Odnos prema roditeljima

Pitanje: Jedna djevojka je nedavno prihvatila islam. Njeni roditelji su hrišćani. Oni traže od nje da sa njima ide u crkvu. Ako odbije, imat će porodičnih problema. Može li ići sa njima u crkvu, samo da ne bi narušila dobar odnos prema roditeljima?

Odgovor: Islam naređuje muslimanima da budu ve­oma poslušni i pažljivi prema roditeljima, ma koje vjere bili. Dobročinstvo prema roditeljima je jedna od temeljnih islamskih naredbi. Časni Kur'an kaže:

El Isra 23 Odnos prema roditeljima Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kadjedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dozive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.

El Isra 24 Odnos prema roditeljima Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njego­ vali!” (El-lsra, 23-24)

Lukman 14 Odnos prema roditeljima Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. (Lukman, 14)

Međutim:

Lukman 15 Odnos prema roditeljima Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim sma­traš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se po­ slije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. (Lukman, 15)

Allahovo pravo je iznad svačijeg drugog. Zato je za­branjeno posjećivati mjesta gdje se obožava nešto mimo Allaha, pa makar rizikovali da narušimo dobre odnose sa roditeljima. Uzvišeni Allah kaže:

Al Ankebut 8 Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. (El-Ankebut, 8)

U citiranim ajetima, Allah naređuje pokornost i dobar odnos prema roditeljima, bez obzira da li su muslimani ili ne. Također, zabranjuje se pokornost njima ukoliko se time čini nasilje prema Allahovim naredbama i naredbama Nje­govog Poslanika, s.a.v.s.

Naprimjer, ukoliko vam roditelji naređuju da obožavate bilo šta osim Allaha, ne smijete ih poslušati. Jer, najveći grijeh koji postoji je pripisivanje Allahu druga. Ova zabrana obuhvaća i posjetu mjestima na ko­jima se obožava bilo šta osim Allaha. Međutim, treba imati na umu da novi muslimani moraju uložiti dodatni napor da svoje roditelje upoznaju sa islamom. Također, ne smiju se razočarati ukoliko roditeljima teško ide prihvaćanje te “nove” religije. Moraju im biti pokorni i nikako ne kidati rodbinske veze. Jedino što moraju izbjegavati je činjenje grijeha i pripisivanje Allahu druga.

Posebno novi muslimani trebaju obratiti pažnju na kur'anske naredbe o dobročinstvu roditeljima. Ne smiju biti arogantni prema njima, već ponizni. Moraju im govo­riti samo lijepe riječi i biti im stalno na usluzi. Ponekad je samo to dovoljno da oni shvate ljepotu islama i prihvate ga, jer jedino je islam poklonio toliku pažnju roditeljima.

Vjera za sva vremena Dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Odnos prema roditeljima” dr. Zakir Naik iz knjige “Vjera za sva vremena.”

Vaš komentar