Allahove evlije se dijele na dvije vrste

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., je rekao: “Allahovi miljenici, evlije, su bogobojazni vjernici, kao što Uzvišeni kaže:

I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. (Junus, 62)

Oni se dijele na dva stepena:

Prvi stepen su srednji, ashabul-jemin, 1 a to su oni koji izvršavaju vadžibe i ostavljaju harame.

Drugi stepen su oni koji prednjače u dobrim djelima, Allahu posebno bliski, a to su oni koji izvršavaju farzove i nafile i klone se harama i mekruha. Naravno, uz to svaki rob mora činiti tevbu i istigfar, kako bi se time upotpunio njegov stepen.

Allahove evlije se dijele na dvije vrste Ibn-Kajjim el-Dževzijje Medicina srca i duše blog.kelimeh.org Akaid El-Kelimeh Kelimeh
Allahove evlije se dijele na dvije vrste: ashabul-jemin, i na one koji prednjače u dobrim djelima

Ko bude znao za Allahove naredbe i zabrane, postupao po onome što iz toga proizilazi, bit će od Allahovih miljenika, evlija, bilo da se radi o učenjaku, siromahu, vojniku, trgovcu, zanatliji ili poljoprivredniku. Međutim, ako se Allahu bude približavao još i nafilama, bit će od Allahu posebno bliskih. Ako uz to još bude druge pozivao i upućivao Allahu, bit će bolji od drugih Allahovih evlija, kao što Uzvišeni kaže:

Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. (El-Mudžadela, 11)

Ibn Abbas Kaže:

“Učenjaci su 700 stepeni iznad običnih vjernika.”

A Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

“Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika, jer vjerovjesnici nisu ostavili dinar i dirhem, već su ostavili znanje. Ko ga uzme, uzeo je obilnu sreću.” “Vrijednost učenjaka nad pobožnjakom je poput vrijednosti mjeseca nad ostalim zvijezdama.” Ove hadise bilježe autori Sunena.

Allahove evlije se dijele na dvije vrste Ibn-Kajjim el-Dževzijje Medicina srca i duše blog.kelimeh.org Akaid El-Kelimeh Kelimeh
Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. (El-Mudžadela, 11)

Kada to postane jasno, onaj ko ne zna za Allahovu naredbu i zabranu ne može biti Allahov evlija, makar bio zahid i pobožnjak na način koji Allah nije propisao u Kur’anu ili sunnetu, kao što je slučaj sa zuhdom haridžija ili monaha i njima sličnih. Isto tako, onaj ko zna šta je Allah naredio i zabranio, ali se toga ne pridržava, nije Allahov evlija. Štaviše, takav može biti griješnik i pokvarenjak, kao što je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao:

“Vjernik koji uči Kur’an je poput biljke lijepog ukusa i mirisa; a vjernik koji ne uči Kur’an je poput hurme, koja je lijepog ukusa, ali bez mirisa. Munafik koji uči Kur’an je poput biljke lijepog mirisa, ali gorkog ukusa, dok je munafik koji ne uči Kur’an poput biljke gorkog ukusa, i bez mirisa.”

Rečeno je: “Allah Sebi za miljenika nije uzeo neznalicu.”, tj. onog ko ne zna šta je Allah naredio i zabranio. A onaj ko zna šta je Allah naredio i zabranio, i radi po tome, takav je Allahov evlija, makar ne učio cijeli Kur’an, i makar ne bio kompetentan da izdaje fetve ljudima i sudi im.

Autor teksta “Allahove evlije se dijele na dvije vrste” Ibn-Kajjim el-Dževzijje iz djela “Medicina srca i duše.”

  1. O ni kojima će na Sudnjem danu njihova k njiga biti data u desnu ruku, i koji će ući u Džennet. (op. prev.)

Vaš komentar