KULTURA PONAŠANJA U BRAKU

Brak je temelj porodice. Bez braka nema porodice a bez porodice nema ni ljudske zajednice. Samo brakom se osigurava normalan razvoj ljudske zajednice. Otuda je Allah Plemeniti učinio instituciju braka obligatnom, kako bi ljudski rod normalno nastavio svoj hod.

Allah Plemeniti stvorio je ljudski rod od čovjeka i žene i učinio da jedno bez drugoga ne mogu, pa napominje Muhammedu, s.a.v.s:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. (Er-Ra’d, 38.)

Stvarajući ih jedno od drugoga i znajući da ne mogu jedno bez drugoga on im naređuje brak kao jedini prirodni način njihovog udruživanja:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene… (En-Nisa’, 3.)

U drugom ajetu, On podstiče:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Udavajte neudate i ženite neoženjene! (En-Nur, 32.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s, takođe, u brojnim predajama podstiče na udruživanje osoba suprotnog spola u bračnu vezu. čak upozorava da je neprakticiranje braka jedna vrsta neprakticiranja sunneta i nepripadanja njegovom pravcu.

U hadisu koji prenosi njegova časna supruga Aiša, r.a, to se eksplicite vidi:

Brak je od mog sunneta. Ko ne bude prakticirao moj sunnet, meni ne pripada! Ženite se, jer ću se ja ponositi brojnošću svoga ummeta nad drugim! Ko bude imao mogućnosti – neka stupi u brak, a ko ne bude – neka posti, jer mu je post štit! (Hadis bilježi Ibn Madže u Sunenu: 9 – Kitabu-n-nikah, 1 – Babun ma džae fi fadli-n-nikah, hadis br. 1846. Ovaj hadis poznati muhaddisi Muhammed Fuad Abdulbaki i Muhammed Nasiruddin el-Albani smatraju autentičnim. (Uporedi: Ibn Madže, Sunen, 1/592, Izdanje: Daru-l-hadis, Kairo, 1994 i El-Albani, Sahihu-l-Džami’i-s-sahihi ve zijadetuhu, 2/1151, hadis br. 6807.)) 

Posebno se brakom, kako potcrtava Poslanik islama, s.a.v.s, preventivno djeluje na pogled i polni organ. Abdullah b. Mes’ud, r.a, prenosi da im je Poslanik, s.a.v.s, rekao:

Skupino omladine, ko ima mogućnosti neka se oženi, jer je to bolje za pogled i čednije za spolni organ. A ko nema mogućnosti, onda neka posti, jer mu je post štit! (Hadis bilježe Buhari u Sahihu: 67 – Kitabu-n-nikah, 3 – Babun men lem jesteti’i-l-baete fe-l-jesum, hadis br. 5066; Muslim u Sahihu: 16 – Kitabu-n-nikah, 1 – Babu istihbabi-n-nikah, hadis br. 1400 i Tirmizi u Sunenu: 9 – Kitabu-n-nikah, 1 – Babun ma džae fi fadli-t-tezvidži ve-l-hassi ‘alejhi, hadis br. 1081 i ocjenjuje ga kao hasenun-sahihun.)

Poslanik islama, s.a.v.s, znajući za vanrednu važnost te institucije, zabranio je celibat/neženstvo. To jasno primjećujemo u predaji Sa’da b. ebi Vekkasa, r.a, u kojoj on kaže:

Allahov Poslanik, s.a.v.s, odbio je neženstvo/celibat Osmanu b. Maz’unu, kada je od njega to tražio! (Hadis bilježi Buhari u Sahihu: 67 – Kitabu-n-nikah, 8 – Babun ma jukrehu mine-t-tebettuli ve-l-hisai, hadis br. 5073; Muslim u Sahihu: 16 – Kitabu-n-nikah, 1 – Babu istihbabi-n-nikah, hadis br. 1402; En-Nisai u Sunenu: 26 – Kitabu-n-nikah, 4 – Babu-n-nehji ‘ani-t-tebettul i Timrizi u Sunenu: 9 – Kitabu-n-nikah, 2 – Babun ma džae fi-n-nehji ‘ani-t-tebettul, hadis br. 1083 i ocjenjuje ga kao hasenun-sahihun.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s, najavio je da će se, ukoliko se izostavi brak, pojaviti nemoral i anarhija u društvu, što najbolje možemo primijetiti u našem vremenu kada su se namnožile brojne neizlječive bolesti kao posljedica nepoštivanja Allahovog zakona i Vjerovjesnikovih, s.a.v.s, upozorenja. U hadisu koji prenosi Ebu Hatim el-Muzeni, r.a, on upozorava:

Kada vam dođe neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni – oženite ga! Ukoliko to ne budete učinili, pojaviće se na Zemlji anarhija i nemoral! (Hadis bilježi Tirmizi u Sunenu: 9 – Kitabu-n-nikah, 3 – Babun ma džae iza džaekum men terdavne dinehu fezevvidžuhu; hadis br. 1085 i ocjenjuje ga kao hasenun-garibun. Imam Tirmizi napominje da je prenosilac toga hadisa ashab Ebu Hatim el-Muzeni, r.a, koji osim ovog hadisa, ne prenosi ni jedan drugi hadis od Vjerovjesnika, s.a.v.s, pa ga zbog toga Tirmizi i ocjenjuje, uz hasen i garibom!)

Brak nije bio praksa samo posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s, već je bio sunnet svih Allahovih poslanika, salavatullahi ‘alejhim edžme’in, izuzev Isa, a.s, za kojeg se navodi da će taj sunnet ispuniti kada se pojavi u ahiri-zemanu, kojom prilikom će zadobiti i porod. (O tome vidi: El-Gazali, Ihjau ‘ulumi-d-din, 2/97. (Izdanje: Daru-l-kitabi-l-‘arebi, Bejrut)).

Da je brak bio praksa svih ranijih poslanika najbolje ilustriraju riječi posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Ebu Ejjub, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao:

Četiri su stvari sunnet poslanīkâ: stid, miris, misvak i brak!
KULTURA PONAŠANJA U BRAKU  Šefik Kursić iz djela Brak i intimni odnoi u islamu. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta ” KULTURA PONAŠANJA U BRAKU ” Šefik Kurdić iz knjige “Brak i intimni odnosi u islamu.”

Vaš komentar