RECENZIJA: Enciklopedija islamskog ponašanja

Sva hvala pripada Allahu. Njemu zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njime se štitimo od zla nas samih i naših hrđavih djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga Allah ostavi u zabludi, njemu nema upućivača. I svjedočim da nema božanstva osim Allaha, Koji nema ortaka i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Ali Imran, 102)

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom Čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi. (En-Nisa, 1)

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio. (El-Ahzab, 70-71)

Najiskreniji govor je Allahova Knjiga, a najbolji način života je način života Muhammeda, alejhissalatu vesselam. Najgore stvari su inovacije u vjeri, a svaka inovacija u vjeri je novotarija. Svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Džehennem.

Svijetli islam ima svoje mnogobrojne edebe koji prožimaju svaku situaciju u životu i ibadetu, običajima i ophođenju s drugima, edebi u WC-u dok čovjek podmiruje svoju fizičku potrebu, edebi čistoće i abdesta kada se sprema za namaz, edebi zekata i sadake, edebi u njegovom osamljivanju sa svojim Gospodarom, u njegovom druženju s ljudima, edebi kojima se vlada sa starijima, mlađima, rođakom ili nepoznatim, prijateljem ili neprijateljem, edebi po kojim se vlada u svom životu sa onim s kojim je na bilo koji način vezan ili s kojim ne postoji nikakva veza.

Islam poziva ovim edebima i podstiče na njih, štaviše, naređuje da se čine i primjenjuju. Svi ovi edebi zajedno obrazuju sistem života muslimana, kako život njega kao pojedinca tako i život u odnosu na druge. Časni Kur’an i nepatvoreni Sunnet jasno ukazuju na propisane edebe koje musliman treba da primjenjuje i da ih prakticira. Ukazuje na edebe u odnosu na Allaha, Njegovog Poslanika, samog sebe, u odnosu na one koji su protivnici i ostale. Najveći činilac u odgoju je Kur’an, i ljudi u njemu imaju mnogobrojna dobra i koristi. On nas poziva svemu časnom i pohvalnim, časnim, dostojanstvenim i cijenjenim svojstvima. Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, kaže:

“Ovaj Kur’an je Allahova sofra i siguran je onaj ko joj pristupi.“(Ferjabi bilježi u Fedailul-kur’ani, 59, a bilježi se vezan za Poslanika, alejhissalatu vesselam. Nije ispravan lanac prenosilaca do Poslanika, alejhissalatu vesselam (El-džami’u lil-adabi – od Ibn Abdilberra).
 Ibn Kesir u Ennihajehu (2/34) kaže: “Znači: ‘zvanice Njegove’, aludirajući na to da je Allah u Kur’anu za ljude pripravio razne koristi i dobra.“)

Od njega se bilježi i da je rekao:

“Svaki odgajatelj voli da se njegove odgojne mjere i savjeti primijene, a Allahove odgojne mjere sadržane su u Kur’anu.“(Bilježi imam Darimi u svom Sunenu (2/433) i Ebu Ubejd u Fedailul-kur’ani.)

Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, imao je najveće stepene edeba i lijepog morala. Uzvišeni Allah kaže:

Jer ti si, zaista, najljepše ćudi… (El-Kalem, 4)

Ibn Atijje el-’Avfi kaže:

“Imao je kur’anski edeb.“(Bilježi Taberi u svom Džami’ul-bejan fi te-vilil-Kur’anu, 29/24.)
Aiša, radijallahu anha, kaže: “Njegov ahlak, moral i ponašanje je bio Kur’an.“(Bilježi imam Muslim, 746.)

Imam Ibn Kesir kaže:

“Značenje ovoga ajeta jeste to da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, kur’anske naredbe toliko primjenjivao, a zabrana se toliko klonio, da su, pošto je svoje urođene osobine stavio po strani, postale dio njega i njegovog ponašanja. Što god da mu je Kur’an naređivao, on je primjenjivao. A što god mu je zabranjivao, on je to ostavljao. Ovo je Poslanikov dar od Allaha Uzvišenog, uz ono što mu je On Plemeniti dao od urođenog veličanstvenog i čestitog ponašanja i morala: stid, plemenitost, hrabrost, praštanje, blagost i sve ostale lijepe osobine.(Hadis: “Odgajao me je moj Gospodar i uljepšao je moj odgoj...“ – nije ispravan i nema utemeljenja. Ševkani u El-fevaidul-medžmu’atu fil-ehadisil-mevdu’atiu, 288, a Adžluni u Kešful-hafau, 1/64, kaže: “Lanac prenosilaca je jako slab, a Allah najbolje zna.“)

Na osnovu ovoga kažem:

“Svi koji su pisali o edebima u islamu navode obaveze i zabrane koje treba svaki pojedinac da sprovodi, kao: dobročinstvo roditeljima, dobročinstvo komšijama, napuštanje ružnog govora i slične stvari. Ja sam u ovoj knjizi naveo posvetu, zatim predgovor, onda sam govorio o značenju edeba u jeziku i u terminološkom značenju. Nakon toga sam govorio o edebu u odnosu na Allaha, Njegovog Poslanika i sličnim edebima koje treba da ima svaki musliman u svom ibadetu, ophođenju prema drugima, a onda sam završio zaključkom o edebima i završnom riječju. Molim Allaha da meni i vama podari svako dobro.
Ako je ispravno, onda je to jedino od Allaha, a ako sam pogriješio, onda je to od mene samoga i šejtana, a Allah i Njegov Poslanik nemaju ništa s njim. Molim brata koji bude čitao ovu poslanicu da moli za mene i za svakog ko je imao ikakva udjela u tome da ovo djelo ugleda svjetlo dana i da traži dobro za nas, blagoslov i podršku i da nas Allah proživi u društvu vjerovjesnika i pod zastavom prvaka svih poslanika Muhammeda b. Abdullaha, alejhissalatu vesselam. Neka je salavat i selam na sve njegove ashabe i porodicu. Prepuštam ovaj mirisni vrt svom bratu kako bi uživao u mirisu i sam se namirisao."
RECENZIJA Enciklopedija islamskog ponašanja Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Ejmen Ahmed Muzejjen iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja.”

Vaš komentar