RECENZIJA: Ogranci imana

Hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., koji je u jednom hadisu rekao:

“Vjerovanje se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova, najvažniji je izgovoriti šehadet, a zadnje maknuti s puta ono što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana.”(Hadis su zabilježili Ebu Davud i Tirmizi.)

Druga predanja ovog hadisa

Buharijin rivajet ovog hadisa glasi:

“Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana.”

Muslimova verzija istog hadisa je:

“Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko (ili šezdeset i nekoliko) dijelova, najvažnije od toga je izgovoriti šehadet, a zadnje maknuti s puta ono što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana.”

U Buharijinom rivajetu se kaže: “šezdeset i nekoliko”, a u Muslimovom: “sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko”; svi rivajeti su sahih. Razlika u predanjima ne utječe na ispravnost hadisa, jer kada se u arapskom jeziku spomene neki broj, on ne negira, niti isključuje ono što je mimo njega, bez obzira na količinu – bilo više ili manje. (Komentar Muslimovog Sahiha, 1/196.)

Koliko ima sastavnih dijelova imana

Poslanik, s.a.v.s., spominje da se iman sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova i ukazuje da je najvažnije od toga izgovoriti šehadet, to je vjera kojom je svaki pojedinac zadužen. Bez šehadeta i njegovog ispravnog poimanja ostali dijelovi imana nisu validni. Zadnji dio imana je maknuti s puta ono što smeta prolaznicima. Između ovo dvoje su ostali dijelovi imana, koje su neki od učenjaka pokušali pobrojati.
Ebu Hatim Ibn Hibban, r.a., kaže:

„Dugo sam razmišljao o značenju ovog hadisa, izbrojao sam sve u Kur’anu navedene dijelove imana i vidio da ih je manje od spomenutog broja. Zatim sam izbrojao sve dijelove imana o kojima se govori u hadisima, pa sam, također, vidio da ih je manje od istaknutog broja. Nakon toga sam sabrao ono što je u Kur’anu i ono što je u hadisima i vidio da ima sedamdeset devet dijelova imana. Zaključio sam da je Poslanik, s.a.v.s., ovim hadisom mislio na sastavne dijelove imana koji su spomenuti i u Kur’anu i u hadisu.“(Komentar Muslimovog Sahiha, 1/196.)

Ibn Hadžer, r.a., u komentaru ovog hadisa kaže:

„Djela i poslovi koji su sastavni dijelovi imana se mogu podijeliti u tri vrste:
a) djela koja su u srcu; ima ih dvadeset i četiri (24). To su uglavnom imanski šarti, iskreni nijjeti prilikom obavljanja raznih poslova i tome slično. Od njih su: vjerovanje u Allaha, dž.š., Njegove meleke, knjige, Poslanike itd. Također, ovoj vrsti pripada i vjerovanje u: Drugi svijet, ispitivanje u kaburu, proživljenje,   sakupljanje na jednom mjestu (mahšer), polaganje računa, vaganje djela na mizanu/vagi, Sirat-ćuprija, Džennet, Džehennem i sl. Također od srčanih djela su: ljubav prema Allahu, dž.š., čuvanje od licemjerstva, munafikluka, tevba/pokajanje, zahvalnost Allahu, dž.š., strpljivost, tevekkul/oslanjanje na Allaha, dž.š., itd. 
b) djela koja se izvršavaju jezikom; ima ih sedam (7). Od njih su: izgovaranje Kelime-i-šehadeta, učenje Kur’ana, učenje dova, virdova i drugi vidovi šerijatski opravdanih i utemeljenih zikrova. 
c) djela koja se izvršavaju tijelom; ima ih trideset osam (38). Njima pripadaju: taharet/čistoća, namaz, zekat, darežljivost (dijeljenje), dočekivanje i ugošćavanje musafira, post, hadž, umra, tavaf, itikaf, činjenje hidžre, brak, dobročinstvo prema roditeljima, odgoj djece, održavanje rodbinskih veza, mirenje zavađenih, džihad, naređivanje dobra i odvraćanje od zla i drugo.“(Fethul-Bari, 1/52.)

Po Ibn Hadžerovom mišljenju i podjeli, sastavnih dijelova ima šezdeset devet, što ukazuje da je on za osnovu prihvatio Buharijin rivajet.

RECENZIJA OGRANCI IMANA Ogranci imana dr. Fuad Sedić Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je dr. Fuad Sedić iz knjige “Ogranci imana.”

Vaš komentar