Džin koji prati čovjeka

Svako ljudsko biće ima svog džina koji ga prati. Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako od vas ima pratioca džina i pratioca meleka.’’ Oni (ashabi) rekoše: “Allahov Poslaniče, imaš li i ti džina pratioca?“ Reče: “Da, ali Allah mi je pomogao protiv njega tako da sam zaštićen i navodi me samo na dobro.’’ 1

Džin koji prati čovjeka Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Svako ljudsko biće ima svog džina koji ga prati.

U drugom hadisu Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Jedne noći je Allahov Poslanik izašao iz moje kuće i ja sam osjetila ljubomoru. Onda se vratio i vidio kako sam uznemirena. Reče: ‘Aiša, šta ti se desilo? Jesi li ljubomorna?’ Ja sam odgovorila: ‘Kako ne bi (žena poput mene) osjećala ljubomoru kad ima muža kao što si ti?’

Onda Allahov Poslanik reče: ‘To je džin koji ti je došao.’ ‘Allahov Poslaniče, je li džin sa mnom?’ – upitah ga, a on reče: ‘Da.’ Rekoh: ‘Da li svako ima svog džina?’ On reče: ‘Da.’ A ja opet rekoh: ‘Allahov Poslaniče, imaš li i ti pratioca?’ Reče: ‘Da, ali mi je moj Gospodar pomogao i on je prihvatio islam.’“ 2

Džin koji prati čovjeka Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Džin koji prati čovjeka.

Dr. Omer b. Sulejman el-Eškar, na osnovu ovoga hadisa smatra da je moguće da osoba vjernik toliko utiče na svog pratioca šejtana da on primi islam. 3 Ipak, Vehid Abdusselam Bali je stanovišta da mišljenje dr. El-Eškara nije ispravno i da se riječi hadisa isključivo odnose na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a nema nikakvog drugog dokaza da je moguće da bilo koji musliman toliko utiče na šejtana pratioca da on primi islam.

Bali navodi slučaj Omera, radijallahu anhu, i snagu njegovoga imana zbog koje ga se šejtan toliko bojao, međutim, to nije bilo dovoljno da i njegov pratilac primi islam. Ako bi to tako bilo, navodi Bali, izgubila bi se mudrost iskušenja i ispita. Doduše, on ne negira da snaga može uticati da djelovanje šejtana pratioca oslabi i umanji. Na to upućuje hadis, koji ima određenih manjkavosti u svom lancu, a koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Muhammed, alejhisselam, rekao: “Vjernik iscrpi svoga šejtana kao što jedan od vas iscrpi svoju devu na putovanju.’’4

Džin koji prati čovjeka Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
“Svako od vas ima pratioca džina i pratioca meleka.” (Poslanik Muhammed, s.a.v.s)

Zli pratilac čini zlo i čovjeku zlo prikazuje lijepim i navodi ga na grijeh. Allah, dželle šanuhu, kaže u suri Fussilet:

Džin koji prati čovjeka Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi…5

U suri El-Nisa Allah, dželle šanuhu, kaže:

Džin koji prati čovjeka Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. 6

U suri Zuhruf Allah, dželle šanuhu, kaže:

Džin koji prati čovjeka Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!“7

Autor teksta “Džin koji prati čovjeka”: Senad Kovačević iz knjige “Ljekovita moć Kur'ana.”

  1. Sahih Muslim, 2814, Ed-Darami, 2734, Imam Ahmed, 11385, 397, 398, 401. i Al-Bayhaqi’s ‘Ad-Dala’il’, 7/100.
  2. Sahih Muslim, 2815, Imam Ahmed, 6/115. i Al-Bayhaqi’s ‘Ad-Dala’i’, 7/2.
  3. Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana…, str. 45.
  4. Vehid Abduselam Bali, Zaštita od džina i šejtana u svijetlu Kur’ana i sunneta… str. 52-53.
  5. Kur’an, 41:25.
  6. Kur’an, 4:120
  7. Kur’an, 43:36-38

Vaš komentar