RECENZIJA: Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu

Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu (Medaridžus-salikin) Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu (Medaridžus-salikin)

Zahvala pripada samo Allahu, Gospodaru Svjetova. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Allahu se utječemo od zla nas samih i naših zlih djela. Koga Allah na Pravi put uputi – njega niko u zabludu ne može odvesti, a koga u zabludi ostavi – niko mu na Pravi put ne može ukazati. Neka je salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Muslimani su saglasni da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pečat svih poslanika, predvodnik je svim poslanicima i Allahov dokaz cijelom čovječanstvu. Allah ga je poslao sa ispravnom vjerom, da ukaže ljudima na Pravi put, a njegovu poslanicu je učinio transparentnom čovječanstvu sve do Sudnjeg dana.

Svojim robovima je naredio da budu pokorni Poslaniku, da ga poštuju, da ga vole, da slijede njegovu uputu i sunnet. Učinio je da ponos, snaga, pomoć i sigurnost na Zemlji budu isključivo u slijeđenju njegovog sunneta. Ko se bude suprostavio njegovoj zapovijesti, doživjet će poniženje, propast, slabost, jad i tugu.

Spoznaja ibadeta, rad po Allahovoj vjeri koju je objavio radi popravljanja stanja čovječanstva na dunjaluku i na Ahiretu zavisi od spoznaje upute Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovog sunneta, koji nam objašnjava sve ono što nam je Allah od samog početka objavio i čime je ovu vjeru upotpunio.

Uspostavio je ispravnu vjeru, njegovom uputom su slijepci progledali, gluhi pročuli, omekšao je okorjela srca, zalutalima je ukazao na jasni, pravi put i najpotpuniji pravac.

Knjige o hadisima, pohodima, historiji i Poslanikovim osobenostima u sebi sadrže Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, djela i njegove osobine od njegovog djetinjstva pa sve dok ga Allah nije odabrao za Njegovo društvo, a posebno je to slučaj za period u kojem je dostavljao poslanicu. One nisu izostavile apsolutno nijedan događaj, bez obzira na to da li se radilo o sitnim ili krupnim stvarima, a da to nisu spomenule i obuhvatile, na šta se fokusira zapravo i knjiga “Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu”.

U njima, čak, možemo naći i opis Poslanikovog ustajanja, sjedenja, buđenje iz sna, način na koji se smijao, sa detaljnim opisom njegovog smijeha, te način njegovog ibadeta tokom noći i dana. U njima se spominje i način na koji se kupao, jeo, način na koji je pio, šta je oblačio, kako je komunicirao sa ljudima prilikom susreta sa njima, koje je boje volio, čime se ukrašavao, kao i sve druge njegove osobine.

Nećemo pretjerati ako kažemo da na dunjaluku ne postoji čovjek o čijejem je životu historija tako detaljno pisala kao što je to bio slučaj sa životom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Vidjet ćemo na kako detaljan način se spominju apsolutno svi detalji života našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pečata svih vjerovjesnika.

Definitivno najobuhvatnija knjiga na ovom polju je Zadu-l-Mead fi hedji hajr-l-ibad (Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu) imama Šemsuddina Ebu Abdullaha Muhammed b. Ebi Bekra b. Ejjuba b. Sada ez-Zer’ija ed-Dimeškija, vlasnika obilnog pera, sveobuhvatnog znanja, ispravnog razumijevanja, enciklopediste islamskih nauka, bilo da je riječ o osnovama ili ograncima, stručnim ili općim djelima.

U ovom djelu “Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu” obuhvatio je Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, praksu i uputu kako po pitanju ličnih tako i općih poslova. U potpunosti je obradio teme o svim dobima njegovog života, kao i sve propratne događaje i ono što se veže za njih, a koje bi svaki musliman trebao znati. Bio je takav, Allah mu se smilovao, da su sva njegova djela na istoj razini kada je kvalitet i perfekcionizam u pitanju, kao i sveobuhvatnost tematske cjeline sa svakog aspekata, tako da onaj ko istražuje nema prostora da bilo šta doda.

Onaj ko pomno i uz razmišljanje bude čitao knjige Ibnul-Kajjima, zasigurno će naći da je on, Allah mu se smilovao, jako dobro poznavao kur’ansku i hadisku znanost, zatim je fascinantno poznavao govore naših prethodnika. Eksplicitno je poznavao stavove i mišljenja svih mezheba, napamet i sa razumijevanjem, da mu ne možemo naći premca među mnogobrojnom ulemom od onih koji su bili prije ili poslije njega.

Poznat je po čvrstom pridržavanju i uzimanju onoga što se vjerodostojno prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a tiče se hadisa i njegovog prihvatanja, kao i praktičnog postupanja po njemu i onoga na šta on upućuje, i odbacivanje svega što je u njegovoj oprečnosti od bilo čijeg govora ukoliko je suprotan hadisu, ili ukoliko je protumačen na pogrešan način.

Ono što nikoga ne može ostaviti ravnodušnim jeste činjenica da je autor, Allah mu se smilovao, ovu knjigu “Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu” napisao na putovanju, u situaciji kada mu na dohvat ruke nisu bili svi oni izvori na koje se pozivao i iz kojih je prenosio mnogobrojna kazivanja i predanja koja se tiču tematike ove knjige.

On je u ovom djelu “Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu” najčešće citirao predaje o Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima i djelima, koje su zabilježene u dva Sahiha, Sunenima, Musnedima, Me’adžimima i drugim knjigama koje govore o životopisu. Svaki hadis je naveo u temi kojoj pripada, što nam svjedoči o njegovoj nevjerovatnoj elenkvnosti, jačini njegovog pamćenja i brzini njegovog zapažanja. Možda to i nije toliko začuđujuće ako je tačno to što je do nas došlo da je ovaj imam znao napamet Musned imama Ahmeda b. Hanbela, koji sadrži preko trideset hiljada hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

25. rebiul-evvel 1399. / 22. februar 1979.

Abdulkadir Arnaut, Šuajb Arnaut

Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu (Medaridžus-salikin) je kapitalno djelo islamskog velikana Ibn Kajjima el-Dževzijje. Sastoji se od 4 toma, preko 2.000 strana sa tvrdim uvezom.

Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu (Medaridžus-salikin) Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “RECENZIJA: Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu” Ibn Kajjim el-Dževzijje iz knjige “Stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu.

Vaš komentar