Imaju li hurije neke posebne osobine?

Zašto su “el-hurul-ajn” nazvane ovako?

Hurije su nazvane ovako zbog izuzetne bjeline njihovih očiju i crnila zjenica.

Učenjaci kažu: “Riječ hurije je množina riječi havra, a odnosi se na mladu, lijepu, svijetlu i krasnu ženu izuzetno crnih očiju.“ Ili: “Koja zanosi pamet svojom ljepotom i privlačnošću.“ Ili pak: “Ona koja svojom puti i čistotom zanosi pamet.“

Uzvišeni kaže:

I Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. (Ed-Duhan, 54)

Ovaj časni ajet je u značenju – krasnih očiju, čije će se koljenice vidjeti kroz njihovu odjeću, a onaj ko ih gleda, moći će vidjeti svoj odraz na njihovim člancima, kao u ogledalu, od tanahnosti njihove kože, i čistote puti. Još je rekao:

U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom. (El-Vaki‘a, 22-23)

Dakle, ženit će se hurijama koje će biti kao biseri koje ruke nisu takle, niti je na njih pala prašina. To su najkvalitetniji i najsvjetliji biseri.

Opis hurija

Uzvišeni je, opisujući hurije, rekao:

Bit će kao rubin i biser. (Er-Rahman, 58)

Znači, one su čiste kao rubin i bijele kao biser. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Jedna od džennetskih žena je takva da se bjelina njene potkoljenice vidi kroz sedamdeset svilenih velova, a vidi se čak i srž koljenice.“(Tirmizi od Ibn Mesuda.)

Uzvišeni je rekao:

U njima će biti ljepotica naravi divnih. (Er-Rahman, 70)

To su one žene koje su izuzetno lijepog lica i lijepog ponašanja. Ibn Abbas je rekao:

“Allah je huriju stvorio od nožnih prstiju pa do koljena od šafrana, od koljena pa do prsa je od miska, od prsa do vrata od ambera, od vrata do glave je od bijelog kamfora. Kosa je od karanfila. Obučena je u sedamdeset velova koji su kao crvena sasa.“ 

Katade, komentarišući ajet:

U njima će biti ljepotica naravi divnih, kaže da su one lijepog ponašanja i lijepih lica, a za ajet: Hurija u šatorima skrivenih (Er-Rahman, 72), da su to one koje su zatvorene u šatorima od bisera.

Ebu Hurejre je rekao:

“Tako mi Onoga ko je objavio Kur’an Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, Džennetlije će stalno postajati ljepši i prijatniji, kao što ljudi na dunjaluku stalno stare i slabe.“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Jedna od džennetskih žena je takva da se bjelina njene potkoljenice vidi kroz sedamdeset svilenih velova, pa se čak vidi i srž koljenice“ 

– a to shodno riječima Uzvišenog:

Bit će kao rubin i biser. (Er-Rahman, 58)

Rubin je kamen kroz koji bi se konac, ako bi se uvukao i uglačao, jasno vidio.(Tirmizi od Ibn Mesuda.)
Uzvišeni Gospodar kaže:

Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih. (Es-Saffat, 48)

Žene koje će gledati samo u svoje supruge i njihovi pogledi neće doticati nikoga drugog osim njih. Rekao je još i:

Pored njih bit će hurije, istih godina, koje će preda se gledati. (Sad, 52)

Znači, koje će biti opčinjene svojim supruzima, istih godina, u koje će neprestano gledati, a bit će djevojke od trideset i tri godine. Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu časnom kaže:

U njima će biti ljepotica naravi divnih. (Er-Rahman, 70)

Dakle, lijepog ponašanja, krasnih lica i koje su nevine. I kaže:

Hurija u šatorima skrivenih. (Er-Rahman, 72)

To jest, hurije koje su zatvorene i zaklonjene, zaštićene u šatorima od probušenog bisera.
Kažu:

“Šator je ferseh u dužini i ferseh u širini (Jedan ferseh iznosi oko sedam kilometara.) u kojem je četiri hiljade zlatnih kanata.“ 

Ove hurije borave u tim šatorima iz počasti i zaštićene. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“U noći Israa prolazio sam pored rijeke na čijim obalama su bile uzvisine od bisera pa sam bio pozvan: ‘Neka je na tebe selam, Allahov Poslaniče!’ Ja sam rekao: ‘Džibrile, ko su ovi?’ ‘To su neke od hurija koje su zatražile dopuštenje od Gospodara da te poselame a On im je dopustio’, odgovorio mi je. One su rekle: ‘Mi smo vječne i nikada ne umiremo. Mi smo raspoložene i nikada se ne srdimo. Mi smo zadovoljne i nikada se ne ljutimo, supruge plemenitih muškaraca.’“ 

Onda je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio:

Hurija u šatorima skrivenih. (Er-Rahman, 72)

Zagovornik, čije će zagovorništvo biti uvaženo, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Tako mi Allaha, osim kojeg boga nema, kada bi jedna od hurija pokazala svoj nakit kod Arša, njen nakit bi zatamnio svjetlo Sunca i Mjeseca, a šta je tek sa onom koja nosi taj nakit – hurijom. I Allah nije stvorio ništa što ona oblači, a da njen muž neće imati isto što i ona, od nakita i odjeće.“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“U Džennetu postoji hurija koja se zove Lu’ba. Kada bi ona pljunula u more, čitavo more bi postalo pitko. Na njenom licu piše: ‘Ko želi da ima nekoga kao ja, neka se pokorava mom Gospodaru.’”
“Kada bi hurija pokazala jedan svoj prst, njen miris bi moglo osjetiti sve što ima dušu” – riječi su kojima Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje hurije.(Taberani i Ibn Asakir.)

Poslanik, alejhisselam, je rekao:

“Jednoj od hurija se vidi srž njene potkoljenice, kroz meso i kost, a sve to ispod sedamdeset velova, kao što se crveno piće vidi kroz bijelo staklo.“

On opisuje hurije, kao što ih je vidio u noći Israa, pa kaže:

“I vidio sam joj čelo kao da je pun Mjesec, koje je od hiljadu i trideset lakata. Na glavi ima stotinu pletenica, a između svake dvije pletenice je sedamdeset hiljada pramenova, a jedan pramen je svjetliji od punog Mjeseca, nakićen biserom i dragim kamenjem. Na njenom čelu su dva reda ispisana optočenim biserom. U prvom redu piše: ‘Sa imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!’ A u drugom redu piše: ‘Ko hoće mene, neka se pokorava mom Gospodaru!’ – pa mi je Džibril rekao: ‘Muhammede, ova i njoj slične su za tvoj ummet. Raduj se, Muhammede, obraduj svoj ummet i pozovi ih da se trude.’”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Krupnooke hurije su stvorene od šafrana.“(Ibn Merdivejh i Hatib od Enesa.) 
Još je rekao: “Krupnooke hurije su stvorene od tesbiha meleka i nemaju nikakve mahane.”(Dejlemi od Aiše.)

Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj knjizi kaže:

Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti milim muževima njihovim, i godina istih za one sretne. (El-Vaki‘a, 35-38)

Allah će ih stvoriti, pa će nakon starosti, nemoći i slabosti na dunjaluku u Džennetu biti mlade, sposobne, svježe i nevine, drage svojim supružnicima i istih godina kao i oni.
Neki čovjek je pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Allahov Poslaniče, od čega je Allah stvorio hurije?“ Poslanik mu odgovori: “Od tri stvari: donji dio od miska, srednji od ambera, a gornji od kamfora, a kosa i obrve su im tamni dio na krajevima svjetla.“(Tirmizi.)

Zagovornik, čije zagovorništvo će biti uvaženo, alejhisselam, je rekao:

“Pitao sam Džibrila: ‘Reci mi kako je Allah stvorio hurije?’ On mi je rekao: ‘Muhammede, Allah ih je stvorio od šipke ambera i šafrana. Nad njima su šatori. Prvo što je od njih stvorio jeste osnova od bijelog miska, a onda je dovršio stvaranje tijela.’“

Bilježi se od Ibn Abbasa da je rekao:

“Allah je huriju dao od nožnih prstiju pa do koljena od šafrana, od koljena pa do prsa od miska, od prsa do vrata od ambera, od vrata do glave od bijelog kamfora. Kosa joj je od karanfila. Obučena je u sedamdeset velova koji su kao crvena sasa. Kada prilazi, njeno lice blista svjetlošću koja je kao sunčeva svjetlost stanovnicima ovog svijeta, a kada odlazi, vidi joj se jetra od tanahnosti odjeće i kože. Na glavi ima sedamdeset hiljada pramenova od miska, a svaki pramen je posebno nakićen. Podiže svoju odjeću i poziva: ‘Ovo je odjeća evlija kao naknada za ono što su radili.’“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Kada bi se jedna od džennetskih žena ukazala stanovnicima Zemlje, ispunila bi Zemlju svojim mirisom i zatamnila svjetlo Sunca i Mjeseca.“(Taberani i Dija.)

Prvi nad kojim će se rastvoriti zemlja na Kijametskom danu, sallallahu alejhi ve sellem, je o Allahovim riječima Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti milim muževima njihovim, i godina istih za one sretne… (El-Vaki‘a, 35-38) rekao:

“To su starice na ovom svijetu koje će Allah nanovo stvoriti i kada god im njihovi supruzi budu prilazili, vidjet će da su nevine.“ Kada je to čula Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Ah, pa to puno boli!“ Vjerovjesnik, alejhisselam, odgovori: “Neće tu biti nikakve boli.“

Uzvišeni je rekao:

Hurija u šatorima skrivenih. (Er-Rahman, 72)

Oblaci Arša su prosuli kapi milosti i od tih kapi su stvorene hurije, a onda je svakoj od njih postavljen šator na obalama rijeka. Ti šatori su široki četrdeset milja. Na njima nema vrata i kada neki od Allahovih evlija uđe u Džennet, na šatoru se pojave vrata, kako bi taj Allahov evlija znao da nijedan pogled stvorenja, meleka, ni sluga džennetskih, nije pao na huriju. One su u šatorima zaštićene od pogleda stvorenja i predane samo svojim supružnicima i ne gledaju nikoga drugog, i ne žele nikoga za zamjenu njima. Zatvorene su u šatorima da bi bile sačuvane i kao počast. Govoreći o hurijama, Vjerovjesnik, alejhisselam je govorio:

“Riječi Uzvišenog Allaha: Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti (El-Vaki‘a, 23) – odnose se na one koje će Allah nanovo stvoriti, a to su one koje su na dunjaluku bile stare, slabovide i slabih vjeđa.”(Tirmizi i kaže da je hadis garib.)
“Hurije pjevaju u Džennetu i one kazuju: ‘Mi smo krasne hurije, stvorene za plemenite muževe.’”(Simevejh od Enesa.)
“Hur – bjelina (jaje), ajn – krupnih očiju, trepavica kao orlovo krilo. Njihova koža je kao biser koji nisu takle ruke. Lijepog ponašanja, čedne, i lijepih lica. Kao da su one jaja pokrivena (Es-Saffat, 49) – toliko su tanahne kao što je tanahna opna koja se vidi u unutrašnjosti jajeta, odmah ispod ljuske.“(Taberani u El-Kebiru, od Ummu Seleme.)
“U Džennetu postoji okupljalište hurija i one imaju glasove kojima sličnih nema. One govore: ‘Mi smo vječne i nećemo nestati. Mi smo nježne i nismo grube nikada. Zadovoljne smo i nikada se ne srdimo. Blago li se onom ko bude naš i čije mi budemo.’“(Tirmizi od Alije.)
“Supruge Džennetlija će im pjevati najljepšim glasovima koje je ikad iko čuo.”(Taberani u El-Evsetu od Ibn Omera.)
“Hurije su stvorene od šafrana.”(Ibn Merdivejh i Hatib od Enesa.)
“Hurije su stvorene od tesbiha meleka.”(Ibn Merdivejh od Aiše.)
“Krupnooke hurije su stvorene od šafrana.”(Taberani u El-Kebiru od Ebu Umamea.)
“Kada bi hurija pokazala jedan svoj prst, sve što ima dušu osjetilo bi njen miris.”18
“Kada bi neka od žena među hurijama pokazala svoj jedan prst, sve što ima dušu osjetilo bi njen miris.”(Hasan b. Sufjan, Taberani u El-Kebiru, Ibn Asakir od Seida b. Amira b. Huzejma.)
“Kada bi neka od žena među hurijama pokazala svoj jedan prst, njegov miris bi osjetio svako ko ima dušu.”(  Ibn Kani’, Ebu Nu’ajm u El-hil-jehu od Seida b. Huzejma.)
Komentarišući Allahove riječi: Bit će kao rubin i biser (Er-Rahman, 58) Vjerovjesnik, alejhisselam, kaže: “On će gledati u njeno lice i moći će se ogledati, jer je ono svjetlije i čišće od ogledala. Najslabiji dragi kamen na njoj svijetli koliko može obasjati između istoka i zapada. Na njoj je sedamdeset haljina i kroz svih sedamdeset on će moći vidjeti srž njene potkoljenice.”(Hakim od Ebu Seida.)
Autor teksta Imaju li hurije neke posebne osobine je Zejneba bint Abdulaziz Eššennavi iz Krupnooke hurije Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Zejneba bint Abdulaziz Eššennavi iz knjige “Krupnooke hurije.”

Vaš komentar