RECENZIJA: Tefsir ibn Kesir – Muhammed Nesib er-Rifai

RECENZIJA Tefsir ibn Kesir - Muhammed Nesib er-Rifai Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Hvala pripada Allahu, Njega hvalimo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Allahu se utječemo od zla naših duša i djela. Koga On uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga na Pravi put ne može izvesti. Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

Uzvišeni Allah kaže:

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao pravi muslimani. (Ali Imran, 102)

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte, s imenom čijim jedni druge molite, i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi. (En-Nisa’, 1)

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao veličanstvenu pobjedu je ostvario. (El-Ahzab, 70-71)

Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, a najbolja uputa je Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, uputa. Najgore stvari su novotarije u vjeri, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

Najpreča stvar čijem učenju i spoznavanju se treba posvetiti je ono u čemu je Allahovo zadovoljstvo i uputa za onog ko ga uči. Ko tome teži mora znati da je najbolje da to znanje traži u Allahovoj Knjizi, u koju nema sumnje, Njegovoj objavi, u koju nema nepovjerenja, čiji učač ima veliku nagradu, kojoj zabluda ne može prići ni sa koje strane, objava Mudrog i Hvale dostojnog. Jedna od Allahovih velikih blagodati prema nama jeste to što je zagarantovao čuvanje Njegove plemenite knjige rekavši:

Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i Mi ćemo ga, zaista, čuvati. (El-Hidžr, 9)

Od blagodati je i to što je olakšao izučavanje i razumijevanje Kur’ana, pa kaže:

A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio? (El-Kamer, 17)

Jedno od najboljih sredstava njegovog čuvanja i olakšavanja razumijevanja jeste posvećenost učenjaka, nekada i sada, njegovom tumačenju, pojašnjavanju njegovih značenja, otkrivanju njegovih tajni i objašnjenju njegovih propisa. Među ovim učenjacima, koji su sebe podredili služenju knjige njihovog Gospodara, jeste šejhul-islam, uzor ljudima, hafiz hadisa, autoritet u poznavanju teksta i njegovih značenja, Ebul-Fida’ Ismail ibn Kesir, rahīmehullah.

On je bio prvak hadiske, tefsirske i historijske nauke, a tome svjedoče njegove knjige koje su danas među nama. Kao primjer toga, dovoljno je ovo njegovo djelo pod imenom Tefsir veličanstvenog Kur’ana (Tefsir ibn Kesir), o kojem je Es-Sujuti rekao:

“Ibn Kesir ima tefsir kojem nema sličnog.”

Tefsir ibn Kesir se ubraja u tradicionalne tefsire, koji su većinom iščezli prije vremena Ibn Tejmijje, koji je umro 728. h.g. Vrijednost Tefsir ibn Kesira nije samo u tome što tumači Kur’an predajama prvih generacija muslimana, sakupljajući veliki broj njihovih izreka o tumačenju ajeta, jer se do toga može doći i iz drugih izvora, ali odlika ovog tefsira nad ostalim tefsirima koji su do nas došli, bilo da su tradicionalni ili neke druge vrste, je u njegovoj genijalnoj primjeni metodologije tefsirske nauke.

To se ogleda u njegovom sakupljanju ajeta koji govore o istoj tematici, njihovom pobrojavanju, otkrivanju prefinjenih tajni u njihovom skladu, povezanosti, koherenciji njihovog načina izražavanja o toj tematici i veličanstvenosti njihovih značenja. Tako Tefsir ibn Kesir biva poput kur’anskog indeksa (kataloga), koji nije štampan na papiru, već utisnut na srcu koje shvata Allahove ajete i riječi.

Odlika ovog tefsira je, također, i u njegovom navođenju velikog broja hadisa i drugih predaja, poput govora ashaba i tabi’ina, uglavnom pojašnjavajući njihov stepen vjerodostojnosti, navodeći njihove lance prenosilaca i njihove tekstove, u skladu sa pravilima hadiske kritike – valorizaciji prenosilaca. U većini slučajeva je pogodio istinu u svojoj procjeni, prihvatajući vjerodostojne, a odbacujući slabe predaje.

Ibn Kesir je bio jedan od velikih muhaddisa i hafiza hadisa, i zbog toga njegovim tefsirom ovladava hadiski metod tumačenja Kur’ana. Dovoljno ti je da znaš, kao potporu ovoj tvrdnji, činjenicu da je u svom tefsiru naveo trećinu svih izvora Sunneta, spominjući ogroman broj hadisa iz šest poznatih hadiskih zbirki i Ahmedovog Musneda.

Jedna od Ibn Kesirovih odlika je i to što je bio izuzetno talentovan i kompetentan hadiski kritičar, što je primijenio na toj ogromnoj količini predaja koje je sakupio. Potvrdio je one koje su vjerodostojne i slažu se sa zdravim razumom, a kritizirao je nevjerodostojne i fabrikovane predaje, za kojim nemamo potrebe ni u vjeri ni u dunjaluku.

Njegova odlika je i to što je kritizirao israilijate, otkrio njihovu krivotvorenost, odbacio njihove potvore, slijedeći u tome pravila hadiske kritike, što nije izloženo ni u jednom drugom tefsiru kao u ovom. U ovoj oblasti nijedan mufessir i hafiz hadisa nije mu ravan. Ta istina će se ukazati jasnom poput Sunca onome koji promotri Tefsir ibn Kesir i dubiozno ga prouči.

Ibn Kesir se odlikuje i time što je predstavnik mišljenja i poimanja prvih generacija muslimana, utemeljenih na Kur’anu i Sunnetu.

Tefsir ibn Kesir je jedan od najbitnijih tefsira muhaddisa, ako ne i najbitniji, iz više razloga:

  • Mnoštvo izvora hadiske i tefsirske nauke koje je spomenuo, i mnoštvo navođenja iz njih.
  • Spominjanje više različitih seneda za jedan hadis.
  • Spominjanje više mjesta na kojima se određeni hadis navodi unutar jednog poglavlja.
  • Nezadovoljavanje spominjanjem jednog ili dva hadisa na jednom mjestu.
  • Pojašnjenje stepena vjerodostojnosti hadisa, uz spominjanje pouzdanih, slabih i nepoznatih prenosilaca, u svjetlu govora učenjaka hadiske kritike.
  • Ibn Kesir puno upozorava na israilijate i nepouzdane predaje o tumačenju ajeta, i kritikuje ih.
  • Navedenom se može dodati i to što je Ibn Kesir došao vremenski kasno, jer je živio u osmom hidžretskom stoljeću, što znači da mu je bio dostupan ogroman broj izvora iz tefsira i hadisa, što nije slučaj sa mufessirima prije njega.

Zbog svega navedenog, Tefsir ibn Kesir se smatra najljepšim, najboljim i najpreciznijim tefsirom nakon prvaka svih mufessira, Ebu Džafera ibn Džerira et-Taberija, kako to kaže Ebul-Ešbal Ahmed Šakir, Allah mu se smilovao. Štaviše, Ibn Kesir je nadmašio Taberija sa mnogo aspekata, i dodao puno stvari koje nisu u njegovom tefsiru.

Zbog toga je Tefsir ibn Kesiru Allah dao da bude prihvaćen od strane ljudi, čak su ga više koristili obični muslimani nego studenti islamskih znanosti, i ne znamo nijedan tefsir koji je dostigao toliki broj izdanja kao ovo djelo. Zbog svega navedenog smo odlučili, nakon istihare, da ovaj tefsir štampamo u novom ruhu, u kakvom teško da se može naći u ranijim izdanjima.

RECENZIJA Tefsir ibn Kesir - Muhammed Nesib er-Rifai Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “RECENZIJA: Tefsir ibn Kesir – Muhammed Nesib er-Rifai” Muhammed Nesib er-Rifai iz knjige “Tefsir ibn Kesir.

Vaš komentar