Pohvalne radnje prilikom posta u ramazanu

Za vrijeme posta, pored obaveznih radnji/vadžiba, postoje i preporučene radnje, odnosno postupci koje je lijepo da musliman i muslimanka čine dok poste. Ove pohvalne radnje upotpunjuju naš post, upotpunjuju i povećavaju njegovu vrijednost. Post je Allahu posebno drag ibadet, stoga nastojmo da ga postimo na najljepši način, prakticirajući i obavezne i pohvalne radnje. Za vrijeme posta pohvalno je sljedeće:

Ustati na sehur, tj. ustati pred zoru i jesti prije nastupanja zore, s namjerom da se taj dan posti. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je na prakticiranje sehura riječima: “Sehurite (jedite pred zoru)! Doista je u sehuru bereket!” 1

Također je rekao: “Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige jeste što mi ustajemo na sehur.” Kada vjernik ustane na sehur, lijepo je da nešto pojede i popije, a najbolja hrana na sehuru jesu datule, kao što je to u hadisu rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji sehur vjernika jeste sehur na kojem konzumira datule.”2

Pohvalne radnje prilikom posta u ramazanu Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige jeste što mi ustajemo na sehur.

Imajući u vidu Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, preporuku o ustajanju na sehur, svaki vjernik i vjernica trebaju nastojati, koliko su u mogućnosti, da ne propuštaju sehur. Dakle, potrebno je da poduzme- mo sve što je u našoj mogućnosti da ustanemo i se- hurimo prije nastupanja zore. Neka nam sljedeći hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bude podsticaj na to: “Jesti u vrijeme sehura blagoslovljen je postupak, pa ga ne ostavljajte, makar da neko od vas popije samo gutljaj vode, jer Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji ustaju na sehur.”3

Ako je vjernik u mogućnosti da sehur odgodi do pred samu zoru, tako treba i postupiti, jer se prenosi od Enesa, radijallahu anh, da je rekao: “Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i Zejd b. Sabit su sehurili, pa kada su završili, Allahov Vjerovjesnik, sall- allahu alejhi ve sellem, ustao je i klanjao namaz.” Katade kaže: “Upitali smo Enesa: ‘Koliko je vremena proteklo između njihovog sehura i klanjanja namaza?’, a Enes je odgovorio: ‘Onoliko koliko je potrebno čovjeku da prouči pedeset ajeta.’”4

Međutim, vjernik treba dobro voditi računa o vremenu nastupanja zore, kako se ne bi dogodilo da se huri u trenutku kada je zora već granula. Lijepo je požuriti sa iftarom, odnosno prekinuti post čim sunce zađe, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ljudi će biti na dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.” 5

Pohvalne radnje prilikom posta u ramazanu Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Prvo se iftariti s nekoliko datula

Lijepo je prvo se iftariti s nekoliko datula, ako ih imamo, a ako ne, onda vodom, pa onda klanjati akšam namaz. Enes, radijallahu anh, je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, iftario bi se svježim datulama prije nego što bi klanjao, a ako nije bilo svježih da- tula, onda bi se iftario suhim datulama, a ako ni njih nije bilo, onda bi popio nekoliko gutljaja vode.” 6 Potrebno je napomenuti da se pod iftarom ovdje misli na prekidanje posta s nekoliko zalogaja hrane ili gutljaja vode, a ne na obilni objed koji slijedi poslije klanjanja akšam-namaza.

Sve dok vjernici poste, dakle, sve dok se ne iftare, trebaju često upućivati dovu Uzvišenom Allahu da im podari svako dobro dunjaluka i ahireta, jer dovu postača Uzvišeni Allah sigurno prima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Tri se dove ne odbijaju: dova roditelja za svoje dijete, dova postača i dova putnika.” 7

Nakon prekidanja posta, lijepo je proučiti dovu koju je učio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi se iftario, kako nam prenosi Ibn Omer, radijallahu anhuma: “Kada bi se iftario, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio bi dovu: ‘Zehebez-zameu‘, vebtelletil-‘uruku, ve sebetel-edžru in ša’e Allahu!Žeđ je otišla, žile su se natopile i postigla se, ako Allah da, nagrada.’”8

Za vrijeme ramazanskog posta pohvalno je činiti brojna dobra djela. Vjernik treba biti dobročinitelj u svim prilikama i u svakom vremenu, ali to je posebno preporučeno u mjesecu ramazanu. Takav je bio i naš miljenik, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i takvi su bili i njegovi drugovi, ashabi. Bilježi se u Muslimovom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ashabe: “Ko je od vas danas osvanuo kao postač?” Ebu Bekr reče: “Ja.” Poslanik upita: “Ko je od vas danas ispratio dženazu?” Ebu Bekr reče: “Ja.” Poslanik ponovo upita: “Ko je od vas danas nahranio siromaha?” Ebu Bekr reče: “Ja.” Poslanik opet upita: “Ko je od vas danas obišao bolesnika?” Ebu Bekr opet reče: “Ja.” Na to Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Čovjek kod kojeg se nađu sva ova svojstva, ući će u Džennet.” 9

Pohvalne radnje prilikom posta u ramazanu Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Mnogim ljudima je uskraćena blagodat posta

U ramazanu vjernik treba biti svjestan Allahove blagodati koju mu je ukazao time što mu je omogućio da posti i, ako Allah da, isposti ovaj mjesec olakšavši mu post. Ova svjesnost posebno je bitna imajući u vidu činjenicu da je mnogim ljudima uskraćena blagodat posta: pojedini su umrli prije nego što je i nastupio mjesec ramazan, drugi su bolesni, pa nisu u mogućnosti da poste, treći su zalutali, okrenuli se i od vjere i od posta. Stoga, zahvaljujmo se svome Gospodaru na blagodati posta koji je razlog opraštanja grijeha i loših dijela, ulaska u Džennet i podizanja stepena u Džennetu u blizini Plemenitog Gospodara.

Pročitaj ovaj veličanstveni hadis i zahvali se Uzvišenom Allahu što ti je omogućio da dočekaš još jedan blagoslovljeni mjesec ramazan!

Talha b. Ubejdullah, radijallahu anh, prenosi da su dvojica ljudi došli kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zajedno prihvatili islam. Jedan od njih je imao običaj više učestvovati u džihadu od drugog i tako se jednog dana borio u bitci i postigao šehadet u njoj. Drugi je ostao iza njega živjeti još jednu godinu, a potom je i on umro. Talha je rekao: “Vidio sam u snu da sam kod vrata Dženneta, kad primjetih da sam sa obojicom od te dvojice ljudi. Neko je izašao iz Dženneta i dozvolio čovjeku koji je umro kasnije da uđe prvi. Zatim je izašao ponovo i dozvolio šehidu da uđe. Potom se vratio meni i rekao mi: ‘Vrati se jer tvoje vrijeme još nije došlo’.” Talha je ustao i obavijestio druge o ovome snu. Svi su bili začuđeni. Vijest o snu došla je do Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je upitao: “Čemu se čudite?” Oni rekoše: “O Allahov Poslaniče! Od njih dvojice se jedan jako trudio u džihadu i potom je poginuo kao šehid, ali ovaj drugi je ušao u Džennet prije njega!” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Zar on nije ostao poslije njega da živi još jednu godinu?!” Oni rekoše: “Da, jeste.” On reče: “Zar nije dočekao ramazan, postio i klanjao u njemu sa takvim i takvim brojem sedždi u godini?” Oni rekoše: “Da.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Stoga, razlika između njih je veća od razlike između nebesa i zemlje.”10

Draga braćo muslimani i sestre muslimanke, ustrajno prakticirajmo ove pohvalne i preporučene postup- ke tokom ramazanskog posta i klonimo se svega što izaziva Allahovu srdžbu i kaznu! Okitimo se osobinama naših plemenitih prethodnika, jer, doista, neće se po- praviti završnica ovoga ummeta osim onako kako se popravila njegova prethodnica – pokoravajući se Allahu, čineći dobra djela i kloneći se grijeha.

Autor “Hajrudin Tahir Ahmetovic” iz knjige “Osjeti blagodati ramazana”

Reference

  1. El-Buhari, br. 1923; Muslim, br. 1095. 19 Muslim, br. 1096.
  2. Ebu Davud, br. 2345. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.
  3. Ahmed, a šejh Albani je ocijenio hadis dobrim.
  4. El-Buhari, br. 1921; Muslim, br. 1097.
  5. El-Buhari, br. 1957; Muslim, br. 1098.
  6. Ebu Davud, br. 2356. Šejh Albani ga je ocijenio dobrim.
  7. El-Bejheki, Sunen Kubra, br. 6392. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.
  8. Ebu Davud, br. 2357. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.
  9. Muslim, br. 1028.
  10. Ibn Madže, br. 3925; Ahmed, br. 1403; El-Bejheki, Es-Sunen El-Kubra, br. 6530. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim

Vaš komentar