Da li se trebamo prepustiti sudbini ili joj se suprostaviti? Kako ploviti u lađi sudbine?

Onaj ko plovi morem Božijih naredbi i Njegovog određenja ne smije se prepustiti valovima da ga nose niti se na tom putu opuštati, već se svom snagom njima treba oduprijeti i suprotstaviti. U protivnom će nastradati. Na ovaj način čovjek može u jednom smislu preduprijediti sudbinu sudbinom. Ovo je put pravih i razboritih pobožnjaka.

Veliki učenjak i uzor šejh Abdulkadir el-Kilani1 u ovom smislu kaže:

“Ljudi se mire sa sudbinom i potpuno joj se potčinjavaju, ali ja ne, ja sudbinu predupređujem istinom i radi istine. Nije pravi čovjek onaj ko se potčinjava sudbini, već onaj ko joj se pokušava oduprijeti.”

Uzvišeni Allah, džellešanuhu, naređuje da se zlu, koje ulazi u okvir Njegovog predodređenja, suprotstavi dobro koje također spada u Božije određenje. Uzmimo, naprimjer, glad. Glad je predodređena, međutim, treba li se čovjek se pomiriti sa sudbinom, i prepustiti se toj odredbi, pa da na kraju umre? Ne, ne treba.

Allah, džellešanuhu, naredio mu je da jede, i treba jesti, i tako se oduprijeti prethodnom određenju. Međutim, i ovo predupređivanje ne izlazi iz okvira Božijeg određenja i Njegove apsolutne i sveopće moći. Isto je i s hladnoćom, vrućinom i žeđi. Sve spada u Božije određenje, isto kao što i predupređivanje svega ovoga, također, ulazi u isti okvir.

Da li se trebamo prepustiti sudbini ili joj se suprostaviti? Kako ploviti u lađi sudbine? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Ljudi neće postići sreću ni na dunjaluku ni na ahiretu sve dok ovo ne shvate.

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio je to veoma lijepo kada su ga upitali:

“‘O Allahov Poslaniče, lijekovi kojima se liječimo, rukje koje tražimo da nam se uče i bogobojaznost koju osjećamo, izlazi li išta iz okvira kadera?’ Reče: ‘Sve je od kadera.’”2

U drugom hadisu kaže:

“Dova i nevolja bore se između nebesa i Zemlje.”3

Kada su nevjernici napali islamsku državu, napali su je samo po Božijem određenju. Jesu li se muslimani tada trebali prepustiti sudbini i dopustiti da neprijatelj ovlada njihovom zemljom? Ne, nisu, nego su jedno određenje preduprijedili drugim. U ovom slučaju na napad su odgovorili džihadom, borbom na Allahovom putu. I sve je, opet, bilo unutar Njegove moći i određenja. Isti je slučaj i s griješenjem.

Kada Allah, džellešanuhu, odredi da pogriješiš, ti ćeš pogriješiti, međutim ti se pokaj i odgovori na odredbu iskrenom tevbom koja, na kraju krajeva, baš kao i sve ostalo, ulazi u široki okvir Njegove apsolutne moći i određenja.

Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu (Medaridžus-salikin) Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Da li se trebamo prepustiti sudbini ili joj se suprostaviti? Kako ploviti u lađi sudbine?” Ibn Kajjim el-Dževzijje iz knjige “Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu – knjiga 1”.

  1. Nekad ga nazivaju i El-Džejlani. (Prim. prem.) 
  2. Hadis prenosi Ibn Madže. 
  3. Hadis prenose El-Bezzer i Taberani u El-Evsetu. 

Vaš komentar