Vjerujemo u Allaha ali vjerujemo li Allahu

Mnogo smo molili Allaha. Obraćamo Mu se svakog dana i svake noći… Možda… Ali, koliko smo uvjereni dok to činimo? Molimo li Ga s pouzdanjem? To je pitanje koje sebi trebamo postaviti. Iz tog razloga moramo se bezrezervno osloniti na Allaha, uz potpuno uvjerenje i sigurnost. Našu dovu ne trebamo vezivati za rezultate. Drugim riječima, moramo biti sigurni u Allahovo davanje bez sumnje, u Njegovu moć i volju, jer On je Svemoćan, bezgranične vlasti, Silan… Dođite da pogledamo kako ćemo se pouzdati u Allaha i kako ćemo Ga moliti s uvjerenjem.

Pouzdanje i povjerenje u Allaha nemaju veze s rezultatima. Mi se uzdamo u Allaha, zato što je On Svemoćan i Bezgraničan. Cijeli svemir je u Njegovoj moći i On njime upravlja kako hoće. Uzvišeni kaže:

A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: ‘Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!’ (El-Ahzab, 22.)

Čovjek je generalno povezan životnim promjenama i uvjetima. Vjernikovo pouzdanje u Allaha je sve jače što su veći problemi i teškoće. On kaže: “Allahu, odazivam Ti se i stojim Ti na raspolaganju, svako je dobro u Tvojim rukama, a zlo ne potiče od Tebe.” Pa da li naše pouzdanje treba biti povezano s rezultatima? Da li se naše pouzdanje treba promijeniti ako rezultati nisu onakvi kakve smo očekivali? Dragi moji, naše pouzdanje u Allaha je problematično. Ozbiljno je poljuljano i moramo ga učvrstiti. A da bismo popunili tu prazninu koja se ukorijenila kod većeg dijela ummeta, moramo usaditi zadovoljstvo u nama samima sa svake strane. Na taj način ćemo se lahko suočiti s bilo kojim problemom.

Vatro, postani hladna i spasonosna…

Allah je postavio čvrsta pravila i zakone u kosmosu… Kakvo je, na primjer, djelovanje vatre ili Sunca? Uzvišeni čini ono što želi. Može poslati spas iz srži nesreće. Dragi čitaoče, poslušaj priču o Ibrahimu… Nevjernici su odlučili baciti ga u vatru kako bi osvetili svoje bogove. Šta su rekli:

Spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta da učinite!’ – povikaše. (El-Enbija, 68.)

Šta se, potom, dogodilo?

‘O vatro’, – rekosmo Mi – ‘postani hladna, i spas Ibrahimu!’ I oni htjedoše da mu postave zamku, ali ih Mi onemogućismo. (El-Enbija, 68-69.)

Možda ćeš se upitati: Zašto ga Allah nije spasio prije bacanja u vatru? Da se to desilo, ne bi došlo do izražaja naše pouzdanje u Allaha. Tako vam Allaha, odgovorite mi: Ko, osim Allaha, može narediti vatri da promijeni prirodu svog djelovanja!? Drugi primjer našeg pouzdanja u Allaha: Uzvišeni Allah može dati poslanstvo čovjeku koji boravi usred nevjernika. Gdje je odrastao naš poslanik Musa, a.s? Ajet kaže:

I nađoše ga faraonovi ljudi, da im postane dušmanin i jad; – zaista su faraon i Haman i vojske njihove uvijek griješili. (El-Kasas, 8.)

Allahova moć je bezgranična. On može stvoriti vodu iz kamena:

I kada je Musa za narod svoj vodu molio, Mi smo rekli: ‘Udari štapom svojim po stijeni!’ – i iz nje je dvanaest vrela provrelo, i svako bratstvo je vrelo iz kojeg će piti znalo. (El-Bekare, 60.)

Zamisli! On udara štapom po stijeni. Za očekivati je da se štap polomi. Međutim, Allah je dao drugu stvar: Svako bratstvo je vrelo iz kojeg će piti znalo… tj. pili su iz kamena.

Pomoć dolazi odakle se ne nadamo

Brate čitaoče, moraš uvijek biti siguran da Allah sve može… I ne samo to, već da će ti Allah pomoći, i da može pomoći Svoju vjeru preko Svojih neprijatelja… Znate li zašto su stanovnici Medine prihvatili islam? Zbog Jevreja!… Da, Jevreji su nagovijestili stanovnicima Medine da će se pojaviti Poslanik, s.a.v.s. Govorili su plemenima Evs i Hazredž da će se “uskoro pojaviti Poslanik koga ćemo slijediti. Pod njegovim vođstvom ćemo se boriti protiv vas i nanijeti vam poraz.” Tako su u srcima Medinelija usadili uvjerenje da će se Poslanik pojaviti. A kada se taj Poslanik pojavio među Arapima, Jevreji su ga odbili slijediti. Vjerovali su da će poslanik biti iz njihovih redova. Kada se Poslanik, s.a.v.s., pojavio, Medina je već bila spremna za njega i vjera se raširila preko njenih neprijatelja… Neka je hvaljen Allah! Preko neprijatelja…! Pomoć dolazi odakle se ne nadamo. Zar je pouzdanje u Allaha i dalje poljuljano?

Autor teksta Vjerujemo u Allaha ali vjerujemo li Allahu je Amr Halid iz knjige Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Amr Halid iz knjige “Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni.”

Vaš komentar