“Dokaz” da je Kur'an falsifikat

Pitanje: U toku predavanja, spomenuli ste ajet iz 17. sure, koji glasi: Reci:

“Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili…” (El-Isra, 88)

Međutim, Taberi u svojoj Historiji u 6. tomu na 107. strani i Ibn Hišam u Siratu Resulillah na 165. i 167. strani kažu da je Muhammeda inspirirao šejtan i da je govorio u ime tri božanstva. Kasnije je tvrdio da mu je objava dolazila od meleka Džibrila, ali ostaje da mu je prijašnju objavu donosio šejtan. Ovo baca sjenku na izazov koji se spominje u navedenom ajetu. Jer, ako je istina ovo sa početkom objave, onda je tom izazovu već odgovoreno od strane šejtana. To nas, konačno, dovodi do zaključka da ni ostatak Kur’ana ne može biti Božija riječ.

Odgovor: Brat je citirao ajet iz sure El-Isra. U još nekoliko ajeta postoje slični izazovi.

To što si naveo iz knjiga od Taberija i Ibn Hišama, sigurno si pogrešno pročitao. Nisu oni rekli: “Ovi ajeti su od šejtana.”, već su rekli: “Mušrici su govorili da Muhammeda,

a.s., šejtan podučava Kur’anu.” Dakle, samo su citirali šta nevjernici govore. U nastavku, ove knjige kažu da su odmah nakon ovih nevjerničkih sumnji objavljeni ajeti iz sure El-Vakia:

On je, zaista, Kur’an plemeniti, u Knjizi brižljivo čuvanoj – dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. On je objava od Gospodara svjetova. (El-Vakia, 77-80)

Dakle, Kur’an je u Levhi-mahfizu, ploči pomno čuvanoj, a mogu mu prići samo čisti, tj. meleki. Šejtan nema pristup Kur’anu. Ibn Hišam i Taberi nisu rekli da šejtan objavljuje Kur’an Poslaniku, već su rekli da to nevjernici govore. Uzvišeni Allah nevjernike izaziva:

A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti. (En-Nisa, 82)

Nađite protivrječnosti u Kur’anu! Nema ih! Da je Kur’an od šejtana ili bilo koga drugog, bio bi pun kontradikcija. Ranije sam spominjao Allahove izazove ljudima da sačine knjigu sličnu Kur’anu (Et-Tur, 34; El-Isra, 88), uz napomenu da ni ljudi ni džinni, čak i kad bi se udružili, ne bi napravili nešto slično Kur’anu. Ako vam je izazov težak, Allah vam je olakšao u 13. ajetu sure Hud:

Zar oni da govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa sačinite vi deset Kur’anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!”

Skepticima je i ovo pretežak izazov. Nemoguće je izmisliti deset sura sličnih kur’anskim.Uzvišeni Allah ih i dalje izaziva – da naprave samo jednu jedinu suru!

A oni govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.” (Junus, 38)

A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.

Pa ako ne učinite, a nikada nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (El-Bekare, 23-24)

Nije da ljudi nisu pokušavali odgovoriti ovim izazovima. Pokušavali su načiniti bar jednu suru sličnu kur’anskoj, ali su doživjeli poraz i poniženje. Kur’anski stil je tako uzvišen, savršen, čist i neprikosnoven, da mu nema ravnog. U vrijeme objavljivanja Kur’ana, arapski jezik je bio na vrhuncu. Tada su živjeli najveći umovi arapske književnosti, ali niko nije uspio prići nenadmašnom kur’anskom stilu. Kao da im Uzvišeni Allah kaže: “Evo, Arapi, ovo je Kur’an objavljen na vašem, arapskom jeziku! Ako sumnjate u njegovo porijeklo, načinite bar jednu njemu sličnu suru! Ne morate istu, već barem sličnu.” U Kur’anu postoje sure od svega 3-4 ajeta, svega desetak riječi! Izazov važi i za takve sure. Međutim, svi koji su pokušali izmisliti čak i tako male sure, doživjeli su poraz. Niko nikada nije uspio poraziti Kur’an, pa nećeš ni ti, brate. Nadam se da ti je odgovor jasan.

Autor “Zakir Naik” iz knjige “Vjera za sva vremena

Vaš komentar