Šta se kaže kada sanjate loše snove?

Potvrđeno je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

“Lijepi snovi su od Allaha, a ružni su od šejtana. Ako neko u snu vidi nešto što prezire, neka pljucne na lijevu stranu tri puta, neka zatraži utočište od Allaha protiv šejtana i takvi snovi mu neće nauditi, i neka ih ne govori nikome. A ko vidi lijepe snove, neka se raduje i neka ih priča samo onome koga voli.” 1

Onome ko bi vidio u snu nešto što prezire naređivao bi da promijeni stranu na kojoj je spavao i da klanja. 2

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je pet stvari: da se pljucne na lijevu stranu, da se zatraži utočište od Allaha protiv šejtana, da se takvi snovi nikome ne pričaju, da se promijeni strana na kojoj se spavalo, da se ustane klanjati. Ko to sve izvrši, snovi mu neće nauditi, pa čak te stvari će odagnati njihovo zlo.

Šta se kaže kada sanjate loše snove Ibn Kajjim el-Dževzijje Ahiretska opskrba 1-6 (Zadul-mead) Snovi Islamske knjige Islamski tekstovi El-Kelimeh
“Lijepi snovi su od Allaha, a ružni su od šejtana.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao:

Snovi su okačeni o ptičijoj nozi sve dok se ne protumače, pa kada se protumače, padnu. Zato neka ih nikome ne priča osim onog ko ga voli ili onome ko će mu dati savjet.” 3

Kada bi se Omeru b. Hattabu, radijallahu anhu, ispričali snovi, rekao bi:

“Bože, ako su dobri, neka budu nama u korist, a ako su loši, neka su našem neprijatelju.”

Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilježi se da je rekao:

“Kome se ispričaju snovi, neka onome ko ih je ispričao kaže samo dobro.”

Prenosi se da bi Poslanik, sallallahu alejki ve sellem, onome ko bi usnio san prije nego što bi mu protumačio ga govorio: “Dobro si usnio”, a potom bi mu ih protumačio.

Abdurrezzak od Ma'mera od Ejjuba od Ibn Sirina prenosi da je rekao: Ebu Bekr es-Siddik, kada bi htio tumačiti snove, rekao bi: “Ako su ti snovi istiniti, biti će to i to.”

Autor teksta “Šta se kaže kada sanjate loše snove?” Ibn Kajjim el-Dževzijje iz djela “Ahiretska opskrba 1-6 (Zadul-mead)”.

  1. Bilježe ga Buhari 12/344 u Tumačenju snova, poglavlje: Ko vidi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i poglavlje: Ružni snovi su od šejtana, i u poglavlju: Ko vidi snove koje prezire neka ih nikome ne govori i neka ih ne spominje, i poglavlje: Lijepi snovi su od Allaha, i poglavlje: Lijepi snovi su četrdeset i šesti dio poslanstva, i u Medicini, poglavlje: Pljuckanje i rukja, Muslim (2261, 3) na početku Knjige o snovima, Ebu Davud (5022) i Tirmizi (2278) od Ebu Katade el-Harisa b. Rubija.
  2. Bilježi ga Muslim (2262) od Džabira u merfu formi u sljedećoj verziji: ”Kada neko od vas vidi ružne snove, neka pljucne tri puta na lijevu stranu, neka zatraži utočište od Allaha protiv šejtana i neka promijeni stranu na kojoj je spavao. ”Također ga bilježi Muslim (2263) od Ebu Hurejre… u kojem, pored ostalog, stoji: “Kada neko od vas vidi nešto što prezire, neka ustane da klanja i neka to ne priča ljudima.”
  3. Bilježe ga Tirmizi (2279) u Snovima, poglavlje: Šta se prenosi kada neko u snu vidi ono što prezire, Ebu Davud (5020) u Edebu, poglavlje: Šta se prenosi o snovima, i Ibn Madže (3914) od Ebu Rezina el-Ukajlija. U lancu prenosilaca mu je Veki b. Udus, kojeg samo Ibn Hibban smatra povjerljivim prenosiocem. Ostali prenosioci su mu povjerljivi. Tirmizi veli da je ovaj hadis dobar (hasen) kao i Hafiz u Fethu 12/377, 378. Hakim 4/390 veli da je ovaj hadis sahih u čemu ga podržava i Zehebi. Hadis ima i drugu verziju od Ebu Kilabe da je Poslanik, saîlallahu alejhi ve sellem, rekao: “Snovi se realizuju onako kako se tumače. To je slično čovjeku koji podigne nogu i koji čeka kada će je spustiti. Zato kada neko od vas vidi neke snove, neka ih ne govori osim onom ko će ga posavjetovati ili učenjaku.” Bilježi ga Abdurrezzak (20354). Prenosioci su mu povjerljivi, ali je mursel. Bilježi ga Hakim u Mustedreku 4/391 u spojenoj verziji navodeći Enesa i veli da je ovaj hadis sahih u čemu ga podržava i Zehebi. Bilježi ga Darimi 2/131 s dobrim lancem prenosilaca od Sulejmana b. Jesara od Aiše da je rekla: “Neka žena u Medini imala je muža trgovca koji je putovao radi trgovine. Jednom je došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: ‘Moj muž je odsutan, a ostavio me je u drugom stanju. Vidjela sam u snu da se stup moje kuće srušio i da sam rodila ćorava dječaka.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Dobro je. Muž će ti se ako Bog da vratiti zdrav i rodit ćeš zdrava dječaka.’ To joj se ponavljalo tri puta. Jednom je došla kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio odsutan. Upitala sam je, pa mi je ispričala svoje snove. Rekla sam joj: ‘Ako istinu govoriš, muž će ti sigurno umrijeti i rodit ćeš zločesto dijete.’ Sjela je i počela plakati. Potom je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ‘Pazi, Aiša! Kada tumačite muslimanu snove tumačite ih na dobro, jer oni bivaju onakvim kako se protumače onom ko ih je sanjao.”

Vaš komentar