Utjecaj džinskog uroka na čovjeka

Prethodio je govor Ibnul-Kajjima, rahimehullahu te‘ala, o postojanju ljudskog uroka i džinskog uroka. O istinitosti džinskog uroka govore brojni šerijatski tekstovi. Svevišnji Allah kaže:

El-E'araf, 27 Utjecaj džinskog uroka na čovjeka Hajrudin Tahir Ahmetović Urok, sihr i džinski napad Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

“On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.” (El-E‘araf, 27)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Zastor između džinskih očiju i stidnih mjesta ljudi je, kada uđe neko od vas u nužnik da kaže: ‘Bismillah.’”1

Od Ebu Se‘ida el-Hudrija, radijallahu anh, prenosi se da je rekao:

“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, utjecao se od džinskih očiju, a zatim od ljudskih očiju, pa kada su spuštene ‘el-mu’avizzetejn’,2 prihvatio se njih, a ostavio je sve mimo toga.”3

Utjecaj džinskog uroka na čovjeka Hajrudin Tahir Ahmetović Urok, sihr i džinski napad Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Utjecaj džinskog uroka na čovjeka.

Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u njenoj kući vidio sluškinju sa zlim pogledom, pa je rekao:

“Učite joj rukju, doista ju je pogodio pogled.” 4

Islamski autoritet El-Ajni, rahimehullahu te‘ala, rekao je:

“Kaže Ibn Karkul: ‘Tj. oko od džinskog pogleda.’ Ebu Ubejd kaže: ‘Šejtan ju je pogodio.’ Hattabi kaže: ‘Džinske oči pogađaju bolje nego koplje.’”5

Ibn Hadžer, rahimehullahu te‘ala, rekao je:

“Razišli su se oko značenja riječi nazretun u hadisu. Rečeno je: ‘Oko od džinskog pogleda.’”6

Autor teksta “Utjecaj džinskog uroka na čovjeka” Hajrudin Tahir Ahmetović iz knjige “Urok, sihr i džinski napad.”

  1. Et-Tirmizi, br. 606 i kaže: “Ovaj hadis je čudan. Ne poznajemo ga osim na ovaj način.” Lanac prenosilaca mu nije jak, ali svjedoče mu drugi hadisi na osnovu kojih biva hasen li gajrihi. Vidjeti: Temammul-Minne od šejha Albanija.
  2. Sure El-Felek i En-Nas.
  3. Albani, Sahih Ibn Madže, 2/265.
  4. El-Buhari, br. 5739; Muslim, br. 2197.
  5. Umdetul-Kari, 21/266.
  6. ethul-Bari, 10/202.

Vaš komentar