Da li će Dedžal moći ući u Mekku i Medinu?

Dedžal će, kada se pojavi, ući u svaki grad osim u Mekku i Medinu zbog toga što će meleki čuvati ova dva grada.

Muslim prenosi u svome Sahihu hadisu Fatime bintu Kajs iz priče Temima Ed-Darija da je Dedžal rekao:

„Ja sam Mesih Dedžal. Uskoro će mi se dozvoliti izlazak. Izaći ću, hodat ću Zemljom, neće ostati nijedno mjesto, a da u njega ne uđem, sve u četrdeset noći. Neću ući u Mekku i Tajjibu. Ova dva grada su mi zabranjena. Kada god pokušam da uđem u jednu od njih, dočekat će me melek sa oštrom sabljom u ruci, odbijajući me. Na svakom njihovom prilazu stoje meleki koji ih čuvaju.“

Ona kaže:

Poslanik, s.a.v.s., je udario svojim štapom o mimberu i rekao: “Ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba.” Misleći na Medinu.

Buhari prenosi od Ebu Bekreta, a on od Allahovog Poslanika, da je rekao:

„U Medinu neće ući Dedžalova prijetnja. Ona će toga dana imati sedam kapija i na svakoj od njih će biti po dva meleka.“ 1

Buhari u svome Sahihu prenosi da je Allahov Poslanik, rekao:

“Na brdskim stazama Medine su meleki i u nju neće ući kuga i Dedžal.”2

Autor teksta “Da li će Dedžal moći ući u Mekku i Medinu?“Umer Sulejman el-Eškar” iz knjige “Svijet meleka.”

  1. Buhari: 90/13, br. 7125.
  2. Buhari: 101/13, br. 7123.

Vaš komentar