Zašto je Allah dželle šanuhu stvorio džine?

Džini su stvoreni iz istog razloga kao i ljudi. Allah, dželle šanuhu, veli u suri Zarijat:

Zašto je Allah dželle šanuhu stvorio džine? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. 51:56

Stoga i džini, poput ljudi, imaju obavezu da izvršavaju ono što im njihov Gospodar naređuje i da se klone svega što im zabranjuje, ima- ju potpunu odgovornost za sva svoja djela i aktivnosti. Džini koji budu neposlušni i nepokorni svome Stvoritelju i koji se ogluše o uputu bit će kažnjeni prema težini svojih djela, odnosno onako kako to Allah, dželle šanuhu, odredi. Ibn Tejmije objašnjava da ono što je džinima naređeno ili zabranjeno nije, po svojoj prirodi, isto kao ono što je naređeno ili zabranjeno ljudima. Ono što im je zajedničko jeste da izvršavaju ono što im je u osnovi naređeno i klone se onoga što im je zabranjeno. 1

Na Sudnjem danu Allah, dželle šanuhu, će se obratiti i ljudima i džinima

riječima:

Zašto je Allah dželle šanuhu stvorio džine? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći: “Mi to priznajemo na svoju štetu.” Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. 6:130

Šejtan je pouka i poruka za sve koji se oglušuju o naredbe i zabrane Allaha, dželle šanuhu, i koji iz oholosti čine zulum. Isto kao što je Adem, alejhisselam, primjer svojim potomcima koji pogriješe da se pokaju i vrate Allahu, dželle šanuhu, i putu islama. Sljedeći ajet sure El-A’raf bez ikakve dvojbe upućuje na to da će i ljudi i džini biti stanovnici Džehennema:

Zašto je Allah dželle šanuhu stvorio džine? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Ulazite u Džehennem s narodima, sa džinima i ljudima koji su prije vas bili i nestali!“ – reći će On… 7:38

Kur’an potvrđuje da će džini odmetnici u Džehennem i po ovom pi- tanju se islamska ulema potpuno slaže. Međutim, ono u čemu se razi- laze jeste to šta će se desiti sa džinima vjernicima. Da li će oni boraviti u Džennetu ili će, poput životinja, biti pretvoreni u prašinu? Malik i Šafija, za razliku od Ebu Hanife, Ebu Lejsa ibn Sada i drugih učenjaka, smatraju da džini vjernici neće biti pretvoreni u prah i da će boraviti u Džennetu, zajedno sa ljudima, ovisno o stepenu nagrade. Omer ibn Abdulaziz je mišljenja da će oni boraviti na rubnim dijelovima Dženneta.15 Ibn Kesir tvrdi da je ispravno mišljenje onih koji kažu da će džini vjernici boraviti u Džennetu. 2

Autor “Senad Kovačević” iz knjigeLjekovita moć Kur’ana

  1. Umar S. al-Ashqar, The World of the Jinn & Devils In the Light of the Qur’an and Sunnah
  2. Vehid Abduselam Bali, Zaštita od džina i šejtana u svijetlu Kur’ana i sunneta, Udruženje za promociju i afirmaciju mladih intelektualaca ‘PAMI’, Sarajevo, 2006, str. 45.

Vaš komentar