Ljudi će biti proživljeni shodno svojim namjerama

Brate muslimane, zar ne vidiš, zajedno sa mnom, da je srce mjesto namjere i da će ono na Ahiretu polagati račun. Svaki čovjek će biti proživiljen shodno svojim namjerama i Allah će tražiti od njega da polaže račun shod no tim namjerama. Potvrda tome je hadis koji se prenosi od Vjerovjesnika, alejhissalaru vesselam, u kojem stoji da će prvi kojima će se Džehennem potpaliti i raspiriti biti trojica: učač Kur'ana, darežljivac i mudžahid.

Ono što je upropastilo nagradu za njihova djela su njihove neiskrene namjere kojima nisu htjeli Allahovo zadovoljstvo, nego su htjeli slavu i da se pokažu pred drugima.

Ljudi će biti proživljeni shodno svojim namjerama

Ljudi će biti proživljeni shodno svojim namjerama Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Naknada za takvu namjeru je da će biti prvi kojima će se Džehennem razgoriti na Kijametskom danu.

Bilježi se od Džabira b. Abdillaha, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Svaki čovjek će biti proživljen onakav kakav je umro.” 1

Od Ehu Hurejrea, radijallahu anhu, se bilježi da je Poslanik, a.s., rekao:

“Uistinu će ljudi biti proživljeni shodno svojim namjerama.” 2

Ljudi će biti proživljeni shodno svojim namjerama

Ljudi će biti proživljeni shodno svojim namjerama Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Brate muslimane, da li znaš da je vječnost u Džennetu ili Džehennemu shodno namjerama?

Hasan Basri je rekao: Ljudi će biti proživljeni shodno svojim namjerama

“Vječnost Džennetlija u Džennetu i vječnost Džehennemlija u Džehennemu je zbog njihovih namjera.” 3

Moguće je da će neko postaviti pitanje: Zašto Allah kažnjava nevjernika vječnošću u Džehennemu, kojoj nema kraja, iako pravda podrazumijeva da bude kažnjen onoliko koliko je on bio nevjernik? I zašto vjernika ostavlja vječno u Džennetu mada je bio vjernik samo određeni dio vremena, štaviše, primio je islam neposredno prije smrti i nije učinio nijednu sedždu Allahu?

Uzrok tome je da vjernik ima namjeru da bude pokoran Allahu sve vrijeme i onda mu se daje vječnost zbog njegove namjere, a nevjernik je bio odlučan i namjeravao je da trajno ostane takav i sudi mu se spram njegove namjere. 4

Autor “Ejmen Ahmed Muzejjen” iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

  1. Muslim, 2787.
  2. Ahmed, 8846, a Albani ga ocjenjuje kao vjerodostojan u Sahihul-džami'u, 8014.
  3. El-ihja, 4/317.
  4. El-ešbahu vennezairu, Sujuti, ll, Tehzibu/fugah, Ezheri, 1/556.

Vaš komentar