RECENZIJA: Džennet i Džehennem – Omer Sulejman el-Eškar

RECENZIJA Džennet i Džehennem Omer Sulejman el-Eškar Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Džennet i Džehennem

Zahvala pripada Allahu, subhanehu ve teala, Koji je stvorio Džennet i Džehennem, Koji je stvorio za njih stanovnike i pridružnike, Koji je Džennet učinio kućom Svojih miljenika, a Džehennem kućom Svojih neprijatelja. Neka je spas i mir na Allahovog Poslanika i najčasnije stvo­ renje, koji je došao pozivajući u Džennet i njegove blagoda­ ti, a odvraćao od džehenemske vatre i njenih strahota.

Donosim salavat i selam na porodicu Poslanikovu, na njegove ashabe i tabiine i sve one koji ih slijede dobrim dje­ lima, koji su se pripremili za konačište, i koji su uzeli svoj udio u tome, koji su provodili noći u klanjanju, traženju oprosta, u razgovoru s Allahom, čitajući Njegovu Knjigu, koji su provodili dane u približavanju Allahu, subhanehu ve teala, postom jer su znali da je to ozbiljna stvar, da nema spasa od džehenemske vatre, i da nema pobjede ulaskom u Džennet, osim onome ko bude radio i zasukao rukave.

Ovo je treći dio edicije knjige “Džennet i Džehennem” koja govori o zbivanjima na Sudnjem danu, i u njemu će biti govora o Džennetu i Džehennemu, a podijelili smo ga u dva dijela.

Prvi dio knjige “Džennet i Džehennem”

U prvom dijelu govorit će se o džehenemskoj vatri, a sastoji se iz deset poglavlja koja počinju uvodom u kome je definirana džehenemska vatra.

U prvom poglavlju ukazali smo na vjerovanje ehli­ sunneta da su Džennet i Džehennem stvoreni i tu smo od­ bacili tvrdnje onih koji se protive njihovom mišljenju.

U drugom poglavlju govori se o čuvarima Džehennema, a to su meleki određeni za njega, kao i pojašnjenje o njiho­ vom broju i veličini.

U trećem je poglavlju opis džehenemske vatre. Tu se govori o mjestu Džehennema, veličini, njegovim dubina­ ma, ulazima, njegovom gorivu, žestini njegove vatre, o nje­ govom govoru, o njegovom izgledu te o utjecaju na svijet i njegove stanovnike.

U četvrtom poglavlju donijeli smo dokaze o tome da je on vječan i da neće nestati, i tu smo replicirali onima koji tvrde da će Džehennem nestati.

U petom poglavlju govori se o stanovnicima Džehenne­ ma koji se dijele u dvije grupe: grupa koja će vječno ostati u njemu, a to su nevjernici i mnogobošci, i grupa koja neće vječno ostati u njemu a to su grešnici monoteisti. Govorili smo o obje grupe i o djelima zbog kojih su zaslužili džehe­ nemsku vatru.

U šestom poglavlju govori se o velikom broju stanovni­ ka Džehennema, ukazujući na dokaze koji govore da će ve­ ćina propasti a da će se mali broj spasiti i koja je mudrost u tome. U ovom poglavlju bit će također govora o tome da su žene većina stanovnika Džehennema, kao i razlog zbog čega je to tako.

U sedmom poglavlju govori se o veličini stanovnika Dže­ hennema i njihovoj ogromnoj tjelesnoj građi.

Osmo poglavlje namijenjeno je za pojašnjenje o hrani i piću stanovnika Džehennema.

Deveto poglavlje je dugo poglavlje koje govori o kazna­ ma stanovnika Džehennema. Navedeno je nekoliko primje­ ra o načinu njihovog kažnjavanja, kao što je objašnjeno da će se neki njegovi stanovnici kažnjavati jačom kaznom u od­ nosu na druge.

Tu su objašnjene neke kazne koje je Allah, subhanehu ve teala, pripremio za stanovnike Džehennema, neke od njih su imenovane kao sahr, lefh, sehb, crnina lica, gorenje kože, prosipanje crijeva, dopiranje vatre do njiho­ vih srca. Spomenuti su i dokazi o izgledu džehenemskih la­ naca, okova, čekića i sl. kojima će biti kažnjavani.

I posljednje deseto poglavlje govori o načinu na koji će se čovjek sačuvati džehenemske vatre.

Drugi dio knjige “Džennet i Džehennem”

U drugom dijelu ove knjige govori se o Džennetu i u nje­ mu je sedam poglavlja koja započinju uvodom u kojem je definiran Džennet.

Prvo poglavlje govori o ulasku u Džennet, ukazujući na prizor ulaska vjernika u Džennet, o posredovanju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vjernicima za ulazak u Džennet i način na koji će vjernici ući u njega poslije proči­ šćenja. U njemu se govori o prvim vjernicima koji će ući u Džennet i o sedamdeset hiljada iz ovog ummeta koji će ući u Džennet bez polaganja računa.

Siromašni muhadžiri pret­ hodit će njihove bogataše. Ovdje je u posebnom dijelu ka­ zano nešto više o grešnicima iz redova vjernika monoteista koji će ući u Džehennem i o tome da će oni izaći iz njeg mi­ lošću Najmilosnijeg Samilosnog i posredovanjem posred­ nika. Tu smo objasnili stav ehli­sunneta o pitanju šefaata – posredništva i tu je replicirano onima koji negiraju šefaat.

Na kraju ovog poglavlja su i dvije rasprave: o posljednjem koji će ući u Džennet, i o onima koji će ući u Džennet prije Sudnjeg dana.

Drugo poglavlje govori o vječnosti Dženneta i o tome da će njegovi stanovnici vječno u njemu ostati, replicirajući onima koji su protiv ovakvog stava.

Treće poglavlje govori o svojstvima Dženneta, govoreći o veličini njegovih blagodeti, o njegovim vratima, stepeni­ ma, o njegovoj zemlji, rijekama, izvorima, dvorcima, o nje­ govom svjetlu, vjetru, drveću, plodovima i životinjama.

Četvrto poglavlje govori o stanovnicima Dženneta i o djelima koja su ih dovela u njega, o tome kako će neki stanovnici Dženneta naslijediti neke koristi koje su zaradili stanovnici Džehennema, o tome da će nemoćni biti većina u Džennetu u odnosu na bogate i imućne, o tome da će muškarci biti većina u odnosu na žene, ukazujući da će dje­ ca vjernika i djeca nevjernika ući u Džennet…

Jedna od stu­ dija koje sadrži ovo poglavlje govori o prvacima Dženneta među starijima, mladićima te ženama vjernika. Spomenuta su deseterica kojima je obećan Džennet kao i imena nekih koji će ući u Džennet. Ovo poglavlje završava konstatacijom da Džennet nije plata za učinjena djela, već je djelo razlog ulaska u Džennet, a dženetska nagrada je Allahovom milo­ šću i Njegovom dobrotom.

Peto poglavlje govori o osobinama stanovnika Dženne­ ta i njihovim užicima u njemu.

Najduže poglavlje u ovom dijelu jeste šesto poglavlje u kojem se govori o dženetskim blagodatima, o velikoj razlici u vrijednosti dženetskih blagodati u odnosu na ovosvjetska uživanja. Tu se govori o uživanjima stanovnika Dženneta u raznim vrstama hrane i napitaka, o njihovim divanima, slu­ gama, tržnicama, zdjelama za hranu i piće, o njihovoj odjeći koju odijevaju i željama koje priželjkuju, i sve se to ispunja­ va na jedan čudnovat način. Nema tim stvarima ništa slično na ovom dunjaluku.

U ovom poglavlju nalazi se rasprava o ženama vjernika u Džennetu, bilo da su to hurije ili njihove ovodunjalučke supruge.

U ovom poglavlju objašnjeno je da je najveća blagodat kojom će vjernici biti počašćeni u Džennetu Allahovo zado­ voljstvo i užitak gledanja u Njegovo plemenito lice.

I sedmo, posljednje poglavlje govori o dijalozima koji će biti vođeni između Dženneta i Džehennema i o Allahovoj presudi u njihovom sporu.

Molim Uzvišenog Allaha da nas uputi na djela pokor­ nosti, da nas spasi džehenemske vatre Svojom dobrotom i plemenitošću i da nas uvede u Džennet Svojom milošću. Zaista On čuje i odaziva se, i neka je spas i mir na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Omer Sulejman el-Eškar 19. ramazan 1406. h. g. Kuvajt 27. 5. 1986.

RECENZIJA Džennet i Džehennem Omer Sulejman el-Eškar Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “RECENZIJA: Džennet i Džehennem – Omer Sulejman el-Eškar” Omer Sulejman el-Eškar iz knjige “Džennet i džehennem.”

Vaš komentar