MORAJU LI VJERNICI VJEROVATI U SVE OBJAVLJENE KNJIGE

Jedan od sastavnih dijelova vjerovanja je vjerovanje u Allahove, dž.š., knjige koje je On, iz Svoje milosti, slao kao uputu ljudima preko poslanika. Knjige koje je Allah spomenuo u Kur’anu su: Kur’an, Tevrat, Zebur, Indžil i Suhufi koji su poslati Ibrahimu i Musau, a.s. Suština ovog dijela imana je ubjeđenje da su ove knjige objavljene od Allaha; a jedina nepromijenjena sačuvana je Kur’an, a.š., čije čuvanje Allah, dž.š., garantira.
Allah, dž.š., kaže:

Mi smo, zaista, objavili Zikr (Kur’an) i Mi ćemo ga, zaista, sačuvati. (El-Hidžr, 9)

O vi koji vjerujete, vjerujte u Allaha, Njegova Poslanika, i Knjigu koja je objavljena Njegovome Poslaniku, i knjigu koja je objavljena prije. Onaj ko ne vjeruje u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike i Sudnji dan, taj je zapao duboko u zabludu. Kur’an je svjedok ranije objavljenim knjigama i mjerilo pomoću kojeg se zna ono što je istinito i tačno, za razliku od onoga što je iskrivljeno i izmijenjeno. Allah, dž.š. kaže:

Mi smo tebi (Muhammede) objavili Knjigu (Kur’an) s istinom, potvrđujući knjigu koja je objavljena prije njega i da je čuva. (El-Maide, 48)

TEVRAT je objavljen Musau, a.s. U njemu se nalaze uputa za ljude i Allahovi propisi. O tome Allah, dž.š., kaže:

MORAJU LI VJERNICI VJEROVATI U SVE OBJAVLJENE KNJIGE autor je Fuad Sedić iz knjige Ogranci imana Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

A otkud oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni, jer nisu nikakvi vjernici. Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. (El-Maide, 43-44)

Sljedbenicima ranijih nebeskih knjiga je najavljen dolazak Muhammeda, s.a.v.s. kao posljednjeg Allahovog poslanika, naređeno im je da ga slijede, obzirom da su propisi Knjige koja je Muhammedu, s.a.v.s. objavljena dokinuli propise ranijih knjiga. Allah, dž.š. kaže:

Onima koji će slijediti poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze. (El-E’araf, 157)

Također se u Tevratu nalazi i opis vjernika. Pogledaj kur’ansku suru El-Feth, ajet 29.

ZEBUR je objavljen Davudu, a.s:

A Davudu smo dali Zebur. (En-Nisa’, 163)

U Zeburu je zapisano da će Zemlju naslijediti Allahovi dobri robovi:

Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti. (El-Enbija’, 105)

INDŽIL je, također, spomenut u Kur’anu na dosta mjesta:

A njemu (Isau) smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen. (El-Maide, 46)

Indžil je sadržavao zakonodavne propise:

I sljedbenicima Indžila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. (El-Maide, 47)

U Indžilu se govori o izmjeni nekih tevratskih propisa:

…i da potvrdim istinitost Tevrata objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. (Ali Imran, 50)

Ibrahimove i Musaove sahife

Allah, dž.š., kaže:

Ovo, doista, ima u davnašnjim listovima (sahifama), listovima Ibrahimovim i Musaovim. (El-E’ala, 18-19)

Ebu Zerr, r.a., je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s:

„Kakve su bile sahife Ibrahima, a.s?“ Poslanik mu odgovori: „Većina toga su bili pouke, savjeti i opomene…“

Od onoga što su sadržavale Ibrahimove sahife bilo je:

  • “O silniče i zaneseni vladaru, Ja te nisam poslao da sakupljaš i gomilaš dunjalučke blagodati, nego da odvratiš od Mene dovu onoga kome je učinjena nepravda, jer Ja takvu dovu ne odbijam, makar bila upućena od kafira.
  • Svaki pametan čovjek, ako je svjestan svoje situacije, treba rasporediti vrijeme; odrediti vrijeme kada će se obraćati Gospodaru, vrijeme kada će sviđati račun sam sa sobom, vrijeme kada će razmišljati o Allahovom, dž.š., stvaranju, vrijeme kada će se posvetiti potrebama, jelu i piću.
  • Svaki pametan čovjek neće putovati, osim zbog troje: priprema za Onaj svijet, zbog kućnih potrepština neophodnih za život ili zbog užitka u onome što nije haram.
  • Svaki pametan čovjek mora biti svjestan vremena u kojem živi, voditi računa o poslu, čuvati jezik, jer ko bude računao da je njegov govor od djela za koja će biti pitan, malo će govoriti o onome što ga se ne tiče.“

Ebu Zerr, r.a., upita:

„Kakve su bile Musaove, a.s., sahife? Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ‘Sve su savjeti iz kojih se uzimaju pouke."
MORAJU LI VJERNICI VJEROVATI U SVE OBJAVLJENE KNJIGE autor je Fuad Sedić iz knjige Ogranci imana Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je dr. Fuad Sedić iz knjige “Ogranci imana.”

Vaš komentar