Podijeljenost muslimana na sekte i različite pravne škole

Muslimani bi trebali biti jedinstveni

Činjenica je da su muslimani danas podijeljeni po raznim kriterijima. Tragedija je u tome što u islamu za tu podjelu uopće ne postoji osnova. Islam promovira čvrsto jedinstvo među njegovim sljedbenicima. Časni Kur’an kaže:

Svi se čvrsto držite za Allahovo uže i ne razjedinjujte se! (Ali Imran, 103)

Koje je to uže koje se spominje u ovom ajetu? To je Časni Kur’an! Kur’an je uže za koje se trebaju držati svi pripadnici islama. Spomenuti ajet ističe još jednu napomenu. Osim držanja za Allahovo uže, napominje se: “Ne razjedinjujte se!” Na drugom mjestu, Časni Kur’an kaže: O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku. (En-Nisa’, 59)

Svi muslimani moraju slijediti Časni Kur’an i vjerodostojne Poslanikove hadise i nipošto se ne smiju razjedinjavati.

Sekte i izdvajanja su islamom zabranjeni

Časni Kur’an kaže:

Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti. (El-En’am, 159)

U ovom ajetu Uzvišeni Allah nam naređuje da se ogradimo od onih koji ovu vjeru dijele na sekte. Međutim, kada danas upitate bilo kojeg muslimana: Ko si? – on će reći: Ja sam sunnija. ili – Ja sam šiija. Neki sebe zovu hanefijama, neki šafijama, neki hambelijama. Ima i onih koji se svrstavaju u deobandije ili u barelvije!

Podijeljenost muslimana na sekte i različite pravne škole Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Svi muslimani moraju slijediti Časni Kur’an i vjerodostojne Poslanikove hadise i nipošto se ne smiju razjedinjavati.

Naš Poslanik je bio musliman

Ako vas bilo ko upita: Ko si ti?, odgovorite: Ja sam MUSLIMAN, a nisam ni hanefija ni šafija! Časni Kur’an kaže: A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: „Ja sam, doista, musliman!“ (Fussilet, 33)

Ovdje nam Kur’an jasno poručuje da se moramo deklarirati samo kao muslimani.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je izdiktirao pisma koja su bila namijenjena nemuslimanskim vladarima, u kojima ih poziva da prihvate islam. U tim spismima spomenuo je kur’anski ajet:

Podijeljenost muslimana na sekte i različite pravne škole Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Reci: “O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko riječi, i nama i vama zajedničke, da nikoga osim Allaha ne obožavamo, da Mu ništa ne pridružujemo, i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne smatramo!” Pa, ako se oni okrenu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi muslimani!“ (Ali Imran, 64)

Poštujte sve velike islamske učenjake!

Moramo poštivati sve velike islamske učenjake, među koje spadaju četiri imama: Ebu Hanife, Šafija, Malik i Ahmed ibn Hambel, neka je Allahov rahmet na sve njih. To su bili veliki islamski učenjaci. Neka ih Uzvišeni Allah nagradi za njihov trud i djela. Nije nikakav problem ako neko slijedi mišljenja imama Ebu Hanife ili imama Šafije, ali ako vas neko upita: Ko si? – jedini odgovor koji je ispravan jeste: Ja sam musliman.

Neko će doći sa protivargumentom koristeći hadis 1 u kome stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Moj ummet će se podijeliti na 73 sekte.” Ovaj hadis nas samo obavještava o onome što će se desiti u budućnosti. Ovo nipošto ne znači da nam je Poslanik, s.a.v.s., poručio da bismo trebali raditi na tome da postignemo podjelu ummeta na 73 sekte! Časni Kur’an nam izričito zabranjuje odvajanje u sekte. Oni koji iskreno slijede Kur’an i vjerodostojni hadis i ne dijele se u sekte, na Pravom su putu. U Tirmizijinoj zbirci hadisa, hadis broj 171, stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

Podijelit će se moj ummet na 73 skupine, sve će u Džehennem osim jedne!” Ashabi su upitali Poslanika, s.a.v.s., koja će to skupina biti, a on je odgovorio: “To je skupina koja slijedi ono na čemu smo ja i moji ashabi.

Podijeljenost muslimana na sekte i različite pravne škole Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Časni Kur’an nam izričito zabranjuje odvajanje u sekte.

Časni Kur’an na nekoliko mjesta ponavlja naredbu: “Pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku!” Pravi musliman slijedi samo Časni Kur’an i sahih-hadis. Možete slijediti mišljenje bilo kog učenjaka, sve dokle su mu mišljenja bazirana na Kur’anu i sunnetu. Ako nečija mišljenja počinju odstupati od Kur’ana i vjerodostojnog hadisa, takva mišljenja nemaju težinu, bez obzira koliko učen bio onaj koji ih iznosi.

Kada bi svi muslimani sa razumijevanjem pročitali Kur’an i proučili sahih-hadise, Allahovom voljom, ovaj ummet bi bio jedinstven i većina naših razlika bi nestalo.

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

  1. Bilježi Ebu Davud u Sunnenu, hadis broj 4579.

Vaš komentar