Zašto je Allah objavio Kur'an?

Razmišljanje o Kur'anu, dakle, nije samo sebi cilj, već je to put ka ostvarenju drugog cilja, a to je slijeđenje kur'anske upute u praktič­nom životu.

Allah, dž.š., nije objavio Kur'an samo radi postizanja blagoslova (berićeta) prilikom nje­gova učenja, niti da bi se njegovim kaligrafski ispisanim ajetima ukrašavali zidovi kuća ili, pak, radi toga da se on uči i poklanja dušama umrlih.

Allah, dž.š., je objavio Kur'an prevashodno radi toga da se njegovom uputom precizira tok života na Zemlji i da bi se vladalo po onome što je Allah objavio. On je potreban da bi vodio čovječanstvo ka najispravnijem Putu i izveo ljude iz tmina na svjetlo. Kur'an propisuje kako se čovjek treba odnositi prema Stvoritelju, pre­ma kosmosu, prema životu na ovome svijetu, prema samome sebi, prema porodici, komši­jama, zajednici, nemuslimanima itd. Jednom riječju, Kur'an je praktični program koji sadrži osnovne smjernice u životu čovjeka.

Zašto je Allah objavio Kur’an? Dr. hfz. Safvet Halilović Šta živi mogu učiniti za umrle Kur'an i tefsir Islamski blog Islamske teme Stvaranje Kur'ana Kur'an Islamska literatura
Objavljujemo je kao Kur’an na arapskom jeziku da biste razumjeli. (Jusuf, 2)

Svevišnji Stvoritelj nije, dakle, objavio Kur'an da bi on bio učen mrtvima. Naprotiv, Kur'an je objavljen da bi vladao živima! Tako­đer, nije ga objavio da bi se njime ukrašavali zidovi, već zato da se, na osnovu njegovih nau­čavanja i naputaka, krase ljudi!

Blagoslov Kur'ana je isključivo u njegovom slijeđenju i primjeni, kao što Svevišnji kaže: A ova Knjiga koju objavljujemo je blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala. (El-En'am, 155)

Sam Kur'an definisao je ciljeve zbog kojih ga je Allah, dž.š., objavio. Ti ciljevi treba da budu ostvareni u životu i među ljudima, a iskazani su u formi koja je sasvim jasna i ne ostavlja pro­stora nikakvoj sumnji i nedoumici. To se vidi i iz sljedećih ajeta:

Mi tebi (Muhammede) objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. (En-Nisa’, 105)

O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost. One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se Njegovih propisa pridržavali – On će sigurno u milost Svoju i blagodat uvesti i Pravim putem Sebi uputiti. (En-Nisa’, 174-175)

A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje. (El-Maide, 15-16)

A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima nji­hovim, i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. (El-Maide, 48)

I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. (El-Maide, 49)

Objavljujemo je kao Kur'an na arapskom jeziku da biste razumjeli. (Jusuf, 2)

Knjigu ti objavfjujemo zato da (jude, vo(jom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnog i Hvaljenog. (Ibrahim, 1)

Ovaj Kur'an vodi jedinom Ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u Onaj svijet ne vjeruju – bolnu patnju pripremili. (El-Isra’, 9-10)

Da bismo mogli pravilno raditi po Kur'anu i slijediti njegovu uputu, mora nam biti sasvim jasno ono što Allah, dž.š., želi od nas u Svojoj Knjizi. To opet zavisi od našeg pravilnog ra­zumijevanja Kur'ana i validnog interpretiranja njegovih ajeta i propisa. To je nužno zbog toga da ne bismo izmišljali ili pripisali Kur'anu ne­što što on ne sadrži u sebi, odnosno, dodavali mu ili oduzimali.

Također, postoji bojazan da damo prioritet nečemu što Kur'an spominje kao drugorazredna ili da zapostavimo ono o čemu govori kao prioritetnom. Da se takve i slične pojave ne bi dešavale, potrebno je da postoje pravila i metodološke smjernice kojih se treba pridržavati prilikom tumačenja Kur'ana. Na taj način se s njim neće moći poigravati lažovi ili tumačiti ga neznalice i iskrivljivati njegovu po­ruku oni koji su zalutali.

Zašto je Allah objavio Kur’an? Dr. hfz. Safvet Halilović Šta živi mogu učiniti za umrle Kur'an i tefsir Islamski blog Islamske teme Stvaranje Kur'ana Kur'an Islamska literatura
Mi tebi (Muhammede) objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. (En-Nisa’, 105)

Upravo to je cilj tefsirske nauke: otkriti i pojasniti značenje koje Svevišnji Stvoritelj želi reći ljudima u Svojoj Knjizi. Tefsir je nauka koja postavlja metodološke smjernice i pravila koja će biti štit od pogrešnih interpretiranja i raznih zabluda i devijacija u razumijevanju glavnog izvora islama – Kur'ana Časnog.

Bitno je, ovom prilikom, ukazati na pravac koji se pojavio među muslimanima s ciljem odvođenja muslimana u zabludu. Taj pravac je, zapravo, isto ono što su činili Benu Isra'il (lzra­elćani). Naime, to je pravac onih koji “razabiru” po Kur'anu, pa jedno uzimaju a drugo odbacu­ju. Tako Kur'an za njih nema zadnju riječ, nego oni presuđuju Kur'anu po vlastitom nahođenju!

Autor “Zašto je Allah objavio Kur'an?”1 “Dr. hfz. Safvet Halilović” iz knjige “Šta živi mogu učiniti za umrle”.

  1. Razmatranja iznesena u ovom i sljedeća dva podnaslova preuzeta su i prevedena, uz izvjesna skraćivanja, iz djela El-Merdži'ijjetul-‘ulya fi-l-islam li-l-Kur'ani ve-s-Sunne (Vrhov­ni autoritet u islamu pripada Kur'anu i sunnetu), čiji je autor prof. dr. šejh Jusuf el-Karadavi (izdanje Mektebetu Vehbe, Kairo, str. 23-33).

Vaš komentar