Džin koji prati čovjeka

Svako ljudsko biće ima svog džina koji ga prati. Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako od vas ima pratioca džina i pratioca meleka.’’ Oni (ashabi) rekoše: “Allahov Poslaniče, imaš li i ti džina pratioca?“ Reče: “Da, ali Allah mi je pomogao protiv njega tako da sam zaštićen i navodi me samo na dobro.’’ 1

Džin koji prati čovjeka Džin koji prati čovjeka Kelimeh Blog
Svako ljudsko biće ima svog džina koji ga prati.

U drugom hadisu Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Jedne noći je Allahov Poslanik izašao iz moje kuće i ja sam osjetila ljubomoru. Onda se vratio i vidio kako sam uznemirena. Reče: ‘Aiša, šta ti se desilo? Jesi li ljubomorna?’ Ja sam odgovorila: ‘Kako ne bi (žena poput mene) osjećala ljubomoru kad ima muža kao što si ti?’

Onda Allahov Poslanik reče: ‘To je džin koji ti je došao.’ ‘Allahov Poslaniče, je li džin sa mnom?’ – upitah ga, a on reče: ‘Da.’ Rekoh: ‘Da li svako ima svog džina?’ On reče: ‘Da.’ A ja opet rekoh: ‘Allahov Poslaniče, imaš li i ti pratioca?’ Reče: ‘Da, ali mi je moj Gospodar pomogao i on je prihvatio islam.’“ 2

Džin koji prati čovjeka Džin koji prati čovjeka Kelimeh Blog
Džin koji prati čovjeka.

Dr. Omer b. Sulejman el-Eškar, na osnovu ovoga hadisa smatra da je moguće da osoba vjernik toliko utiče na svog pratioca šejtana da on primi islam. 3 Ipak, Vehid Abdusselam Bali je stanovišta da mišljenje dr. El-Eškara nije ispravno i da se riječi hadisa isključivo odnose na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a nema nikakvog drugog dokaza da je moguće da bilo koji musliman toliko utiče na šejtana pratioca da on primi islam.

Bali navodi slučaj Omera, radijallahu anhu, i snagu njegovoga imana zbog koje ga se šejtan toliko bojao, međutim, to nije bilo dovoljno da i njegov pratilac primi islam. Ako bi to tako bilo, navodi Bali, izgubila bi se mudrost iskušenja i ispita. Doduše, on ne negira da snaga može uticati da djelovanje šejtana pratioca oslabi i umanji. Na to upućuje hadis, koji ima određenih manjkavosti u svom lancu, a koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Muhammed, alejhisselam, rekao: “Vjernik iscrpi svoga šejtana kao što jedan od vas iscrpi svoju devu na putovanju.’’4

Džin koji prati čovjeka Džin koji prati čovjeka Kelimeh Blog
“Svako od vas ima pratioca džina i pratioca meleka.” (Poslanik Muhammed, s.a.v.s)

Zli pratilac čini zlo i čovjeku zlo prikazuje lijepim i navodi ga na grijeh. Allah, dželle šanuhu, kaže u suri Fussilet:

Džin koji prati čovjeka Džin koji prati čovjeka Kelimeh Blog

Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi…5

U suri El-Nisa Allah, dželle šanuhu, kaže:

Džin koji prati čovjeka Džin koji prati čovjeka Kelimeh Blog

On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. 6

U suri Zuhruf Allah, dželle šanuhu, kaže:

Džin koji prati čovjeka Džin koji prati čovjeka Kelimeh Blog

Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!“7

Autor teksta “Džin koji prati čovjeka”: Senad Kovačević iz knjige “Ljekovita moć Kur'ana.”

  1. Sahih Muslim, 2814, Ed-Darami, 2734, Imam Ahmed, 11385, 397, 398, 401. i Al-Bayhaqi’s ‘Ad-Dala’il’, 7/100.
  2. Sahih Muslim, 2815, Imam Ahmed, 6/115. i Al-Bayhaqi’s ‘Ad-Dala’i’, 7/2.
  3. Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana…, str. 45.
  4. Vehid Abduselam Bali, Zaštita od džina i šejtana u svijetlu Kur’ana i sunneta… str. 52-53.
  5. Kur’an, 41:25.
  6. Kur’an, 4:120
  7. Kur’an, 43:36-38

Vaš komentar