Plivanje, gađanje i jahanje

Poslanik islama, s.a.v.s., podsticao je da djecu učimo onome što je korisno. Pa čak i kada se igraju ili se bave nekim hobijem, to treba da bude korisno za njihov razvoj i društvo u kome žive. Otuda u jednoj merfu’-predaji koju prenosi Sa’d b. ebi Vekkas, r.a, stoji:

Vježbajte gađanje, jer je to dobro ili: vaš najbolji hobi, a u drugoj predaji: vaša najbolja igra! (Predaju bilježi Bezzar i Taberani u El-Mu’džemu-l-evsatu, kao i Munziri u Et-Tergibu ve-t-terhibu, , tom II, str. 278. Navodi ga, takođe, Hejsemi u Mu’džemu-z-zevaidu, 6/269.)

Imam Taberani i hafiz Munziri navode dobru predaju u kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s., jasno naglašava:

Sve izlazi iz okvira zikra/spominjanja Allaha, izuzev četiri stvari: čovjekovo precizno gađanje, dresiranje i pripremanje konja, zabavljanje i igranje sa svojom porodicom i učenje plivanja! (Hadis je ocijenjen dobrim. Prenosi ga Taberani u El-Mu’džemu-l-kebiru, 1/89 i Munziri u Et-Tergibu ve-t-terhibu, tom II, str. 279. Spominje ga, takođe, i Hejsemi u Mu’džemu-z-zevaidu, 6/269.)

Vjerovjesnik, s.a.v.s., je, prolazeći pored omladinaca koji su vježbali gađanje, kako prenosi Seleme b. el-Akve’a, r.a., rekao:

Gađajte, sinovi Isma’ilovi, jer vaš otac je bio strijelac! (Hadis bilježe Ibn Madže u Sunenu, hadis br. 2815; Ahmed u Musnedu, 4/50; Ibn Hibban u Sahihu, hadis br. 1646; Hakim u Mustedreku, 2/94 a s njim se slaže i smatra ga autentičnom predajom hafiz Zehebi i Munziri.)
Plivanje, gađanje i jahanje  Enes Svraka iz djela Islam i sportske discipline. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Plivanje, gađanje i jahanje” Enes Svraka iz knjige “Islam i sportske discipline”.

Vaš komentar