RECENZIJA: Islamski bonton

Među krizama kroz koje prolazi savremeni čovjek, kriza morala je, bez dvojbe, najteža i, po ljude, najpogubnija. Zbog te krize, koja je svakim danom sve izraženija i dublja, ljudski život je degradiran, a opstanak svih stanovnika naše planete u velikoj opasnosti. Zato je izgradnja ličnosti, koju će krasiti visoke moralne i karakterne osobine, najpreči cilj čijem ostvarenju trebaju stremiti svi ljudi, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili neku drugu pripadnost.

Odgajati ljude nije nimalo lahak posao, naročito danas, u vrijeme velikih izazova i posrtaja kojima je izložen ljudski rod. A ako je cilj angažiranja na planu odgoja generacija, naročito mladih naraštaja, odgojiti ih tako da se u svim životnim situacijama ponašaju savjes­no i odgovorno, onda je to još teži zadatak.

Potreba za moralnošću, moralnim ljudima i lijepim (moralnim) ponašanjem dolazi do izražaja naročito danas, u vrijeme relativiziranja univerzalnih vrijednosti i velikog obezduhovljenja čovječanstva, kada je zatiranje božanskih principa moralnosti postalo princip politike, javnog života, kulture, obrazovanja, te duha vremena općenito. Rezultat takvog stanja je eskalacija nemorala i ružnog (neljudskog) ponašanja u svim područjima čovjekove egzistencije, te porast zločina, nasilja i kriminala na svim stranama svijeta. Zbog toga su cjelokupno čovječanstvo i ljudski rod u vrlo teškoj situaciji. Rješenje je u povratku univerzalnim vrijednostima, moralu, čestitosti i lijepom ponašanju.

Islam, kao kompletan svjetonazor, ima svoj bonton ili kulturu ponašanja u svim životnim situacijama. U islamu je tačno regulisano kako se treba odnositi prema čovjeku od momenta kada dođe kao novorođenče na ovaj svijet, pa sve do načina njegovog ukopavanja i polaganja u mezar.

Također, u islamu se tačno zna kako se musliman treba ponašati prema roditeljima, djeci, supruzi, rodbini, komšijama, radnom mjestu, kolegama, prirodi, biljkama i životinjama itd. Sve je to regulisano odredbama islamskog bontona kojih treba da se pridržavaju svi sljedbenici islama, ma gdje živjeli, jer islamski bonton je, zapravo, skup pravila i propisa o tome kako vjernik i vjernica treba da se ponašaju u životu i, po islamskom učenju, islamski bonton muslimanima nije samo preporučen, već naređen.

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao da je poslan kako bi izgradio i upotpunio moralne osobine i ponašanje ljudi. To znači da je svrha i cilj Muhammedove, s.a.v.s., poslaničke misije odgoj ljudi i afirmacija njihovih pozitivnih osobina i lijepog ponašanja. Shodno tome, odgojiti ljude da se u svim životnim situacijama ponašaju moralno i odgovorno, cilj je svakog Kur’­anskog ajeta i svake poslaničke izreke (hadisa).

Po slovu Kur’­ana, ljudi neće biti pravi vjernici ukoliko se ne budu ugledali na život i djelo Alla­hovog Poslanika, s.a.v.s.. O tome se govori u brojnim Kur’­anskim tekstovima od kojih izdvajamo sljedeće:

Vi u Alla­hovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Alla­hovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Alla­ha spominje. (El-Ahzab, 21)

I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete, i dok se sasvim ne pokore. (En-Nisa’, 65)

Ono što vam Poslanik naredi toga se pridržavajte, a ono što vam zabrani toga se klonite. (El-Hašr, 7)

Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Alla­hu. (En-Nisa’, 80)

Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Poslanikovom, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. (En-Nur, 63)

Poruka navedenih ajeta je da su vjernici i vjernice dužni da se ugledaju u Alla­hovog Poslanika, s.a.v.s., u svim područjima života, jer je to put ka postizanju istinske sreće na ovom i Alla­hovog zadovoljstva i milosti na budućem, vječnom svijetu.

Knjiga Islamski bonton istaknutog bosanskog alima i doktora hadiskih znanosti profesora Šefika Kurdića, opsežna je studija o kulturi ponašanja u raznim životnim situacijama, od onih ličnih, kao što su: održavanje higijene, način jela, pića, oblačenja, sjedenja, spavanja, obavljanja nužde itd., do situacija koje se smatraju najintim­nijim sferama ljudskog života, kao što je spolni život supružnika.

Odnos prema roditeljima, djeci, rodbini, prijateljima i komšijama, također je detaljno razmatran u ovoj knjizi, posebno dužnosti, prava i obaveze u tim, doista, izuzetno važnim sferama međuljudskih odnosa. Kako se ponašati na putovanju, pri kupoprodaji i ekonomskom poslovanju, u džamiji, za vrijeme ramazana, bajrama, bolesti i, naravno, prilikom smrti i dženaze nezaobilazne su teme ove, uistinu, korisne knjige koja, prvi put na bosanskom jeziku, detaljno i studiozno, shodno metodologiji naučno-istraživačkog rada, tretira svako od navedenih pitanja.

Specifikum Kurdićevog rada je lahkoća stila i preglednost (svaka tema ima niz podnaslova koji, zapravo, predstavljaju sukus islamskog bontona, što omogućava čitaocu, ukoliko zapamti te pod­naslove, da brzo i lahko nauči osnovne postulate kulture islamskog ponašanja u različitim životnim situacijama), uz maksimalnu naučnu utemeljenost i argumentaciju. Profesor Kurdić u ovom svom djelu, uz navođenje Kur’­anskih tekstova koji govore o raznim temama islamskog ahlaka i bontona, citira i spominje brojne hadise Alla­hovog Poslanika, s.a.v.s., te izreke ashaba, tabi’ina i znamenitih islamskih učenjaka.

Široka hadiska naobrazba koja krasi profesora Kurdića, inače doktora i profesora hadisa, omogućila je ovom istaknutombosanskohercegovačkom alimu i da’iji da za sve hadise i predaje koje je spomenuo u ovom djelu izvrši tzv. tahridž, tj. pronađe ih u izvornoj hadiskoj literaturi.

To je izuzetno zahtjevan i naporan posao, jer se radi o više stotina tomova različitih hadiskih djela i njihovih komentra. Radi ilustracije, dovoljno je napomenuti da, npr. sam Buharijin Sahih s Ibn Hadžerovim komentarom (Fethu-l-Bari) sadrži četrnaest velikih tomova, a taj Sahih ima i druge komentare. Musned imama Ahmeda ibn Hanbela, u redakciji Ahmeda Šakira, štampan je u trideset tomova, a ostala hadiska djela (suneni, musnedi, mu’džemi, mustedreci, musannefi itd.), također su štampana u više tomova i većina ih ima po nekoliko komentara.

Dr. Kurdić vješto barata navedenim izvorima i u fusnotama ovog djela upućuje čitaoca koji želi širu edukaciju ili hadise u izvornom (arapskom) obliku, da ih s lahkoćom pronađe u toj bogatoj i raznovrsnoj hadiskoj literaturi, što predstavlja veliki hizmet hadiskoj znanosti općenito, naročito na našim prostorima. Pronalaženje (tahridž) hadisa izuzetno je naporan i spor posao a to najbolje znaju oni koji su se tim bavili ili su, barem nekada, tragali za određenim hadisom ili izrekom ashaba nastojeći da ih pronađu u dubokom moru hadiske literature.

Kurdićev trud u ovoj knjizi predstavlja značajan doprinos drugoj poddisciplini hadiske nauke, koja se stručno naziva el-hadis el-mewdu’i ili tematski hadis. To područje, ni teoretski ni praktič­no, nije dovoljno istraženo na našim prostorima, a ovo Kurdićevo djelo, gdje su hadisi u vezi s islamskim ahlakom i bontonom prvo pronađeni, a zatim naučno valorizovani i tematski obrađeni, dobar je primjer našim mladim izučavateljima hadiske nauke kako da se ponašaju kada budu izučavali neku drugu temu u svjetlu hadisa Alla­hovog Poslanika, s.a.v.s.

Zbog svega navedenog, smatramo da je Islamski bonton profesora Šefika Kurdića knjiga koja će dobro doći svima. Oni koji nisu muslimani pomoću ove knjige lahko i brzo se mogu upoznati s osnovama kulture islamskog ponašanja u raznim situacijama i životnim područjima, a muslimani iz nje mogu spoznati kako se ponašati shodno islamskim propisima i odredbama, što je naširoko elaborirano na stranicama ove knjige.

To je za muslimane vjerski imperativ i obaveza, jer na taj način oni praktično svjedoče svoju pripadnost islamu. Knjiga Islamski bonton posebno će dobro doći roditeljima, učiteljima, nastavnicima i pedagozima koji su dužni da našu djecu i nove naraštaje odgajaju na osnovama morala, lijepog ponašanja, čestitosti, radinosti i poštenja. Zato će ova knjiga dobro doći našoj čitalačkoj javnosti i to je razlog više davanju preporuka za njeno štampanje.

Doc. dr. hfz. Safvet Halilović,

Profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici.

Autor teksta Doc. dr. hfz. Safvet Halilović iz knjige Islamski bonton. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh(1)

Autor teksta je Doc. dr. hfz. Safvet Halilović iz knjige ” Islamski bonton “.

Vaš komentar