Sklapanja braka sa vanbračnom djecom

Islamski pravnici su saglasni da postoji stalna zapreka sklapanja braka između vanbračnog djeteta i njegove majke koja ga je rodila i čije srodstvo mu se priznaje. Međutim, nisu saglasni oko postojanja stalne zabrane između bludnika i njegove vanbračne kćerke. Sklapanja braka sa vanbračnom djecom

Većina islamskih pravnika (hanefijski, malikijski, hanbelijski i jedno mišljenje kod šafijskih pravnika) smatraju da između oca bludnika i njegove vanbračne kćerke postoji stalna zabrana kao i kada se radi o djeci iz legalnog braka i pored toga što se vanbračnom djetetu ne priznaje očevo potomstvo. 1

Sklapanja braka sa vanbračnom djecom
Sklapanja braka sa vanbračnom djecom

(En-Nisa, 23) bez obzira da li se radilo o kćerki iz legalnog ili nelegalnog braka, na osnovu općeg značenja citiranog teksta.
Imam Kasani veli: Sklapanja braka sa vanbračnom djecom

“Zbog toga što je čovjekova kćerka opći termin za žensko dijete koje je istinski stvoreno od njegove sperme a o tome se upravo vode dileme, s toga je vanbračna kćerka njegova prava kćerka.

Međutim, šerijatski nije dozvoljeno da mu se ona pripiše zbog toga što bi se na taj način podržao nemoral, ali to joj ni u kom slučaju ne osporava istinsko potomstvo, jer se činjenice ne mogu odbaciti. Ista je stvar i sa nasljedstvom i izdržavanjem. Dakle, istinsko potomstvo je utvrđeno (kod vanbračne kćerke), ali je Zakonodavac, s druge strane, definirao na koji se način ono utvrđuje i kako se na osnovu njega pravno dobija nasljedstvo i izdržavanje.”2

Malikijski i hanbelijski pravnici vele da ko počini blud sa ženom, pa mu rodi kćerku, ona će biti zabranjena njemu i njegovoj uzlaznoj liniji.” 3 Međutim, šafijski pravnici smatraju da ne postoji srodstvo između bludnika i njegove vanbračne kćerke, čak ni kada bi saznao da joj je biloški otac. U tom smislu oni smatraju da je kćerka koja je vanbračno začeta bez obzira da li se radilo o silovanju ili dobrovoljnom bludu, dozvoljena bludniku, jer po njima ona ima status strankinja, tj. žene koja nije mahrem, jer sjeme bluda nema svetosti, tj. ne proizvodi srodstvo po krvi.

A dokazi koji to potvrđuju su nepostojanje i anuliranje ostalih propisa potomstva između bludnika i njegove vanbračne djece poput nasljedstva i drugih propisa, jer je općepoznato šerijatsko pravilo da parcijaliziranje propisa nije dozvoljeno. Neki šafijski pravnici smatraju da je vanbračna kćerka ocu bludniku apsolutno zabranjena.
Ipak oficijelno mišljenje šafijskog mezheba je da je brak između bludnika i njegove vanbračne kćerke pokuđen. Status mekruha se ogleda u izbjegavanju pravničkih razilaženja kao i u postojanju mogućnosti da dijete bude bludnikovo. U slučaju da se utvrdi srodstvo između bludnika i vanbračnog djeteta – kćerke, tada je, bez ikakve dileme, bludniku zabranjeno oženiti je. Ovo je Revejanijevo mišljenje.4

Autor “Sulejman Topoljak” u knjizi “Islamski odgovori”.

  1. Kasani, El-Beda’i, 2/257, Dusuki, Hašijetud-Dusuki, 2/450, Šerbini, Mugnil-muhtadž, 3/175, Ibn Kudame, El-Mugni, 3/175.
  2. Kasani, El-Beda’i, 2/257.
  3. Derdir, Šerhul-kebir, 2/250, Ibn Kudame, El-Mugni, 6/576-579.
  4. Šerbini, Mugnil-muhtadž, 3/175-178.

Vaš komentar