Kada će nastupiti Sudnji dan?

Vrijeme kada će nastupiti Sudnji dan zna samo Allah, dž.š., i o tome nije obavijestio nikoga ni od meleka ni od poslanika a.s. Muhammed, s.a.v.s., je često spominjao Sudnji dan i njegove strahote pa su ga ljudi pitali kada će on nastupiti, a on bi im odgovarao da je to od gajba i da to samo Allah, dž.š., zna. U nekim ajetima se to jasno kaže:

Pitaju te o Sudnjem danu, kada će doći. Reci: ‘’To zna samo moj Gospodar. Vrijeme zbivanja toga dana pokazat će vam samo On. (Užasi toga dana) bitće teški i nebesima i zemlji. Doći će vam samo iznenada.’’ Pitaju te o Sudnjem danu kao da ti znaš pa kriješ. Reci: ‘’O njemu zna samo Allah, ali većina svijeta ne shvaća.’’ (El-Earaf, 187)

U ovom kontekstu su i neki drugi ajeti, kao što su šezdeset treći ajet sure El-Ahzab i 42-44 ajeti sure En-Naziat. Vrijeme nastupa Sudnjeg dana je jedna od pet Allahovih, dž.š., tajni koje su spomenute u posljednjem ajetu sure Lukman:

Zaista samo Allah, dž.š., zna čas (Sudnjeg dana). On spušta kišu i zna šta je u matericama, a ni jedan čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ni jedan čovjek ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Zaista Allah zna i sveznajući je.

Kada je Džibril u jednom dužem hadisu pitao Muhammeda, a.s., kada će nastupiti Sudnji dan, on mu je rekao:

‘’Pitani ne zna ništa više od onoga koji pita, samo ću te obavijestiti’’, reče Poslanik, s.a.v.s,, o njegovim predznacima…’’ (Hadis je sahih, prenose ga El-Buhari, Muslim i drugi. Pogledaj Fethul-bari 1/114 i prijevod Buharije od H. Škarupa 1/74.)

Također, Isa, a.s., ne zna kada će biti Sudnji dan, iako je njegov ponovni dolazak jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana.
Ibn Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

‘’Kada sam bio na Miradžu, vidio sam Ibrahima, Musaa, Isaa, a.s… da razgovaraju o Sudnjem danu (kada će nastupiti). Zatim su tu stvar prepustili Ibrahimu, a.s., a on reče: ‘Ja o tome ništa ne znam.’ Tada su tu stvar prepustili Musau, a.s., a on isto reče: ‘’Ja o tome ništa ne znam.’’ Zatim stvar prepustiše Isau, a.s., a on reče: ‘’Što se tiče vremena kada će doći to ne zna niko osim Allaha, a ono što je meni moj Gospodar povjerio je da će se Dedždžal pojaviti… Ja ću držati dva štapa, pa kada me Dedždžal ugleda istopit će se kao što se olovo topi, i tako će ga Allah uništiti.’“ (Hadis je sahih, prenose ga Ahmed, Ibn Madže i El-Hakim)

Pojava Dedždžala i dolazak Isaa, a.s., koji će ubiti Dedždžala je od velikih predznaka Sudnjeg dana o kojima će biti riječi kasnije. Iz prethodnih hadisa se zaključuje da čak ni najbliži meleki, niti odabrani Allahovi poslanici ne znaju kada će nastupiti Sudnji dan. Kao što nikome, osim Allaha, dž.š., nije poznato kada će biti Sudnji dan, isto tako nikome nije poznato kada će se pojaviti njegovi veliki predznaci. Jedino što se saznaje iz pouzdanih hadisa je da će Sudnji dan nastupiti u petak, i to krajem dana, a koji će to petak biti zna samo Uzvišeni Allah.

Blizina Sudnjeg dana

Kur’anski ajeti i pouzdani hadisi ukazuju na blizinu Sudnjeg dana, kao što je pojavljivanje i obistinjenje većine njegovih malih predznaka dokaz da se nalazimo u posljednjim danima ovog svijeta.
Allah, dž.š., kaže:

– Približilo se ljudima njihov obračun, a oni se u svojoj nemarnosti (gafletu) okreću. ( El-Enbija, 1)

– … A šta ti znaš, možda je Sudnji dan blizu. (El-Ahzab, 63)

– Zaista ga (Sudnji dan) oni vide daleko (smatraju da je daleko), a Mi ga vidosmo da je blizu.’’ (El-Mearidž, 6,7 )

– Približio se Sudnji dan a mjesec se raspuknuo. (El-Kamer,1) …

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

- ‘’Poslani smo ja i Sudnji dan kao ova dva (pokazujući na blizinu kažiprsta i srednjeg prsta).’’ (hadis sahih) (Hadis je sahih, prenosi ga El-Buhari, pogledaj Fethul-Bari 11/347.)
- ‘‘Poslan sam u (vrijeme) pirkanja vjetra Sudnjega dana. ‘“ (Hadis je sahih, pogledaj El-Kuna od Dulabija 1/23 i Silsile sahiha 2/478 (808).)

Što znači da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., među prvim predznacima Sudnjeg dana, ili da je poslan skupini koju je Allah, dž.š., stvorio prije dolaska Sudnjeg dana, tj. posljednoj generaciji Ademovih, a.s., potomaka.(Pogledaj En-Nijahe fi garibil-hadis 5/49 od Ibnu Esira.)
Ibn Omer, r.a., kaže:

‘’Sjedili smo sa Poslanikom, s.a.v.s., poslije ikindije, a sunce je već bilo na brdu Kuajkion, (Brdo Kuajkion je dvadesetak kilometara udaljno od Mekke.) pa on reče: ‘’Nije ostalo od vašeg života na dunjaluku, u odnosu na one koji su živjeli prije vas, osim ono što je ostalo od ovog dana u odnosu na ono što je od njega prošlo.’’(Hadis je sahih, prenosi ga Ahmed.) 

Ovo ukazuje da je od dunjaluka ostalo u odnosu na ono što je proteklo samo malo, ali dužinu onoga što je proteklo ne zna niko osim Allaha, dž.š. Navest ću još jedan hadis koji najbolje ukazuje na blizinu Sudnjeg dana. Poslanik, s.a.v.s., kaže:

‘’Poslani smo, ja i Sudnji dan (blizu) skupa, i umalo da me nije pretekao.’’(Prenose Ahmed 5/348 i Et-Taberani, a Ibn Hadžer kaže da je hasen. (Fethul-Bari 11/348)) 

Ovo ukazuje da je Sudnji dan tako blizu njegovom poslanstvu, pa se on čak bojao da će ga Sudnji dan preteći.
Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada je objavljen ajet Došla je Allahova odredba(…), skočio na noge, a kada je objavljen dovršetak ovog ajeta: …pa je nemojte požurivati sjeo. Neki učenjaci kažu da je ustao bojeći se da je Kijametski dan već došao.(Et-Tezkire, str. 710.)

Autor teksta Fuad Sedić iz knjige Mali preedznaci Sudnjeg dana Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh(1)

Autor teksta je Fuad Sedić iz knjige “Mali predznaci Sudnjeg dana.”

Vaš komentar