Kako će izgledati puhanje u Rog na Sudnjem danu?

Klikni ▶ da poslušaš ovaj članak!

Uzvišeni Allah je rekao:

„Sve što je na Zemlji prolazno je.“ (Er-Rahman, 26)

Kada dođe taj dan, puhnut će se u Rog i to puhanje će usmrtiti sve što je živo na Zemlji i na nebu:

„I u Rog (Sur) će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao.“ (Ez-Zumer, 68) 

To puhanje će biti tako strahovito i razorno da čovjek, kada ga čuje, neće imati vremena bilo šta kazati ili oporučiti, niti se vratiti svojoj porodici i prijateljima. 

Šta je Rog (Sur)?

Sur je rog u koji će puhnuti Israfil, alejhi selam. 

Kada prvi put u njega puhne, umrijeće sva stvorenja, osim onih koje Allah bude odabrao. Zatim će puhnuti drugi put i oživjeće sva stvorenja koja su živjela od stvaranja života do Sudnjeg dana. 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Zatim će se puhnuti u Rog i svako ko ga čuje će umrijeti. Potom će Allah spusiti kišu koja će oživjeti ljude. Zatim će se puhnuti drugi put, na što će svi ljudi ustati gledajući oko sebe.“ (Muslim)

Sudnji dan će iznenada nastupiti

Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao je: 

Sudnji dan će nastupiti tako iznenada da će dvojica ljudi razviti platno da bi ga pazarili, ali neće uspjeti ni pazariti niti kupiti. Sudnji dan će nastupiti tako iznenada da će čovjek krenuti sa pomuženim mlijekom da ga odnese svojoj porodici, ali neće uspjeti stići do njih. Nastupiće tako iznenada da će čovjek napraviti sebi vrelo, ali se neće uspjeti napiti iz njega. I nastupit će tako iznenada da će čovjek prinijeti zalogaj prema svojim ustima, ali ga neće uspjeti pojesti.“ (Buhari)

Melek koji će puhnuti u Rog

Ibn Hadžer el-Askalani kaže: 

„Poznato je da je Israfil, alejhi selam, melek koji će puhnuti u Sur, a Halimi o tome prenosi konsenzus islamskih učenjaka. To je jasno rečeno u hadisu koji prenosi Vehb bin Munebbih i u hadisu Ebu Seida, koji bilježi Bejheki, i u hadisu od Ebu Hurejrea, koji bilježi Mirdevejh, i u dužem hadisu koji govori o puhanju u Rog.”

Hakim u svom Mustedreku bilježi hadis od Ebu Hurejrea u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

„Oči meleka koji je zadužen za puhanje u Rog neprestano su uprte u Allahov prijesto otkako je zadužen za njega, bojeći se da mu ne bude naređeno da puhne u Rog prije nego što mu pogled skrene. Njegove oči su poput dvije sjajne zvijezde.“

Petak je dan u kojem će se desiti puhanje u Rog (Sur)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Najbolji dan koji je sunce obasjalo je petak; u njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Džennet i u njemu je izveden iz Dženneta i na taj dan će nastupiti Smak svijeta.” (Muslim)

Koliko će se puta puhnuti u Rog (Sur)?

Poznato je to da će lsrafil, alejhi selam, puhnuti dva puta u Rog. Prlikom prvog puhanja, pomrijet će sve što je živo, a proživljenje će nastupiti kad drugi put puhne u Rog. Uzvišeni kaže:

„l u Rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u Rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.“ (Ez-Zumer, 68) 

U Kur’anu se, također, kaže:

„Na Dan kad se Zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti slijedeći… „ (En-Nazi’at, 6–7) 

Oni koji neće pomrijeti nakon puhanja u Rog (Sur)

Naš Stvoritelj, uzvišen neka je, obavijestio nas je da neka Njegova stvorenja neće umrijeti prilikom puhanja u Rog, kada će svi stanovnici nebesa i Zemlje pomrijeti.

„Na Zemlji ostat će samo oni koje bude Allah odabrao.“ (Ez-Zumer, 68) 

Učenjaci se razilaze kad su u pitanju oni koje je Allah izuzeo riječima:

„Ostat će samo oni koje bude Allah odabrao.“

– Ibn Hazm smatra da su ovim ajetom izuzeti svi meleki. On smatra da su meleki stvoreni kao duše bez tijela, a duše, u osnovi, i ne umiru.

On to tako smatra, jer su meleki samo jedni u nizu Allahovih stvorenja, Njemu robuju, Njemu su potčinjeni i pod Njegovom su vlašću, On ih je stvorio i On ih je u stanju usmrtiti i ponovo oživjeti. Međutim, postoji sahih-predaja koju prenosi veliki broj ashaba, a u kojoj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „

Kad Allah, dželle šanuhu, počne govoriti i objavljivati Objavu, meleke od toga obuzme nešto poput nesvjestice.“ A u drugoj predaj i stoji: „Kad meleki čuju Allahov, dželle šanuhu, govor, popadaju od straha.“

I obavijestio nas je u ovom hadisu da padaju u nesvjesticu, pa ako je moguće da padnu u nesvjesticu, onda je moguće i da umru.

Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže:

„Što se tiče onih koji su izuzeti, to se odnosi na hurije u Džennetu, jer u Džennetu nema smrti.“

Kako će izgledati puhanje u Rog na Sudnjem danu? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Kako će izgledati puhanje u Rog na Sudnjem danu?” hfz. Edin Redžepović iz knjige “Vjerovanje u Sudnji dan”.

Vaš komentar