Kakva je razlika između pojmova džin i šejtan?

Riječ šejtan se u Kur’anu pominje na mnogo mjesta, i u arapskom jeziku se uglavnom odnosi na bilo koga ko je neposlušan i nepokoran. Pojam šejtan koji se pominje u Kur’anu odnosi se na biće koje je bilo pokorno Allahu, dželle šanuhu, sve do stvaranja čovjeka i koje je bora- vilo među melekima. Kada je Allah, dželle šanuhu, stvorio Adema, alej- hisselam, naredio je melekima da mu učine sedždu, a naredba se od- nosila i na to biće. Međutim, šejtan ili iblis (pojmovi se koriste u istom značenju) je odbio da se pokori naređenju svoga Gospodara. Kur’an o tome kaže:

A kada rekosmo melekima: “Poklonite se Ademu!” – oni se pokloni- še, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik. 2:34

S obzirom na to da je šejtan izgubio svaku šansu da ponovo bude u okrilju Allahove, dželle šanuhu, milosti, Allah ga naziva Iblisom, što znači da nema nikakva dobra u sebi. Mnogi učenjaci ranijih generacija spominju da je njegovo ime, dok je bio poslušan, bilo Azazil.1 Iz Kur’ana saznajemo da je šejtan Allahovo stvorenje koje ima određene osobine kao što su mogućnost razmišljanja, razumijevanja i odlučivanja, da se kreće i druge osobine.

“O Iblisu!” – rekao je On – “šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen?” “Bolji sam od njega” – rekao je on – “mene si stvorio od vatre a njega od ilovače.” 2:34

Kako ga Kur’an pominje zajedno sa melekima, ima pojedinih uče- njaka koji zauzimaju stav da je Iblis pripadao toj grupi, da je bio rizni- čar u Džennetu, da je bio najplemenitiji i najčestitiji od meleka itd. Ibn Kesir, međutim, u komentaru Kur’ana ističe da se navedene tvrdnje uglavnom oslanjaju na jevrejske i kršćanske legende, odnosno tzv. isra- ilijate. Sve što je u suprotnosti sa Kur’anom i Sunnetom treba odbaciti, a informacije koje imamo su sasvim dovoljne za nas.2 Učenjaci imaju različita mišljenja i oko pitanja da li je šejtan predak svih džina kao što je Adem, alejhisselam, predak svih ljudi. Ibn Tejmije smatra da je šejtan predak svih džina.3

I pored različitih mišljenja o porijeklu šejtana, ono što smo sigurni jeste da je šejtanska vrsta od džina.

A kad smo rekli melekima: “Poklonite se Ademu!” – svi su se poklo- nili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga… 18:50

Autor “Senad Kovačević” iz knjige“Ljekovita moć Kur’ana”

Reference

  1. Umar S. al-Ashqar, The World of the Jinn & Devils… str. 14.
  2. Umar S. al-Ashqar, The World of the Jinn & Devils…, str. 15.
  3. Ibid, str. 17.

Vaš komentar