Da li Bog ima neka ograničenja?

Veliki broj ljudi kaže da ako Bog može sve zašto se ne bi mogao pretvoriti u lik čovjeka? Istina je, Bog može sve, pa i to. Međutim, od tada On više ne bi bio Bog, jer se osobine Boga i čovjeka drastično razlikuju u svim aspektima. U narednim redovima ćemo dokazati koliko je apsurdna ideja inkarnacije Boga u ljudsku formu. Bog je besmrtan, a čovjek je smrtno biće.

Ne postoji ništa što se zove Bog-čovjek, tj. besmrtno ljudsko biće. To je besmisleno. Bog nema početak, dok ljudska bića imaju. Ne možete imati čovjeka koji ujedno i ima i nema početak. Ljudska bića imaju kraj. Ne postoji čovjek koji u isto vrijeme ima i nema kraj. To je besmisleno. Bogu ne treba hrana, dok je hrana ljudima neophodna da bi preživjeli.

On hrani, a Njega niko ne hrani! (El-En’am, 14)

Bogu ne treba odmor ili spavanje, dok su ljudima odmor i spavanje neophodni:

Allah je nema boga osim Njega Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! (El-Bekare, 255)

Nema koristi u obožavanju ljudi

Ne samo da je neprihvatljiva ideja inkarnacije Boga u ljudski oblik, već je besmisleno obožavati drugo ljudsko biće. Ako bi se Bog pretvorio u lik čovjeka, izgubio bi sve božanske osobine i prihvatio ljudske. Naprimjer, ako bi neki briljantni profesor doživio neku nesreću poslije koje bi trajno izgubio sjećanje, bilo bi glupo da njegovi studenti i dalje nastave slušati njegova predavanja.

Ne samo to, ako bi Bog preuzeo ljudski lik, taj takav čovjek kasnije ne bi mogao postati Bog, jer je poznato da ljudi nemaju moć da postanu Bog. Zbog toga je obožavanje “boga” u ljudskom obliku nelogično i pogrešno i trebao bi se odbaciti svaki oblik takvog obožavanja. To je razlog zbog kog Časni Kur’an govori protiv svih mogućih oblika antropomorfizma. Časni Kur’an kaže u sljedećem ajetu:

Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi. (Eš-Šura,11)

Bog ne čini djela koja mu ne priliče

Svojstva Svemogućeg Boga isključuju sve što je loše, jer je Bog izvor pravde, milosti i istine. Nemoguće je Boga zamisliti kako radi stvari koje Mu ne priliče. Ne možemo zamisliti Boga kako laže, kako je nepravedan, kako pravi greške, kako zaboravlja i čini druge stvari koje su odlika ljudskih bića. Ako hoće, Bog može biti nepravedan, ali On to nikada neće uraditi, jer nepravda nije božanski čin. On ne radi ono što Mu ne priliči. Časni Kur’an kaže:

Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. (En,Nisa, 40)

Bog ne zaboravlja niti pravi greške

Bog ne zaboravlja, jer zaboravljanje nije božanska osobina. Zaboravljanje je posljedica ljudske nemoći i ograničenosti. Isto tako, Bog nikada ne pravi greške, jer činjenje grešaka nije božanski čin.

Gospodaru mome ništa nije skriveno i On ništa ne zaboravlja. (Ta-Ha, 52)

Bog čini samo Božanska djela

Islamski koncept Boga podrazumijeva da Bog ima moć uraditi šta god hoće. Časni Kur’an to spominje na mnogo mjesta:

  • sura El-Bekara, 106. ajet;
  • sura El-Bekara, 109. ajet;
  • sura El-Bekara, 284. ajet;
  • sura Ali Imran, 29. ajet;
  • sura En-Nahl, 77 ajet;
  • sura Fatir, 1. ajet:

On, uistinu, sve može. Časni Kur’an, također, kaže:On radi šta je Njemu volja. (El-Burudž, 16)

Moramo imati na umu da Bog radi samo ono što Njemu priliči, ne čini djela koja nisu božanska. Mnoge religije u određenom stepenu, direktno ili indirektno, vjeruju u filozofiju antropomorfizma, tj. inkarnacije Boga u čovjeka. Štaviše, mišljenja su da Uzvišeni Bog, Koji sve zna i Koji je najpravedniji, nije svjestan čovjekovih emocija, mogućnosti i nagona. Da bi ljudima propisao najbolje moguće zakone, On dolazi na Zemlju u njegovom liku. Ova besmislena logika je zavela više miliona ljudi tokom historije. Hajmo analizirati ovaj argument i vidjeti da li ima osnove u logici.

Autor teksta dr. Zakir Naik iz djela Odgovori na zablude o islamu Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Dr. Zakir Naik iz knjige “Odgovori na zablude o islamu.”

Vaš komentar