“Kur'an je Sotonino djelo”

Zabluda: Kur’an nije Božija Knjiga, već sotonin rukopis!

Isto su i mekkanski pagani govorili Muhammedu, s.a.v.s., optužujući ga da ne dobija objavu od Boga, već od šejtana.

On je, zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj – dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti – on je Objava od Gospodara svjetova. (El‑Vakia, 77‑80)

Knjiga brižljivo čuvana je Levhi-Mahfuz, koju mogu dodirnuti samo Mutahherun – oni koji su čisti od svih grijeha i zala. To mogu biti samo meleki. Šejtanu je apsolutno zabranjeno primaći joj se.

Pošto se šejtan ne može primaći Levhi-Mahfuzu, nema govora o tome da on može napisati ili nekom “objaviti” Časni Kur’an.

U suri Šuara (210-212) stoji:

Kur’an ne donose šejtani, nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri, oni nikako ne mogu da ga prisluškuju. (Eš-Šuara, 210-212)

Veliki broj ljudi ima pogrešan koncept o sotoni (šejtanu). Vjeruju da sotona može uraditi skoro sve što poželi, osim nekolicine stvari koje može samo Bog. Prema njihovom shvaćanju, sotona je, po pitanju moći, samo malo niži od Boga.

"Kur'an je Sotonino djelo" Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Pošto neki ljudi ne žele prihvatiti da je Časni Kur’an čudesna Allahova objava, kažu da je on sotonino djelo.

Da je sotona napisao Kur’an, ne bi bio spomenut u pogrdnom kontekstu u tom istom Kur’anu! Na primjer, sura En-Nahl (98) kaže:

Kada hoćeš da učiš Kur’an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog, on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.

Veliki broj kur’anskih ajeta daje jasne dokaze da sotona nije autor Kur’ana.

A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.(El‑A’raf, 200)

Zašto bi sotona učio sljedbenike da, kad god ih navodi na zle misli, traže utočište u Allaha, iako je sotona otvoreni Allahov neprijatelj?

O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni!(El‑Bekara, 168)

O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu on vam je neprijatelj otvoreni…” (Ja Sin, 60)

Šejtan je iskusan i inteligentan. Nije ni čudo da je u umove nekih ljudi ubacio ideju da je on lično autor Kur’ana. Međutim, on je u odnosu na Allaha zanemarljiv, jer samo Allah zna sve i ništa Mu nije skriveno. Allah je znao da će šejtan doći s takvom idejom, pa je onima koji proučavaju Kur’an ostavio veliki broj dokaza da je on Božija, a ne šejtanova riječ.

U Evanđelju po Marku stoji:

  • Ako je kraljevstvo u sebi nesložno, onda ne može opstati takvo kraljevstvo.
  • Ako je kuća u samoj sebi nesložna, onda ne može opstati takva kuća.
  • I ako sotona ustane protiv samomu sebi i nesložan je samim sobom, onda ne može opstati, nego će propasti.1

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

  1. Novi Zavjet, Evanđelje po Marku, 3:24-26.

Vaš komentar