom. Ustraj u namazu, meleki su ti podrška.

Klanjač ima u kući berićet. Vjernici znaju da bogatstvo nije u bogatstvu imetka, iako vjerniku treba bogatstvo, ono nije zabranjeno. Zabranjeno mu je biti zaljubljen u imetak i robovati mu. Vjernik zna da je bogatstvo u bogatstvu duše, kako to Poslanik veli da je bogatstvo u zadovoljstvu. Džaba sva bogat- stva ako je duša prazna, ako se ne zna smisao života, ako se luta po tmini i bezuspješno traga za svjetlom.

Hazreti Omer, r.a., je rekao:

Vjernik ima pravo na obje moći. Može i treba biti moćan na dunjaluku i nikad ne zaboraviti da dunjaluk ima smisla samo ako se s njim i na njemu zarađuje Ahiret. Klanjač se namazom svakodnevno jača da ide dunjalučkom stazom dostojanstveno i sigurno korača u kuću sreće na Ahiretu.

Klanjaču lice sija nurom. Poslanik nas uči da abdest ne pere samo fizičku prljavštinu sa tijela. Abdest nas i čisti od grijeha. Svaka kap abdeske vode koja padne sa našeg tijela s njom s nas kapaju grijesi. Grijesi nas zacrnjuju, našu dušu a lice i oči su slika naše duše. Kad duša nurom sija, a sija ona koja se svjetlom Gospodara svjetova osvjetljava, tad i lice je nurli. Klanjač pet puta dnevno traži svjetlo, svjetlu se okreće, sa Svjetlom razgovara i logično je da takav plijeni svojom pojavom i osvaja, da mu lice sija nurom.

Klanjač je samilostan. Na svako rekatu on se utječe Milostivom, Svemilosnom. Zahvaljuje Er-Rahmanu, Er-Rahimu. Utječe Mu se. Klanjač teži Allahovoj milosti svjestan da se nikako ne može Allahu na blagodatima odužiti te svim svojim angažmanom teži zadobiti Allahovu milost. Poslanik kaže:

“In terham turham.“ 
“Ako budete milostivi, Allah će se vama smilovati.“ 

Klanjač je samilostan prema životima koji ga okružuju. Vjera nas naša uči da je sve oko nas naseljeno. Samilostan je prema biljci, ni nju, ni njeno stanište ne ugrožava. Ovdje bih upitao jesmo li takvi? Vidimo li kako izgleda naše okruženje nakon što je okopnila snježna bjelina?

Otkrivena je naša sramota, smeće koje smo svuda pobacali. Kao što je ono sad postalo vidljivo, na Sudnjem danu će biti vidljivo ko ga je bacio, jer će se sve u tom danu objelodaniti i tada ćemo se stiditi naših grijeha. Namaz utiče na nas da istinski iskazujemo pažnju i samilost prema svim životima koji s nama dijele životni prostor. Klanjač je samilostan prema svima i svemu što samilost potrebuje, jer je i sam svjestan svoje nemoći naspram Gospodarove veličine. Njemu Uzvišenom svaki dan kliče “Allahu ekber!“ / “Allah je najveći!“

Klanjač će brzo i bezbjedno preko preći Sirat ćuprije. Što se više opteretimo dobrim djelima to će nam noge lakše koračati ka dženetskim vratima. Djelo koje je u tom našem koferu za Ahiret najvažnije je namaz. Za njega ćemo prvo biti pitani.

Ako si s ljubavlju prema Svemoćnom ustajao iz tople postelje radi sabaha i svakog dana nad namazom bdio, preći ćeš preko Sirat ćuprije i smjestiti ćeš se na sigurno mjesto. Ko namazom bježi od grijeha na sigurno i liječi neravnotežu između tijela i duše na Ahiretu će brzo doći na sigurno mjesto. Džennet je njegovo boravište.

Klanjač će biti sačuvan od Džehennema. Poslanik kaže:

“Ključ Dženneta je namaz, a ključ namaza je čistoća.“ (Ahmed, Musned) 

Alija, r.a., prenosi:

“Posljednje riječi Allahovog Poslanika su bile: “Namaz! Namaz! Bojte se Allaha pazeći svoje potčinjene.“ (Ebu Davud) 

Ko želi zaštitu od vatre svakog dana će abdestom i namazom gasiti vatru i brusiti ključ za Džennet i sebe učiniti Poslanikovim sljedbenikom, kojeg će on prepoznati po tragovima abdesta i namaza.

Klanjač će biti na Sudnjem danu u grupi koja neće strahovati niti u biti neizvjesnosti. Od Ubadea ibn Samita se prenosi kako je čuo Poslanika da kaže:

“Moćni i Uzvišeni Allah je pet namaza učinio obaveznim mome ummetu. Allah se obavezao da će svakome od mog ummeta ko lijepo uzme abdest i klanja svaki namaz na vrijeme i skrušeno ga obavi oprostiti grijehe, a ko ovo ne ispunjava, Allah se prema njemu ništa ne obavezuje.“ (Ebu Davud)

Uzvišeni Bože, pomozi nam da u neizvjesnosti ne budemo kad se s Tobom susretnemo! Amin!

Autor teksta je prof. Izet ef. Čamdžić iz knjige Poruka i opomena sa mimbere. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar