Kako će izgledati polaganje računa na Sudnjem danu?

Klikni ▶ da poslušaš ovaj članak!

Obračun

Dužnost muslimana je da vjeruju da će stati pred Uzvišenim Allahom, kako bi ih On upoznao o njihovim djelima i na osnovu toga će ih nagraditi ili kazniti.

O čemu će ljudi biti pitani na Sudnjem danu?

Biće pitani o svojim riječima, djelima, imetku i o svemu što je za njih vezano.

O ovoj temi imamo nekoliko ajeta i hadisa:

  1. „Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.“ (El-Isra, 36)
  2. „A na Dan kad ih On pozove i upita: ‘Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali?’“ (El-Kasas, 62)
  3. „A na Dan kad ih On pozove i upita: ‘Šta ste poslanicima odgovorili?’“ (El-Kasas, 65)
  4. „I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono što su radili!“ (El-Hidžr, 92–93)
  5. „I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu, zaista odgovarati!“ (El-Isra, 34)
  6. „Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!“ (Et-Tekasur, 8)
  7. „Izložićemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili.“ (El-Aaraf, 6–7)
  8. Ebu Berze El-Eslemi, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neće se čovjekova stopala pomaći na Sudnjem danu dok ne bude upitan za četvero: u što je život proveo, da li se po znanju vladao i na koji način je zaradio imetak i kako ga je potrošio i u što je tijelo koristio!“ (Tirmizi, hadis je dobar)

Način polaganja računa

Kada je u pitanju polaganje računa, postoje dvije skupine:

Prva: Vjernici koji će račun lahko položiti i djela će im biti samo predstavljena, a razlog tome jeste pokazivanje Allahove milosti i dobrote prema njima jer im je grijehe oprostio.

Aiša, radijallahu ‘anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Ko god bude ispitivan biće i kažnjen.“ Aiša ga je upitala: ‘Zar Allah nije rekao: Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku data, lahko ce račun položiti. (El-Inšikak,7–8)?’

Poslanik je odgovorio:

‘To je samo izlaganje djela, a nema nikoga ko će na Sudnjem danu biti detaljno ispitivan, a da neće biti kažnjen.’“ (Buhari i Muslim)

Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:

„Vjernik će se približiti Allahu na Sudnjem danu i biće prekriven potvrđujući da je činio grijehe. Gospodar će ga upitati: ‘Da li znaš (da si taj grijeh počinio)?’ Odgovoriće: ‘Znam, Gospodaru.’ Allah će tada kazati: ‘Ja sam ti grijehe sakrio na dunjaluku, a sada ti ih opraštam.’ I biće mu uručeni listovi njegovih dobrih djela. A u vezi licemjera biće povikano pred svim stvorenjima: ‘Ovi su lagali na Uzvišenog Allaha.’“ (Buhari i Muslim)

Druga: Nevjernici koji će teško račun položiti i biće pitani za svaki i mali i veliki grijeh. Ako prilikom polaganja računa budu istinu govorili, biće pitani za to. A ako pokušaju slagati ili prekriti istinu, usta će im biti zapečaćena, a dijelovi tijela će im progovoriti.

Uzvišeni Allah veli: 

“Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti.” (Jasin, 65) 1

Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, vrelo (Havd)

Dužni smo vjerovati da postoji vrelo koje je Allah podario Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovom ummetu.

Šta je vrelo (Havd)

To je veliko vrelo koje se napaja iz džennetske rijeke Kevser. To je vrelo sa kojeg će prvo piti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim njegov ummet.

Kakvoća vrela (Havda)

Od njegovih svojstava je da je bjelji od mlijeka, slađi od meda i mirisa ljepšeg od miska i stalno se povećava, a svaki njegov ugao dužine je mjesec dana hoda. On ima dvije pritoke putem kojih mu dotiče voda iz Dženneta. Broj njegovih posuda je viši od broja zvijezda na nebu. Ko iz njega popije jedan gutljaj nikada poslije toga neće ožedniti.

Abdullah b. ‘Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Moj Havd se prostire onoliko koliko se pređe za mjesec dana hoda. Njegova voda je bjelja od mlijeka, a miris ugodniji od miska, posude na njemu su blistave i brojne poput zvijezda na nebu. Ko se sa njega jednom napije, nikad više neće ožednjeti.“ (Buhari i Muslim)

Ko će biti otjeran sa vrela (Havda)?

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Do Havda će doći neki od mojih drugova. Kad ih ugledam i kad mi se približe, bit će otrgnuti od mene, pa ću ja reći: ‘Gospodaru, moji drugovi?!’ On će kazati: ‘Ti ne znaš šta su oni poslije tebe radili, oni su se od Istine i Pravog puta veoma brzo odmetnuli.’“ (Buhari)

Spomenuto će se desiti nakon završetka sa obračunom, vaganjem djela, čitanjem knjiga i ostalom. Hadisi koji govore o vrelu našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dostižu stepen mutevatira2, zato je vjerovanje u njih dio imana.

Kako će izgledati polaganje računa na Sudnjem danu? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Kako će izgledati polaganje računa na Sudnjem danu?” hfz. Edin Redžepović iz knjige “Vjerovanje u Sudnji dan”.

  1. Ibrahim Et-Tuvjedžeri, Polaganje računa i vaga na kojoj će se mjeriti djela, 4–6. str. 
  2. Mutevatir-hadis je onaj hadis koji iz generacije u generaciju direktno prenosi toliki broj prenosilaca u svakoj generaciji da je isključena svaka sumnja u njegovu autentičnost. 

Vaš komentar