UBISTVO U ISLAMU

I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio, osim kad pravda zahtijeva!… (El-Isrâ’, 33)

U suri El-Mâ’ide, od 27. do 31. ajeta, govori se kako je Kabil ubio svoga brata Habila. Tako je Kabil postao prvi ubica, a u 32. ajetu se govori o težini grijeha ubistva čovjeka.

Ko ubije nekoga koji nije ubio nikoga ili (ko ubije) onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, – kao da je svim ljudima život sačuvao… (El-Mâ’ide, 32)

U suri En-Nisâ’, Allah, dž.š., kaže:

Onome koji namjerno ubije vjernika kazna će biti Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i proklet će ga i patnju mu veliku pripremiti. (En-Nisâ’, 93)

Prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s., rekao:

“Prvo o čemu će se suditi na Sudnjem danu je krv (ubistvo).” (Buharija, Muslim, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže i Ahmed)

U drugom hadisu koji, također, prenosi Ibni Mes‘ud, Muhammed, s.a.v.s., kaže:

“Psovati muslimana je grijeh, a ubiti ga je – kufr.” (Buharija, Muslim, Ahmed, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže i Taberani)

Ebu Hurejre, r.a., veli da je Muhammed, s.a.v.s., rekao:

“Čuvajte se sedam velikih grijeha, koji upropašćuju onoga ko ih čini: širka, sihra, ubijanja na pravdi Boga, kamate, imetka jetima (siročeta), bježanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne i čestite muslimanke.” (Buharija i Muslim)

A Ebu Bekr, r.a., veli da je Muhammed, s.a.v.s., rekao:

“Kada se sukobe dva muslimana s oružjem (sabljama), pa jedan ubije drugoga - i ubica i ubijeni će u džehennemsku vatru.” Prisutni rekoše: “Allahov Poslaniče! Za ubicu nam je jasno, ali zbog čega i ubijeni?” Muhammed, s.a.v.s., odgovori: “Zato što je i on imao namjeru ubiti svoga druga (protivnika).” (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i Ahmed ibni Hanbel)


Ubistvo je, kako se to jasno vidi iz citiranih ajeta i hadisa, bez sumnje, jedan od najvećih grijeha koje čovjek može počiniti, jer je u potpunoj suprotnosti sa islamskim principom o poštivanju ljudskih prava i života. Islam uči da je ljudski život svetinja, koju niko neopravdano ne smije skrnaviti i uništavati. Musliman je dužan braniti svoju domovinu i svoju porodicu i ubistvo u tim okolnostima je opravdano, dok je smišljeno uništenje nečijeg života zločin prema čovjeku i čovječanstvu.

Ljudski rod je stvorio Allah, dž.š., i dužnost je svih ljudi da se međusobno štite i pomažu, a ne da slušaju šejtana, kao što je to učinio prvi ubica Kabil. Islam zastupa stanovište humanosti prema svim ljudima, bez obzira na njihovu boju kože, vjeru i ideologiju.
Ljudi su ovu misao i ideju, a nakon mnogobrojnih iskustava, uvrstili u Povelju o ljudskim pravima, koja je proklamovana nakon Drugog svjetskog rata. Povelja moralno obavezuje narode na njeno poštivanje. Kur’an je proklamovao taj princip četrnaest stoljeća rani­je, a Muhammed, s.a.v.s., je pojasnio:

“Najbolji su oni muslimani od čijih su ruku i jezika pošteđeni ostali muslimani.” (Muslim)

Musliman, dakle, ne smije na bilo koji način uznemiravati druge ljude, jer je to u suprotnosti sa učenjem islama. Razne nesuglasice mogu dovesti do sukoba među ljudima kao što su: zavidnost, mržnja, netrpeljivost, sukobi oko međa, alkohol, kocka i zabranjeni kontakti na relaciji muškarac-žena. Nekada je razlog ubistva pretjerana srdžba, gnjev – koji čovjeku pomuti razum i navede ga na tuču i ubijanja. Takva srdžba je šejtansko djelo, a savladavanje u nastupu srdžbe islam podiže na nivo junaštva.

Musliman, dakle, prema islamskom učenju, ne smije upotrijebiti silu protiv drugog čovjeka, osim u krajnjoj nuždi, u odbrani svoga života, časti i imetka kao i života i časti svojih ukućana i to samo toliko koliko je potrebno da odbije napadača ili kradljivca. Ako bi u toj situaciji morao ubiti silnika, onda neće biti grješan. Da nas Uzvišeni Allah sačuva od svih iskušenja, koja bi nas mogla udaljiti od Njegove milosti!

Autor teksta Ubistvo u islamu je Samed Jukić iz djela Ono što te može upropastiti Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Samed Jukić iz knjige “Ono što te može upropastiti.”

Vaš komentar