Da li Kur’an kaže da je Isa a.s. uskrsnuo?

Zabluda: Čak i Kur’an spominje, u suri Merjem, da je Isus Hrist umro i da je poslije toga uskrsnuo!

Šta piše u Kur’anu?

U suri Merjem (ajet 33) stoji da je Isus / Isa, alejhisselam, rekao:

Da li Kur'an kaže da je Isa a.s. uskrsnuo Dr. Zakir Naik Odgovori na zablude o islamu Kur'an i tefsir El-Kelimeh Islamska literatura

“I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!”

Časni Kur’an kaže: …na dan kada budem umro, a ne: na dan kada ću umrijeti. Kur’anski izraz je u futuru, a ne u perfektu. Razlika je očigledna.

Isus je živ uzdignut

Časni Kur’an kaže u suri En-Nisa (157-158):

…i zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika: “… A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – a Allah je Silan i Mudar.

Autor teksta “Da li Kur’an kaže da je Isa a.s. uskrsnuo?“Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude u islamu”.

Vaš komentar