Sreća je kada se posjeduje od svega po malo

Klikni ▶ da poslušaš ovaj članak!

Poznati islamski ljekar, Sabit bin Karre, put koji vodi sreći je formulirao u maloj veličanstvenoj frazi:

„Odmor tijela je u malom konzumiranju hrane, odmor duše je u malogriješnosti, odmor srca je imati malo briga, a odmor jezika je malo pričati.”

Šejh Ahmed eš-Šerbasi kaže:

„Istinu je rekao mudri, pametni.”

Odmor tijela je u malom konzumiranju hrane. Tijelo je mašina čije je gorivo hrana, a gorivo se daje po mjeri, ako se predoda nastaje problem. Kada tijelu postavimo prepreku da uzima što želi konzumirati, nastaje katastrofa toj osobi, koja ga lišava ljudskosti i povezuje sa životinjama. Možda će ga odvesti u popast.

Pametni su oni koji jedu da bi živjeli, a glupi su oni koji žive da bi jeli. Uzvišeni kaže:

Jedite i pijte, ali ne pretjerujte, Allah ne voli one koji pretjeruju. (El-A’raf, 31)

Kaže se:

„Mi smo narod koji ne jede dok ne ogladni, a kada jedemo ne zasićujemo se.”

Odmor duše je u malo grijeha, jer duša koja navodi na grijeh kada se oslobodi pravila i napusti povodac, ide sa šejtanom u huzdi, obmanula je, prevarila, učinila nepravdu i pretjerala.

Zbog toga je najveći čovjekov neprijatelj njegov nefs. Ako se odazove toj strasti uništit će ga. Ukoliko ostane između svog nefsa i strasti ostao je na Pravom putu. Kur’an plemeniti kaže:

Tako Mi duše i Onoga Koji je stvori, pa joj Put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjet će samo onaj ko je očisti, a bit će izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi! (Eš-Šems, 7-10)

El-Busiri kaže: 

Duša je poput djeteta: ako ga ostaviš, odrasta voleći majčino mlijeko, a ako ga odvojiš, odbit će se.

Rahatluk srca je imati malo briga, to jest imati malo straha, tuge, jer slabo, plašljivo srce čovjeku stalno otvara vrata slabosti i tjeskobe. Provodi noći u brizi, kaje se za prošlost, a teško mu je u sadašnjosti. To mu stvara neprijatelje od čijih riječi strahuje. Takav čovjek stremi onome što ne može postići, a njegov san se veže za nestvarno.

Čovjek čvrsta srca vjeruje u Allahovu odredbu i u Poslanikov hadis, a.s:

„Čudan li je primjer vjernika – uvijek je na dobitku. To je specifično samo za vjernika. Kada je u rahatluku – zahvalan je, a ako ga zadesi nevolja – strpi se i bude mu dobro.”

Ovo je blagodat koju može dostići samo ko ima čvrsto srce zadovoljno Allahom. Poslanik, a.s., bi puno učio dovu:

„Bože moj, Koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri.”

Kada se srce osloni na uvjerenje i drži za uže svog Gospodara, utočište traži kod svog Zaštitnika – našao je utočište na pravom mjestu. Islam uči ljude da budu sigurni, smireni, odlučni. Kur’an Časni o svojstvima vjernika kaže:

One koje vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju! (Er-Ra’d, 28)

Kur’an im naređuje da izbjegavaju tugu i uzroke koji joj vode:

I ne gubite nadu i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. (Ali Imran, 139)

Opisuje pravovjerne robove kao one koji se ne boje i ne tuguju:

Onima koji govore: „Gospodar naš je Allah!“ pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: „Ne bojte se i ne žalostite se, radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na Onom, u njemu ćete imati sve što duše vaše zažele, i što god zatražite – imat ćete, bit ćete počašćeni od Onoga Koji prašta i Koji je milostiv.“ (Fussilet, 30-33)

Rahatluk jezika je da malo govori, jer ko puno govori puno i griješi. Kada jezik izgovori bez kontrole, nastaje velika nevolja. Zato je Poslanik, a.s., oporučio:

„Čuvaj jezik.”

Ibn Abbas bi uzeo jezik i, obrativši mu se, rekao:

„Teško tebi! Reci dobro zaradit ćeš, šuti na lošem – spasit ćeš se. U suprotnom, znaj da ćeš se kajati.”

Jednom mudracu je rečeno:

„Kada čovjek postaje jak?” Odgovorio je: „Kada mu jezik poželi reći riječ koja nije mudra, a on ga odvrati od toga.”

Šejh Ahmed eš-Šerbasi kaže:

„Ovo je put sreće u svjetlu vjere, pa kada se tijelo čuva pretjerivanja u hrani, duša grijeha, kada se srce čuva tegobe briga i kada se jezik čuva beskorisnog govora onda je čovjek postao ustrajan na Pravom putu, i postao je srećan.”

Sreća je kada se posjeduje od svega po malo Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Sreća je kada se posjeduje od svega po malo” Hasan Šemsi Baša iz knjige “Usreći sebe i druge”.

Vaš komentar