RECENZIJA: Budi zahvalan svome Gospodaru

Znaj, Allah te sačuvao, da je Uzvišeni Allah podario ljudima mnogobrojne blagodati, kako jasne tako i one skrivene, da ih čovjek ne može ni pobrojati, niti može zamisliti njihov broj. Te blagodati obuhvataju sve situacije i sva stanja čovjekovog života, obuhvataju i ono što smo tražili i ono što nismo. Sve one zahtijevaju od čovjeka da ih prizna i bude zahvalan Onome Ko ih je darovao:

I dali smo vam od svega onoga što ste tražili, a ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih izbrojati. (Ibrahim, 34)

Najveća od svih blagodati jeste blagodat vjere i blagodat ustrajnosti u njoj. Uzvišeni Allah kaže: Danas su oni koji ne vjeruju izgubili nadu da će vas od vjere odvratiti, pa ih se ne bojte, već se bojte Mene.

Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (El-Maida, 3)

Uzvišeni Allah je slao poslanike i objavljivao knjige kako bi Svojim robovima pojasnio Svoju veličanstvenu vjeru i pouzdani put. Zatim te je, o vjerniče, Uzvišeni Allah uputio, te si postao sljedbenik te vjere. Ovo je najveća blagodat zbog koje treba da budeš zahvalan Allahu na najuzvišeniji način. Onaj ko je zahvalan Allahu treba u svojoj zahvalnosti i ustrajati, jer zahvalnošću čovjek povećava svoje blagodati i otklanja probleme.

Ako zanoćiš nezahvalan Allahu, nijekajući Njegove blagodati i griješeći Mu, onda znaj da si se time izložio Allahovom prijekoru, srdžbi i bolnoj kazni: Pa kada su zalutali, Allah je učinio da njihova srca zalutaju. Mnogo je ljudi koji uživaju u Allahovim blagodatima, ali je malo onih koji zahvaljuju na njima. Oni su zaboravni, nemarni i odali su se zabavi. Uzvišeni Allah kaže:

Onima koji vjeruju i dobra djela čine pripadaju bašče kroz koje rijeke teku, a oni koji ne vjeruju, oni uživaju i jedu kao što jede stoka, a Džehennem će im boravište biti. (Muhammed, 12)

Istinski vjernik je strpljiv i zahvalan, kao što Uzvišeni Allah kaže:

U tome su, doista, dokazi za svakog strpljivog i zahvalnog. (Sebe’, 19)

Strpljivošću i zahvalnošću čovjek se odupire zamkama prokletog šejtana, koji nastoji čovjeka odvratiti od zahvalnosti: Reče:

„Zato što si me u zabludi ostavio, sve ću ih s Pravoga puta odvratiti. Zatim ću im prilaziti i sprijeda, i odzada, i s njihove desne i s njihove lijeve strane, i vidjet ćeš da većina njih neće biti zahvalna.“ (El-Hidžr, 39)

Znaj, čovječe, da koristi od zahvalnosti ne pripadaju Stvoritelju, jer je On neovisan. Tu korist ima isključivo Allahov zahvalni rob. Čovjek čisti dušu, približava se svome Gospodaru. Uzvišeni Allah kaže:

Onaj ko je zahvalan u svoju korist je zahvalan, a onaj ko je nezahvalan, pa Allah je Neovisan i hvale dostojan. (En-Neml, 40)

Uzvišeni Allah ne ostavlja u zabludi onoga ko vjeruje u Njega, ko Ga spominje i od Njega uputu traži, kao što ni ne kažnjava onoga ko mu je zahvalan:

A Allah vas neće kazniti ako zahvalni budete i ako budete vjerovali, a Allah je Blagodaran i sve zna. (El-Bekare, 158)

Uzvišeni Allah će zahvalnome dati adekvatnu i potpunu nagradu, uzdići će ga na najviši stupanj, povećati sevape, blagodati prema njemu učiniti trajnima i od njega otkloniti nedaće i kaznu. Zbog toga svaki vjernik treba nastojati činiti dovu Allahu da ga učini od robova zahvalnih na blagodatima. Jedna od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, dova bila je:

RECENZIJA Budi zahvalan svome Gospodaru Budi zahvalan svome Gospodaru Aid el- Karni Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
„Allahu, pomozi mi da Te spominjem, da Ti zahvalan budem i lijepo ibadet činim.“(Bilježi Ebu Davud u Sunenu, Poglavlje o istigfaru, 1522.)

Zahvalnost Allahu se postiže srcem, jezikom i tijelom. Jedna od Poslanikovih dova bila je i:

„Tvoje svjetlo je potpuno i dao si nam uputu, pa, Tebi hvala. Tvoja blagost je veličanstvena, pa si nam oprostio, i Tebi hvala. Pružio si nam Svoju ruku, i neka Ti je hvala. Gospodaru moj, Tvoje lice je najplemenitije, a Tvoje dostojanstvo najuzvišenije. Tvoje davanje je najbolje i najplemenitije. Gospodaru, kada ti je čovjek pokoran, daješ mu iz svoga izobilja, a kada Ti griješi, Ti mu opraštaš. Ti se odazivaš nevoljniku i otklanjaš štetu, liječiš bolesnoga i opraštaš grijehe, primaš pokajanje.“(Bilježi imam hafiz Ebu Ja’la Muhammed b. Hasan el-Ferra’ el-Hanbeli u Musnedu, br. 445.) 

U dovama nekih pobožnjaka stoji:

„Gospodaru, koliko god blagodati da si mi darivao, ja sam ti malo zahvalan. Koliko god mi iskušenja dao, moja strpljivost je mala. O Ti, Kojem sam nedovoljno zahvalan na blagodatima, a Ti mi ih ne uskraćuješ, i nedovoljno strpljiv na iskušenjima, a Ti me ne ponižavaš, o Ti, Koji me vidiš dok činim velike grijehe, ali me ne otkrivaš, o Vlasniče neprekidnog dobra, Davaoče blagodati koje ne prolaze niti nestaju, neka je Tvoj salavat na Muhammeda i njegovu porodicu, a nama oprosti grijehe i smiluj nam se.“(Jedna od dova imama Alije b. Husejna. Prenosi je El-Bejheki u Šu›abul-imanu, br.4412.)

Gospodaru, pomozi nam da Ti budemo zahvalni na blagodatima koje si nam darovao, nama i roditeljima našim, uputi nas da činimo dobra djela kojima si Ti zadovoljan i oprosti nam, Ti si Onaj Koji prašta i Milostiv si.

RECENZIJA Budi zahvalan svome Gospodaru Budi zahvalan svome Gospodaru Aid el- Karni Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Aid el- Kardni iz knjige “Budi zahvalan svome Gospodaru”.

Vaš komentar