Da li Kur’an promovira i poziva na nasilje?

Zabluda: Kur’an na nekoliko mjesta poziva na nasilje. Islam promovira nasilno ponašanje!

Nekoliko kur’anskih ajeta se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sljedbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju.

Ajet sure Et-Tevba

Sljedeći ajet iz sure Et-Tevbe je veoma često citiran u kontekstu kritiziranja islama, s ciljem dokazivanja da islam promovira nasilje, ubijanje i krvoproliće:

…ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete. (Et‑Tevba, 5)

Kontekst ovog ajeta tiče se bojnog polja

Neprijatelji islama ovaj ajet citiraju van konteksta. Da bismo razumjeli kontekst, moramo početi od prvog ajeta spomenute sure. Na početku se govori o ugovoru između muslimana i mekkanskih mušrika. Mušrici su taj ugovor prekršili. Nakon toga, dat im je period od četiri mjeseca da se poprave i povrate. U suprotnom, bit će im objavljen rat. Peti ajet sure Et-Tevbe kaže:

Da li Kur’an promovira i poziva na nasilje? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. (Et‑Teuba, 5)

Ovaj ajet je citiran za vrijeme bitke.

Primjer Vijetnamskog rata

Svima je poznato da je Amerika bila u ratu sa Vijetnamom. Pretpostavimo da je predsjednik Amerike ili glavnokomandujući oružanih snaga neposredno pred bitku rekao svojim vojnicima:

“Gdje god nađete Vijetnamce, ubijte ih!” Međutim, ako ja danas kažem da je američki predsjednik rekao: “Gdje god nađete Vijetnamce, ubijte ih!”, ali ne navedem kontekst te izjave, to bi izgledalo kao da ga opisujem kao krvoloka. Ali, ako uz tu izjavu navedem i njen kontekst, ona će izgledati sasvim logična, jer se predsjednik samo trudio povećati moral vojnika pred presudnu bitku.

Peti ajet sure Et-Tevbe se citira radi povećavanja morala muslimanskih vojnika

U petom ajetu sure Et-Tevbe stoji: …ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete. Ovim se želi ojačati moral muslimanskim vojnicima. Ajetom se poručuje: “Nemojte se plašiti u toku bitke! Kad naiđete na neprijatelja, ubijte ga!”

Da li Kur’an promovira i poziva na nasilje? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Časni Kur’an ne samo da naređuje zaštitu neprijatelja koji traže azil već i da se odvedu na sigurno mjesto!

Shourie skače sa 5. na 7. ajet

Arun Shourie je jedan od najglasnijih protivnika islama u Indiji. U knjizi Svijet fetvi, na 572. strani citira 5. ajet sure Et-Tevbe, nakon toga, 7. ajet iste sure. Svaki razuman čovjek će primjetiti da je preskočio ajet broj šest.

Odgovor je u šestom ajetu

Šesti ajet sure Et-Tevba daje odgovor na navode da islam promovira nasilje, ubijanje i krvoproliće:

Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. To zato što oni pripadaju narodu koji ne zna. (Et‑Tevba, 6)

Na današnjoj militarno-političkoj sceni, može se desiti da neki miroljubivi general poštedi živote neprijateljima. Ali, koji će general narediti vojnicima da svakog od njih isprate do sigurnog mjesta?!

Uzvišeni Allah upravo ovo naređuje u Časnom Kur’anu kako bi promovirao mir u svijetu.

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar