Može li žena u hajzu učiti pred spavanje Kur'an?

Pitanje: Može li žena u hajzu učiti pred Kur'an, tj. sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas i Ajetul-kursijju? Može li žena u takvom stanju dotjecati mushaf? Da li se u kur’anskom izrazu: la jemessuhu illel-muttaherun / Mogu ga dodirnuti samo oni koji su čisti misli na Kur’an ili na Levhi-mahfuz? Smije li se mushaf dodirivati bez abdesta?

Odgovor: Časni Kur’an kaže:

El Vakia 77-80 Može li žena u hajzu učiti pred spavanje Kur'an Vjera za sva vremena Dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

On je, zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj – dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. (El-Vakia, 77-80)

Kitabun meknun ne mora značiti da je to Kur’an, a muttaherun / oni koji su čisti ne mora obavezno značiti tjelesnu čistoću. Kitabun meknun znači Knjiga pomno čuvana. To je, ustvari, Levhi-mahfuz, nebeska knjiga, koja se spominje u Časnom Kur’anu:

El Burudž 21-22 Može li žena u hajzu učiti pred spavanje Kur'an Vjera za sva vremena Dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

A ovo je Kur’an veličanstveni, na Ploči pomno čuvanoj (Levhi-mahfuzu). (El-Burudž, 21-22)

Čisti, koji se spominju u prethodnom ajetu su, prema tefsiru Et-Taberija, meleki, koji su čisti od svih grijeha, zlih misli i djela. Prema Ibn Hazmu, koji je o ovoj temi detaljno govorio, dodirivati Kur’an je dozvoljeno bez posebnih priprema, jer ne postoji nijedan jasan dokaz koji traži drugačije. Ipak, učenjaci svih mezheba se slažu u tome da je bolje uzeti abdest prije dodirivanja Kur’ana. Pored Ibn Hazma, mišljenje da je dozvoljeno dodirivati Kur’an bez abdesta zastupaju Ibn Abbas, Šu’bi, Zahhak, Zejd ibn Ali, Mu’ejjid Billah, Davud, Hammad b. Sulejman i mnogi drugi.

Grupa učenjaka koja smatra da se Kur’an ne smije dodirivati bez abdesta svoje mišljenje temelje na hadisu kojeg bilježi imam Malik u Muvetti. Međutim, ovaj hadis, osim što je mursel, u sebi sadrži riječ tahirun, koja prema Ibn Kesiru, Zamahšeriju i drugima ne mora upućivati na abdest, već na duhovnu čistoću.

Ženi je u toku menstruacije dozvoljeno učiti Kur’an napamet ili čitajući, ne dodirujući ga. Ibn Madže bilježi predanje kojim se ženi u menstruaciji zabranjuje čak i učenje Kur’ana. Međutim, ovo predanje je slabo, prema mišljenju Allame ibn Hajra i Allame ibn Mulekkina. Imam Malik smatra da čovjek i žena ne moraju imati abdest ukoliko čitaju Kur’an obnavljajući hifz. A Allah najbolje zna.

Vjera za sva vremena Dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Može li žena u hajzu učiti pred spavanje Kur'an?” Dr. Zakir Naik iz knjige “Vjera za sva vremena.”

Vaš komentar