Da li je Allah srdit ili milostiv?

Zabluda: Kur’an na nekoliko mjesta kaže da je Allah Svemilostan i da prašta grijehe, ali vrlo često kaže da Allah žestoko kažnjava. Ovo je kontradikcija! Da li je Allah Onaj Koji prašta ili Onaj Koji kažnjava?

Allah je najmilostiviji

Časni Kur’an na nekoliko mjesta kaže da je Allah Najmilostiviji. Zapravo, svaka kur’anska sura, osim sure Tevba, počinje formulom: Bismillahir-rahmanir-rahim / U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.

Allah prašta

Časni Kur'an na nekoliko mjesta, kao na primjer u 25. ajetu sure En-Nisa i 74. ajetu sure El-Maida, kaže:

Allah prašta i samilostan je.

Allah žestoko kažnjava oni koji to zasluže

Osim što je Svemilostan i prašta grijehe, Allah žestoko kažnjava one koji to baš zasluže. Kur’an na nekoliko mjesta kaže da je Allah pripremio kaznu onima koji odbijaju pravu vjeru. Sve one koji Mu otkažu poslušnost, On će kazniti. Kur’an na nekoliko mjesta opisuje razne tipove kazni koje je Allah pripremio u Džehennemu.

One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u Vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamjenit ćemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista Silan i Mudar. (En-Ni-sa’, 56)

Da li je Allah srdit ili milostiv Odgovori na zablude o islamu Dr. Zakir Naik Akaid Islamske teme Islamska literatura Allahova milost El-Kelimeh Islamski blog
Allah prašta i samilostan je. (El-Maide, 74)

Allah je pravedan

Pitanje je glasilo: da li je Allah milostiv ili osvetoljubiv. Morate zapamtiti nešto veoma važno: osim što je Allah milostiv, On žestoko kažnjava one koji zasluže kaznu zbog toga što je savršeno pravedan. Uzvišeni Allah kaže u suri En-Nisa:

Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti… (En-Nisa’, 40)

U suri El-Enbija stoji:

Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati. (El-Enbija, 47)

Primjer profesora i studenta

Zamislite profesora koji tokom ispita zatekne studenta kako prepisuje pa mu, pod izgovorom da je milostiv i pažljiv, dopusti da i dalje prepisuje. Ostali studenti, koji su naporno i predano spremali ispit, neće smatrati da je profesor milostiv, već nepravedan. Ovaj milostivi postupak profesora dat će opravdanje i ostalim studentima da prepisuju. Ako bi svi profesori bili tako milostivi, ni jedan student ne bi morao spremati ispite, bez muke bi ih polagali prepisivajući. Teorijski, rezultati njihovih ispita bi bili fantastični, ali u praktičnom radu ti bi ljudi bili samo jedna velika greška! Cijela svrha ispita pada u vodu.

Da li je Allah srdit ili milostiv Odgovori na zablude o islamu Dr. Zakir Naik Akaid Islamske teme Islamska literatura Allahova milost El-Kelimeh Islamski blog
Osim što je Svemilostan i prašta grijehe, Allah žestoko kažnjava one koji to baš zasluže.

Ovaj život je test za Budući svijet

Život na ovom svijetu je ispit pred Budući svijet. Kur’an kaže u suri El-Mulk:

Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj Koji prašta. (El-Mulk, 2)

Ako Allah svima bude opraštao, ko će Ga obožavati?

Ako bi Uzvišeni Allah opraštao sve grijehe svakom čovjeku na svijetu, ljudi ne bi imali motiva biti Mu pokorni. Niko ne želi ići u Pakao, ali ovaj svijet bi postao pakao za život! Ako bi svim ljudima bio osiguran odlazak u Džennet, kakva je onda svrha života na ovom svijetu?! Ovaj život se ne bi mogao nazvati testom za Ahiret.

Allah oprašta samo pokajnicima

Uzvišeni Allah će oprostiti samo pokajnicima. Časni Kur'an kaže:

Reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe, – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. (Ez-Zu-mer, 53-55)

Da bi pokajanje bilo ispravno, moraju se ispuniti četiri kriterija:

1) Priznanje da je djelo za koje se kajete loše;
2) Momentalni prestanak činjenja tog grijeha;
3) Čvrsto odlučiti da se nikada nećete vratiti tom grijehu;
4) Nadoknaditi dug ili tuđe uzurpirano pravo.

Autor teksta “Da li je Allah srdit ili milostiv?” “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar