Razlozi skretanja naše omladine sa Pravog puta

Loše društvo

Šta se to dešava sa našim mladim generacijama? Zašto se naša omladina kvari? Zašto ljudi ostavljaju jasan Pravi put? Koji su to povodi moralnog propadanja zajednice, a omladine posebno? Razlozi skretanja naše omladine sa Pravog puta

Od povoda moralnih devijacija naše omladine jeste to što neko ko se pokušava približiti Allahu ima prijetelja koji ga u trenutku druženja odvraća od Allaha pa makar to bilo i sat vremena. Poslije toga on ne može nikako da se povrati na ispravan put.

Možemo kazati da je od prvih uzroka moralnog propadanja i devijacije naše omladine: loše društvo. Razlozi skretanja naše omladine sa Pravog puta

Ne samo to, već možemo reći da je ovo najveći i najuticajniji povod tome.

Očevi i majke stalno govore: “Udalji se od te osobe!” A omladina to shvata veoma teško i kaže: “Zašto sa nama ovako postupaju? Zašto nam uskraćuju dunjalučke blagodati?” I, nažalost, propadanje počinje od ove tačke.

Jer teško je da mladić sam skrene sa Pravog puta, a da bi se to desilo, morao bi neko da ga odvrati od njega.
Jer teško je da mladić sam skrene sa Pravog puta, a da bi se to desilo, morao bi neko da ga odvrati od njega.

Privid sreće

Drugi povod jeste – privid sreće. Tako, jedan dio omladine misli da je sreća u skretanju sa Pravog puta i kršenju moralnih normi. Tako, npr mnogo je omladine koja misli da je sreća u konzumiranju droge. To su osobe koje nemaju cilj u svom životu, pa pokušavaju taj cilj zamijeniti traženjem imaginarne sreće. Razlozi skretanja naše omladine sa Pravog puta

Ovo je veoma važno! Šejtan stalno u očima ljudi uljepšava ono što nije u njihovom posjedu. Znači, ono što ne posjeduješ, šejtan ti to uljepšava i predstavlja ljepšim od onoga što je kod tebe (što je tvoje). Šejtan kaže: “Ovo je prava sreća!”

Ima onih koji su oženjeni lijepom ženom, koja je lijepog ahlaka, ponašanja, ženom koja mu pruža sreću, pa šejtan takvom čovjeku počne uljepšavati haram i on odlazi drugoj, koja je manje lijepa i lošijeg ponašanja.

Zašto? Zato što šejtan ono što nije tvoje i u tvom posjedu, uljepšava kao da je ljepše od onoga što ti je halal od onoga što ti je dozvoljeno i lijepo i što je tvoje. Ovo se dešava kod većine omladine. Razlozi skretanja naše omladine sa Pravog puta

Mnogo je omladine koja konzumira drogu “u ime sreće”, a ona ih dovodi do potpune propasti.
Mnogo je omladine koja konzumira drogu “u ime sreće”, a ona ih dovodi do potpune propasti.

Zaštitite svoju djecu

Ubijeđen sam da je najvažniji povod etičkog propadanja i iskrivljavanja omladine: udaljenost od Allahove upute – ostavljanje namaza, ostavljanje mjesta na kojima se izučava islam i spominje Allah. Znači, najvažnije je biti blizak Alla hovoj uputi; da postoji stalna veza između tebe i tvog Gospodara. Razlozi skretanja naše omladine sa Pravog puta

Ovo je poruka porodicama koje se boje za svoju djecu od propadanja i skretanja sa Pravog puta kada odrastu. Želite li da vašu djecu zaštitite od devijacija? Dobro, šta smo onda uradili na tom putu? Dobro smo ih odgojili! Lijepo, ali kućni odgoj nije dovoljan. Kućni odgoj je osnova, ali je vjera i vjersko obrazovanje to koje će učvrstiti našu djecu.

Vjera je ta koja će djetetu dati vrijednost, snagu i postojanost na Pravom putu. Tvoje dijete će obavljati namaz od prvih dana zrelosti. Znamo da je ostavljanje namaza od stvari koje donose velike poteškoće. Zato nas Alla hov Poslanik podučava: “Namaz je stub vjere.” 1 I: “Podučite svoju djecu namazu!” 2

Autor “Amr Halid” iz knjige “Govor srca”.

  1. Hadis, bilježi ga Bejheki od Abdullaha ibn Umera
  2. Hadis, bilježi ga Bejheki od Ebu Hurejre.

Vaš komentar