Značenje Allahovog smijeha

Hatabi kaže: Značenje Allahovog smijeha

“Smijeh obuzima čovjeka kada je radostan ili raspoložan ili u naročitom raspoloženju.”

Buhari tumači smijeh kao milost i to je prihvatljivo, dok je tumačenje u značenju zadovoljstva bolje, jer smijeh ukazuje na zadovoljstvo.

Ibn Dževzi kaže:

“Većina selefa izbjegavaju da tumače ovakvo što i ostavljaju ga onakvim kako je rečeno. U ovakvim stvarima treba da se vodi računa o tome da se zadrži uvjerenje da Allahova svojstva nisu ni nalik svojstvima stvorenja.”

Ibn Hadžer je rekao:

“Na to da smijeh ukazuje na zadovoljstvo, ukazuje upotreba priloga ila, pa će se reći da se nasmijao čovjek čovjeku ako se njemu okrene licem ozaren, pokazujući zadovoljstvo njime.” 1

Nevevi kaže:

“Značenje smijeha od strane Allaha je zadovoljstvo i milost, ukazivanje dobra kome hoće svoju milost od svojih robova, a Allah najbolje zna.2

Značenje Allahovog smijeha Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Begavi kaže: Značenje Allahovog smijeha

“Sve što u Kitabu i Sunnetu dolazi u ovom značenju Njegovih svojstava: nefes – dah, vedžh – lice, ‘ajn – oko, isbe’ – prst, jed – ruka, ridžl – noga, dolazak i prilazak, spuštanje – nuzul na nebo, istiva Arša, smijeh i radost, sve ovo i njima slična svojstva su Allahova svojstva koja su nam došla predajom i obaveza je vjerovati u to i ostaviti u izvornom obliku izostavljajući tumačenje kako se ne bi zašlo u poređenje s nečim, vjerujući da Uzvišeni nije ničemu sličan ni svojstvima ni Bićem.” Uzvišeni je rekao: Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi. (Eš-Šura, l l )

Brate, znaj da je mnogo smijeha pokuđeno u Šerijatu, shodno riječima Vjerovjesnika, alejhissalatu vesselam, u podužoj oporuci: “…i nemoj se puno smijati jer pretjeran smijeh umrtvljuje srce.”3 Još je rekao Poslanik, alejhissalatu vesselam: “Tako mi Onoga ko upravlja mojim životom, kada biste znali ono što ja znam, vrlo malo biste se smijali, a vrlo mnogo plakali.”4 I rekao je: “I dobro se čuvaj od mnogo smijeha, jer to umrtvljuje srce.” 5

Značenje Allahovog smijeha Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Bilježi se od Ehu Zerra da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “T voj osmijeh u lice brata je sadaka.”6 Zehebi kaže: “Smijeh treba da bude umjeren, međutim, osmijeh je bolji.” Značenje Allahovog smijeha

Pojašnjavajući stav učenjaka, on kaže: Značenje Allahovog smijeha

“Vrijedan je i pohvalan onaj ko ostavlja smijeh zbog edeba i straha od Allaha i iz žalosti nad svojom jadnom dušom. Pokuđen je onaj ko to čini iz oholosti ili gluposti. Isto tako, onaj ko se puno smije omalovažava sebe i nije vrijedan u očima drugih. Očito je da je smijeh u mladosti manje upadan nego ako dolazi od starijih i iskusnijih ljudi.”

Što se tiče osmijeha i razdraganog lica, to je na većem stepenu od svega spomenutog.

Džerir je rekao: “Poslanik, alejhissalatu vesselam, kada god bi me vidio, osmjehnuo bi mi se. To je islamsko ponašanje. A jedno od najvećih postignuća je da čovjek plače noću, a da bude nasmijan danju. 7Značenje Allahovog smijeha

Autor “Ejmen Ahmed Muzejjen” iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

  1. Fethul-bari šerhu sahihil-buhari, 6/48.
  2. Nevevijev komentar Muslima, 3/43.
  3. Tirmizi, 2306; Ibn Madže, 4217, i drugi, a Albani u Essilsi/etussahihatu, 506, kaže da je vjerodostojan.
  4. Essilsiletussahihatu, 3194.
  5. Sahihuttergibi, 2233.
  6. Buhari u Edebul-mufredu, 891.
  7. El-džami'u /il-adabil-islamijjeti, Ebu Omer b. Abdilberr, 169.

Vaš komentar