Znate li adabe selama?

Uzvišeni je rekao:

Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite. (En-Nisa, 86)

Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao:

“Musliman prema muslimanu je obavezan šestero…“ – pa je između ostalog rekao i: “A kada ga sretneš, nazovi mu selam.“(Muslim, 2126.) 
Još je rekao: “Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne zavolite. Zar nećete da vam ukažem na ono što ako budete radili, zavoljet ćete se? Širite selam među sobom.”(Muslim, 54.)

Selam je pozdrav i dova za spas i sigurnost od svih nevolja, kako u vjeri tako i uopće za čovjeka. Kada musliman kaže bratu muslimanu: Es-selamu alejkum! – na taj način ga je pozdravio, počastio, ukazao poštovanje i zamolio Allaha da mu da lijep život. Pozdrav / tehhijjeh jezički znači: dova za život.(El-fikhul-vadihu)
Sve ovo uz postojanje adaba selama koje musliman treba da primijeni, a to su:

 • Počinjanje sa selamom prije govora

Kada neko uđe kod ljudi, nije dobro da započne razgovor prije nego ih poselami. Prema onome ko uđe kod ljudi i počne razgovor s njima prije nego ih poselami, ljudi nemaju obavezu ni da razgovaraju sa njim, kao što je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao.(Sahihul-džami’, 5998.)

 • Mlađi prvi naziva selam starijem, konjanik pješaku, prolaznik onom ko sjedi

Bilježi se od Ebu Hurejrea da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Mlađi naziva selam starijem, prolaznik onom ko sjedi, manja skupina većoj.”(Buhari, 11/14.)
 • Nenazivanje pozdrava kao prvi židovima i hrišćanima
 • Neprekidanje odnosa iznad tri dana

Shodno hadisu od Ebu Ejjuba da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Muslimanu nije dopušteno da napusti svoga brata više od tri dana, da se sretnu i ovaj se okrene od ovoga, a ovaj od ovoga, bolji od njih dvojice je onaj ko prvi nazove selam.” Sufjan kaže da je ovo čuo od njega tri puta.(Buhari, 11/21; Muslim, 16/117.)
 • Neuzvraćanje selama grešnicima ako se ne boji nereda(Neki učenjaci smatraju da nije dozvoljeno obzirno se obraćati i uzvraćati im na selam i za to uzimaju dokaz hadis koji bilježi Buhari i Muslim od Aiše:
“Neki je čovjek zatražio dozvolu kod Poslanika, alejhissalatu vesselam, a kada ga je Poslanik vidio, rekao je: ‘Ružan li je to sudrug. Ružan li je to prijatelj.’ Kada je sjeo, Poslanik, alejhissalatu vesselam, mu se ljubazno obratio. Kada je čovjek otišao, Aiša mu je rekla: ‘Allahov Poslaniče, kada si ugledao čovjeka, rekao si tako i tako, a onda si ga ljubazno dočekao?’ Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: ‘Aiša, kada si me vidjela da činim ružno? Najgori položaj kod Allaha na Kijametskom danu će imati onaj čovjek od kojeg su ljudi prezali, bojeći se njegova zla.’”)

Shodno hadisu Abdullaha b. Ka’ba kada je rekao:

“Čuo sam Ka’ba b. Malika kako govori, kada je izostao sa Tebuka: ‘Poslanik, alejhissalatu vesselam, je bio zabranio da se razgovara s nama. Ja bih došao Poslaniku, alejhissalatu vesselam, i nazvao mu selam i pitao bih se u sebi: ‘Da li je pomaknuo usnama da primi selam ili nije?’ Tako je bilo dok se upotpunilo pedeset dana, a Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je obznanio da nam je primljeno pokajanje kada je klanjao sabah.’“(Buhari, 11/40; Muslim, 17/87. Hafiz Ibn Hadžer u El-fethu, 8/124, kaže: “U ovome je dokaz da ne mora uzvratiti na selam griješniku i da ga je dozvoljeno napustiti više od tri dana. Što se tiče zabrane preko tri dana, to se odnosi na onoga za koga ne postoji vjerski opravdan razlog za to.)

Bilježi se od Ammara b. Jasira da je rekao:

“Jednom sam došao svojoj čeljadi po noći. Ruke su mi bile ispucale, pa su ih namazali šafranom. Ujutro sam otišao Poslaniku, alejhissalatu vesselam, i nazvao mu selam, ali mi nije uzvratio, niti mi je ukazao dobrodošlicu, nego je rekao: ‘Idi i isperi to.’“(Ebu Davud, 5/8, pogledaj: Musned imam Ahmed, 4/111,171,173, a naš šejh Ebu Abdullah Mustafa Adevi kaže: “Hadis je dobar zbog onog poslije.“ Essahihul-musned, 237.)

Haluk je miris od šafrana i nečeg drugog. Prevladava crvena ili žuta boja. Nekada se može naći da je dozvoljen a nekada da je zabranjen, jer je to ženski miris. Jasno je da su hadisi koji to brane dokidajući. (Nushatu avnil-ma’bud, recenzija Abdurrahman Osman, 1/233)

 • Neuzvraćanje na hrđav način

Uzvišeni je rekao:

A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!” (El-Furkan, 63)

Bilježi se od Aiše da je rekla:

“Neka skupina židova je došla kod Poslanika, alejhissalatu vesselam, i rekla mu: Essammu alejkum! (Otrov na vas!) Razumjela sam to i rekla sam: ‘I na vas otrov i prokletstvo!’ Poslanik, alejhissalatu vesselam, mi je rekao: ‘Polahko, Aiša. Allah voli blagost i obzir u svemu.’ Ja sam rekla: “Allahov Poslaniče, zar nisi čuo šta su rekli?’ Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: ‘A ja sam rekao: ‘I na vas.’’“(Buhari, 6024.)
 • Neuzvraćanje selama u WC-u

Bilježi se od Nafi’a, a on od Ibn Omera, da je neki čovjek nazvao selam Poslaniku, alejhissalatu vesselam, dok je mokrio, pa mu nije uzvratio.(Muslim, 4/64.)

 • Uzimanje tejemmuma za uzvraćanje selama

Shodno hadisu Ebu Džuhejma b. Harisa b. Sammeh Ensarija da je rekao:

“Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je dolazio iz pravca Biru džemel i neki čovjek ga je sreo i poselamio. Poslanik, alejhissalatu vesselam, mu nije uzvratio na selam sve dok nije došao do nekog zida. Tu je potrao lice i ruke, a onda uzvratio selam.“(Buhari, 1/441; Muslim, kao komentar, 4/64.)
 • Uzvraćanje selama dok se sjedi na putu

Bilježi se od Ebu Seida Hudrija da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Čuvajte se da sjedite na putevima.“ Rekli su: “Allahov Poslaniče, moramo sjesti i popričati, pa i na putu.“ On je rekao: “Ako već morate sjediti, onda dadnite putu njegovo pravo.“ Pitali su: “A šta je pravo puta, Allahov Poslaniče?“ Rekao je (između ostalog): “…i uzvratiti na selam.“(Buhari, 11/8; Muslim, 4/102.)
 • Uzvratiti na pozdrav boljim

Uzvišeni je rekao:

Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. (En-Nisa, 86)

Znači, treba uzvratiti na pozdrav na isti način ili boljim od toga. Onaj ko kaže nekome: Es-selamu alejkum, neka on njemu odgovori: Ve alejkumusselam ve rahmetullahi, kako bi tako odgovorio na bolji način.(El-adabul-islamijjetu fil-kura’anl-kerim, 311.)

 • Širiti selam

Uzvišeni je rekao:

O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se! (En-Nur, 27)

Bilježi se od Abdullaha b. Amra b. Asa da je neki čovjek pitao Vjerovjesnika, alejhissalatu vesselam:

“Koji je islam najbolji?“ Poslanik, alejhissalatu vesselam, mu je rekao: “Nahraniti gladnog, nazvati selam onom koga znaš i koga ne znaš.“(Buhari, 12; Muslim, 39.) 

Od Berra b. Aziba se bilježi da je rekao:

“Allahov Poslanik, alejhissalatu vesselam, naredio nam je sedmero…“ – pa je između ostalog rekao: “…i širenje selama.“(Buhari, 1239; Muslim, 2066.)

Širenje selama znači da se on što češće naziva, što većem broju ljudi i svakom muslimanu, svejedno poznatom ili ne. Bilježi se od Ebu Hurejrea da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne zavolite. Zar nećete da vam ukažem na ono što ako budete radili, zavoljet ćete se? Širite selam među sobom.”
Znate li adabe selama Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Ejmen Ahmed Muzejjen iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

Vaš komentar