RECENZIJA: Poslanikove oporuke ženama i primjeri sahabijki

Najljepša zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je blagoslov i spas na najčasnijeg Poslanika, našega miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i ashabe, kao i na svakoga ko slijedi njegov sunnet i povodi se za njegovom Uputom do Sudnjega dana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je postupcima i govorom upućivao na svako dobro, odvraćao od svakoga zla i pozivao ka Allahu. Allah, dž.š., kaže:

Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. (Et-Tevbe, 128.)

I kaže:

a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. (El-Enbija, 107.)

Jedna od najbitnijih odlika poziva Allahovoga Poslanika, s.a.v.s., jeste to što on istinski posvećuje pažnju ženi, daje joj počast, osigurava status, definira vrijednosti, pojašnjava joj prava kako niko ne bi mogao činiti nasilje nad njom, a definira i njene obaveze kako ne bi došla u situaciju da prema nekome bude nepravedna. Islam ženu smatra ravnopravnom muškarcu. Allah, dž.š., kaže:

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (En-Nahl, 97.)

Žena je muškarcu sestra:

“Žene su muškarcima sestre.”(Predanje bilježi Ebu Davud, hadis je hasen.)

Prema tome, žene nisu oponenti ljudima, i ne postoji nikakav sukob između muškaraca i žena, kao što to neki danas vole predstaviti. Žena je muškarcu ili majka ili supruga ili sestra ili kćerka. Ona mu je stvarni i suštinski pomagač u ostvarenju humanističke misije na planeti Zemlji. Isto tako, ona je kao i muškarac, počašćena i odlikovana od strane Allaha, dž.š., što nam govori kur’anski ajet u kojem Allah, dž.š., veli:

Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali. (El-Isra, 70.)

Ona je, kao i muškarac, obradovana ulaskom u Džennet, ukoliko bude vjerovala i činila dobra djela. Allah, dž.š., kaže:

a ko učini dobro – bio muškarac ili žena, a vjernik je -, u Džennet će; u njemu će imati u obilju svega, bez računa. (El-Mu’min (Gafir), 40.)

Čovjek i žena su, dakle, dva lica iste medalje, i ona pripada njemu i on njoj. Allah, dž.š., kaže:

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. (En-Nisa, 1.)

Islam je ženi zagarantirao pravo na život:

i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena? (Et-Tekvir, 8-9.)

Islam joj je, isto tako, zagarantirao i pravo na ibadet. Nije dozvoljeno sprječavati je od odlaska u džamiju, ukoliko ne postoji mogućnost da se desi bilo kakva smutnja, jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati odlaske u Allahove džamije.”(Muslim, Sahihu Muslim.); iako je za ženu najbolji namaz u njenoj kući.

Islam je ženi zagarantirao pravo i na obrazovanje i prosvjećivanje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je odredio poseban dan u sedmici u kojem je ženama držao predavanja, učio ih i savjetovao. U dvjema najvjerodostojnijim zbirkama hadisa, Buharijevoj i Muslimovoj, stoji:

“Allahov Poslanik, s.a.v.s., je od žena tražio da iziđu klanjati bajram-namaz (na musali), i nijednu od njih nije izuzeo. Kada bi završio hutbu, prilazio bi njihovim safovima i savjetovao ih, tražio bi da udjeljuju sadaku.”.  

Posljednje riječi Allahova Poslanika, s.a.v.s., bile su oporuka da se prema ženama lijepo ophodi. Rekao je:

“Namaz i one koje su u vašem vlasništvu!”(Predanje bilježi Ahmed, Musnedu Ahmed, a hadis je vjerodostojan.) 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je i na Oprosnom hadždžu oporučio lijep i primjeren odnos prema ženama, pa je rekao:

“Lijepo se prema ženama ophodite!”(Et-Tirmizi, , a hadis je hasen.) 

Poslanik, s.a.v.s., je uporedio žene sa staklenim bocama (čašama) i naredio da se prema njima blago i pažljivo ophodi. Rekao je:

„O hajkači (goniči), malo pažljivije sa staklenim bocama (čašama).“(Sahihul-Buhari i Sahihu Muslim. )

S druge strane, Allahov Poslanik, s.a.v.s., se savjetovao sa svojim ženama, kao što nam to prenosi majka pravovjernih Ummu Selema, kada mu je preporučila da obrije glavu na Hudejbiji i da se oslobodi ihrama kada su pošli na umru. Tada su ljudi oklijevali da se oslobode ihrama kada je sklopljeno primirje na Hudejbiji. Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., učinio kako mu je preporučila majka pravovjernih Ummu Selema, r.a., svi ljudi su ga u tome slijedili i učinili isto. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je ženama dozvolio i učešće u ratovima. On je, kada je trebalo ići na pohod, izvlačio listiće i sa sobom vodio ženu čije se ime našlo na listiću.

Žena je omiljena Allahovom Poslaniku, s.a.v.s:

„Omiljene su mi žene i lijepi mirisi.“(En-Nesai, Sunenun-Nesai, a hadis je vjerodostojan.)

Islam, u nekim situacijama, ženu stavlja ispred muškarca. Majka je preča od oca po pitanjima dobročinstva, pažnje, lijepog ophođenja i brige od strane njihove djece. Majka je preča od oca da se brine o djeci. Kćerka je preča od sina da se o njoj roditelji brinu i paze je. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

„Kome bude data jedna ili više kćeri, pa se prema njima adekvatno i primjereno bude odnosio, one će mu biti zaštita od Vatre.“(Bilježe ga Buhari i Muslim u svojim zbirkama.) 

Objava je došla u vrijeme kada je među Arapima bio raširen običaj da zakopavaju živu žensku djecu. Onome kome bi došla vijest da mu se rodila kćerka lice bi se smračilo, tijelo svehlo i sav bi izgledao potišten. Poslanik, s.a.v.s., je u naručju držao Umamu, Zejnebinu, r.a., kćerku, dok je imamio u džamiji. Kad je činio ruku i sedždu, spuštao je, a kada se ponovo vraćao na kijam, uzimao je u naručje. Poslanik, s.a.v.s., je, kada bi mu god došla Fatima, r.a., ustajao i poljubio je u glavu, a zatim joj pravio mjesto pored sebe. On je s Aišom, r.a., majkom pravovjernih, zajedno trčao.

Dozvoljavao joj je da mu se osloni na leđa dok gleda kako se habešije igraju s kopljima u džamiji. Poslanik, s.a.v.s., se sa Aišom, r.a., kupao iz iste posude. Stavljao je glavu u njeno krilo, iako je imala mjesečni ciklus (hajz). Pa, koji to svjetski zakon na ženu gleda ovako dostojanstvenim pogledom punim počasti i pažnje kao što na nju gleda šerijat?!

Koji zakon joj poklanja toliko pažnje i brige, i tako detaljno ukazuje na šta sve ima pravo i šta je sve dužna?! Ko je uradio kao što je radio Allahov Poslanik, s.a.v.s., nosilac posljednje i časne Objave?! U dijelu koji nam predstoji, slijede veličanstvene oporuke ženi koje sam izabrao iz riznice vjerodostojnih hadisa Allahovoga Poslanika, s.a.v.s., kako bi joj bile podsjetnik i kako bi lakše i sigurnije slijedila njegov sunnet i praksu, i time bila među onima koji će na Sudnjem danu biti spašeni i sigurni. Molim Allaha, dž.š., da mi trud učini iskrenim u Njegovo ime, a da sve ovo što dolazi u ovim oporukama učini korisnim i da nas opskrbi prakticiranjem istog. Allah, dž.š., upućuje na Pravi put.

Neka je spas, mir i blagoslov na našega miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i čestite ashabe. Naša posljednja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Halid Hadim es-Surudži

Autor teksta RECENZIJA Poslanikove oporuke ženama i primjeri sahibijki Halid Hadim s Surudži iz djela Poslanikove oporuke ženama i primjeri sahibijki Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Halid Hadim s-Surudži iz knjige “Poslanikove oporuke ženama i primjeri sahabijki.”

Vaš komentar