Kako Kur’an govori o Isusu (Isa a.s.)

Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Riječ od Allaha i Ruhullah – Allahov duh. Ovim riječima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu.

Isa je riječ koju je Allah dao, a ne riječ u koju se Allah pretvorio

Časni Kur’an kaže u suri Ali Imran (45):

A kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih…”

Iz ovog ajeta se jasno vidi šta je Kelimetullah. Izraz od Njega Riječ znači poruka od Allaha. Kad se za nekog kaže Kelimetullah – Riječ od Allaha misli se da je on Božiji poslanik.

Atributi po kojima su neki poslanici oslovljeni ne pripadaju samo njima

Mnogi Božiji poslanici nose različite nadimke i titule. Međutim, kada se neki Božiji poslanik oslovi nekom titulom, to ne znači da ona samo njemu pripada i da je isključivo njegovo svojstvo.

Kako Kur'an govori o Isusu (Isa a.s.) Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Na primjer, Ibrahim (Abraham), a.s., nosi nadimak Halilullah – Allahov prijatelj.

To ne znači da niko od ostalih vjerovjesnika i poslanika nije bio Allahov prijatelj. Musa, a.s., se u Kur’anu naziva Kelimullah – Onaj koji je razgovarao sa Allahom. To ne znači da Allah nije razgovarao ni s jednim drugim poslanikom. Isto tako, kada Časni Kur’an Isaa, a.s., naziva Kelimetullah – Allahova Riječ – to ne znači da ostali Božiji poslanici nisu bili, također, Kelimetullah.

Jahja je, također, Allahova Riječ

Časni Kur’an naziva Jahaa, a.s., Božijom Riječju, u suri Ali Imran (38-39):

Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj,” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!” I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: “Allah ti javlja radosnu vijest: rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu Riječ vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.”

Isa je Ruhullah – od Allaha dat duh

Isus (Isa, alejhisselam) nigdje u Kur’anu nije nazvan duhom u kojeg se Allah pretvorio, već je on Ruhullah – Duh od Allaha.

O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: “Trojica su!” Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog, ‑ hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zaštitnik. (En‑Nisa’, 171)

Allahov duh je udahnut u svakog čovjeka

Izraz Allahov duh ne znači da je Isus bog! Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur’anu kaže da je u ljude udahnuo dušu od Svoga Duha.

…i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi (meleki) mu se poklonite! (El‑Hidžr, 29)

…zatim mu savršeno udove obliči i život mu udahne, ‑ i On vam i sluh i vid i pameti daje ‑, a kako vi malo zahvaljujete! (Es‑Sedžda, 9)

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar