Islamski sanovnik | Snovi na slovo A

ABDEST

Simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo. Onoga ko sanja da uzima abdest, Uzvišeni Allah će ga štititi. Uzimanje abdesta i stupanje na namaz – rješavanje briga.

Ko upotpuni uzimanje abdesta: ako je bio u brigama – riješit će ih se; ako je bio u strahu– nestat će ga; ako je bio bolestan – ozdravit će; ako je bio dužan – riješit će se duga; ako je učinio neki grijeh – Allah će mu oprostiti; ako uzima abdest ili gusul na potoku – vratit će mu se nešto što mu je bilo ukradeno; ako uzima abdest sa nečim što nije dozvoljeno – zadobit će neku brigu.

Ako klanja bez abdesta za trgovca to znači poslovanje bez kapitala; za vojskovođu – nemogućnost sakupljanja vojske, a za onoga ko se bavi nekom profesijom – nagovještaj da će tu profesiju brzo napustiti. Uzimanje abdesta na nečistim mjestima upućuje na Allahovu srdžbu i srdžbu Njegovih meleka. 1

ABESE (sura)

Simbilizira obilato dijeljenje zekata i sadake. 2

ADEM, a.s.

Simbolizira opraštanje grijeha onome ko ga je počinio. On, također, simbolizira roditelja, vladara, zadobijanje velikih položaja, hadž, susretanje sa prijateljima i mnoštvo potomstva. Ko sanja Adema, a.s., ako je počinio grijeh – oprostit će mu se; ako mu govori – zadobit će znanje. Ko sanja da je postao Adem, a.s., ako je sposoban za vladanje – postići će visok položaj, a ako je učena osoba – narod će se okoristiti njenim znanjem. 3

Islamski sanovnik | Snovi na slovo A Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu, a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu, a.s.

EL-’ADIJAT (sura)

Simbolizira da će biti opskrbljen konjima i ići će mu od ruke njihov uzgoj. 4

AGENT

Simbolizira džine i demone ili onoga koji preferira loša nad dobrim djelima. 5

AHAT

Ova vrsta dragog kamena simbolizira blagoslov, vjeru, potomstvo i mehanizam koji neutralizira siromaštvo. Ako neko sanja da na prstenu ima ugrađen ahat, dobit će neku blagodat koja će se povećavati. 6

EL-AHKAF (sura)

Ko sanja da uči ovu suru vidjet će na dunjaluku razna čudesa. 7

AHMEDIJA

Simbolizira ugled, snagu, vlast ili suprugu. Ko sanja da mu je ahmedija postala zlatna, izgubit će vlast, položaj, ugled, kapital ili ženu. Ako je neko na nekom položaju ili funkciji, a sanja da mu je ahmedija pala za vrat ili da mu je neko skinuo s glave – izgubit će položaj ili funkciju; a ukoliko je obični čovjek – izgubit će ugled, kapital ili će se razvesti sa suprugom.

Ko sanja da je stavio ahmediju na već postojeću ahmediju – učvrstit će vlast i položaj i povećat će mu se ugled. Ko sanja da mu je neko na visokom položaju i funkciji stavio ahmediju na glavu – zadobit će vlast ili će se oženiti pobožnom ženom. Klanjanje u snu bez ahmedije simbolizira sumnju u njegov abdest ili način na koji čini ruku ili sedždu.

Ko strahuje od neke osobe, i sanja istu osobu sa ahmedijom na glavi, znači da će ta osoba ubuduće biti prijatna prema njemu i neće mu činiti nikakve neugodnosti i neprijatnosti. Ako nemusliman sanja da na glavi ima ahmediju, primit će islam. 8

EL-AHZAB (sura)

Ko sanja da uči ovo kur’ansko poglavlje bit će od onih koji su bogobojazni i koji slijede Istinu. 9

AIŠA, r.a.

Simbolizira dobro i berićet. Ako neka žena sanja Aišu, r.a., suprugu Vjerovjesnika, s.a.v.s., – postići će visok stepen, dobru reputaciju i blagonaklonost roditelja i supruga. 10

AJETI (iz Kur’ana)

Ako se sanjaju ajeti koji tretiraju Allahovu milost, a učač tih ajeta bude umrla osoba, to upućuje da je dotični rahmetlija u Allahovoj milosti, a ako se radi o ajetima koji tretiraju Allahovu kaznu, to upućuje na njegov nezavidan položaj kod Allaha. Ako živa osoba uči ajete u kojima se navodi neko upozorenje i opomena, upozorava se na nešto što se ne smije činiti, a ako se u njima najavljuje nešto radosno, to znači da se najavljuje neko dobro. 11

AJKULA

Simbolizira preveliko davanje značaja svome porijeklu. 12

AKIKA

Akika ili klanje kurbana za novorođenče simbolizira povećanje imana, prakticiranje sunneta, radosnu vijest o dolasku onoga ko je bio odsutan, ozdravljenje bolesnika ili oslobađanje iz zatvora.

Ko sanja da kolje kao akiku ono što je šerijatom dozvoljeno – to upućuje na dobro poslovanje i u dunjalučkim i u vjerskim stvarima, a ko sanja da je na ime akike zaklao svinju ili iznio ljudima uginulu životinju ili ono što šerijat kategorički zabranjuje – to, onda, upućuje na nepokornost Gospodaru ili neposlušnost roditeljima. 13

AKREP

Simbolizira brigu i spletke. Progutati škorpiona – otkriti tajnu neprijatelju; škorpion u postelji – pokvarena žena; imati u utrobi više škorpiona – neprijatelji među njegovom bližom rodbinom. Ako škorpion gori u vatri, to označava smrt njegovog neprijatelja. 14

AKŠAM-NAMAZ

Simbolizira završetak i upotpunjavanje djela, rahatluk nakon umora, rastanak sa jednim od roditelja ili kraj nečega. Ko sanja da klanja akšam-namaz to znači da će obaviti neku svoju obavezu prema porodici. 15

ALI ‘IMRAN (sura)

Simbolizira izoštren intelekt, poštenje i borbu protiv onih koji slijede neistinu. 16

ALIJA B. EBI TALIB, r.a.

Ko sanja ovog ashaba to mu simbolizira obdarenost znanjem, hrabrošću, zuhdom, umiranje na stepenu šehida i pomoć nad neprijateljem. Ako ga sanja učen čovjek ili osoba koja teži znanju i spoznaji, bit će obdarena znanjem, dostojanstvom i snagom, a ako ga neko sanja u jednom mjestu, nastat će smutnja u tom mjestu. 17

 

Islamski sanovnik | Snovi na slovo A Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Islamska ulema je saglasna u tome da su snovi poslanika jedna vrsta Objave

EL-A’LA (sura)

Simbolizira da će se onome ko ovo poglavlje sanja olakšati poslovi. 18

EL-’ALEK (sura)

Onaj ko sanja da uči ovu suru bit će obdaren pisanjem i govorom, a uz to će biti skroman. 19

‘ALIM

Simbolizira radosnu vijest o povećanju ugleda i autoriteta za snivača i rad na temelju onoga što se zna. Viđenje uleme u snu ukazuje na povećanje znanja samom snivaču. 20

ALKALIJ

Simbolizira spas od straha ili pokajanje od grijeha. Ko sanja da sapunjačom pere ruke – to upućuje na udaljavanje briga i problema i ispunjavanje potreba; a može označavati, također, spašavanje od nekog straha ili pokajanje za počinjene grijehe. 21

ALKOHOL

Simbolizira nezakonit imetak, mržnju, iskušenje, zlo i neprijateljstvo, a nekada ozdravljenje od neke bolesti. Ko sanja da pije vino učinit će puno grijeha i steći će veliki kapital. Ko sanja da pije vino, a da mu to niko ne sprječava – zadobit će neki nezakoniti imetak. Ko sanja da pije vino, a pri tom ga neko kritizira za taj čin, taj ko ga je kritizirao će mu se suprotstaviti u govoru i raspravi.

Ko sanja da je dobio rijeku vina – bit će doveden u iskušenje. Ko sanja da je zagazio u rijeku vina – past će u iskušenje, zavisno od toga koliko je zagazio duboko u rijeku; ako vino sanja neko ko će mu se suprotstaviti želi se s nekim uortačiti u nekom poslu, ili se oženiti – to mu ukazuje na pristanak. Ako neko ko upravlja nečim sanja da pije vino, bit će smijenjen s položaja. 22

ALLAH, UZVIŠENI

Simbolizira dobro, radosnu vijest na dunjaluku i lijep svršetak u vjeri, pod uvjetom da se sanja onako kako je On Sebe opisao u Kur’anu: da Mu niko ravan nije, da ničemu ne sliči, niti da Mu je bilo šta na ovom svijetu nalik.

Ako se, pak, sanja opredmećen, da liči na bilo šta od ovoga svijeta i onoga što mi znamo, onda taj san upućuje na nešto loše i negativno. Tako, ako neko sanja neki lik ili sliku, pa mu bude rečeno: To je tvoj Bog!, ili on pomisli da je to njegov Bog, pa ga počne obožavati i sedždu mu činiti, smatrajući da je to istina – ta osoba je ogrezla u lažima i neistinama.

ALLAHU EKBER

Simbolizira ustrajnost u pokajanju. Ko sanja da u snu uči Allahu ekber! – to ukazuje na pobjedu nad neprijateljem i postizanje sreće, zadovoljstva i časti. 23

ALOJA

Simbolizira brigu, tugu, rastanak i teškoću za onoga ko je u snu pomiriše ili je bude jeo. 24

AMBER

Simbolizira imetak i korist od čovjeka visokog ranga; dragocjeno znanje ili bašču koja daje plodove. Ako je neko sanjao da je stavio amber na vatru, to upućuje da je uveo neku novotariju u vjeru, upropastio svoj imetak ili stavio nešto na mjesto koje mu ne odgovara. 25

AMULET

Simbolizira laži i prevare, izuzev ako se uči Kur’an ili spominje Allahovo ime. Ako neko u snu liječi bolesnika i uči mu Kur’an ili neke dove spomenute u sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., to upućuje na oslobađanje od bolova i otklanjanje brige i tuge. Međutim, ako se izgovara ili zapisuje ono što nije došlo u Kur’anu i sunnetu, to upućuje na laž u govoru ili rijaluk u djelima.

Ako neko sanja da mu se uči ili zapisuje, ili da on uči nekome ili zapisuje, a u tom činu nedostaje Bismillahirr-rahmanir-rahim, ili ajeti iz Kur’ana – sve to onda simbolizira laž i prevaru. 26

ANGINA

Angina grla simbolizira neku vrstu zakrčenja i prestanak nekih funkcija. 27

EL-’ANKEBUT (sura)

Simbolizira da će Uzvišeni Allah snivača štititi sve do njegove smrti. 28

ANTILOPA

Simbolizira čovjeka koji čini ibadet, ali je sklon novotarijama. 29

AORTA

Simbolizira čovjekov život. 30

APOTEKAR

Simbolizira učenog čovjeka, budući da lijekovi koriste tijelu, kao što znanje koristi vjeri i životu. 31

EL-A’RAF (sura)

Simbolizira da snivač neće preseliti sa ovoga svijeta dok ne kroči na Sinajsku goru. 32

ARAPI

Sanjanje Arapa simbolizira olakšavanje teških stvari i okolnosti. 33

AREFAT

Simbolizira hadž, džumu-namaz, dobru zaradu u biznisu, te ponovno viđenje voljene osobe. Ko sanja da boravi na Arefatu na Dan Arefata to upućuje na njegov lijep odnos prema rodbini i njegovo ponovno susretanje sa osobom koju neizmjerno voli. 34

ARGUMENT

Simbolizira neki spor. Ko sanja da navodi neki dokaz za nešto znači da je u nekom sporu s nekom osobom i ima u tome jače argumente od svog protivnika. 35

ARHITEKTA

Simbolizira ljubav i prijateljstvo. Ko sanja onoga koji zida, a posebno onoga koji zida ćerpičom i blatom, upućuje na osobu koja okuplja i ujedinjuje ljude u onome što je pozitivno i dopušteno; a ako to čini ciglom, krečnim malterom ili nečim što je dobiveno pečenjem na vatri, onda to upućuje na osobu od koje nema dobra.

Ko sanja da zida, a oženjen je, žena će mu biti dobra i poslušna; a ako to sanja neoženjena osoba – oženit će se i zadobiti porod. 36

ARTERIJA

Simboliziraju kućnu čeljad. Od ljepote tog organa zavisi i ljepota i harmonija kućne čeljadi. Otvorenost vene – smrt onoga koji sanja ili nekoga od njegove porodice. Vene ruku iz kojih krv teče – siromaštvo za bogatog, a bogatstvo za siromašnog. 37

ASFALT

Simbolizira izolovanost, zaštitu od opasnosti, čvrstinu, stabilnost ili imetak dobijen na prevaru. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoće u izdržavanju; a sipanje katrana na nekog čovjeka – klevetanje i potvaranje tog čovjeka. 38

ASHABI

Simbolizira ljubav, bratstvo, pomoć i spas od neprijateljstva i zavisti. Ako je snivač siromašan, obogatit će se; ako je bogat, ljubav spram Ahireta će nadvladati njegovu ljubav spram dunjaluka, pa će trošiti kapital želeći zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Ovo, također, upućuje na pokajanje Uzvišenom Allahu, hajr i berićet.

Ako se sanjaju živi, jedan ili više ashaba, onda to upućuje na jačinu i stamenost njegove vjere; ako ih sanja često, onda to znači da živi ispravnim životom. Ako, pak, sanja da je on postao jedan od ashaba, imat će velikih poteškoća, iskušenja i problema, ali će, na kraju, sve to sretno prebroditi. 39

Islamski sanovnik | Snovi na slovo A Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Allah, dž.š., kaže: Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jedan od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. – On je, zaista, Uzvišen i Mudar! (Eš-Šura, 51)

ASKETIZAM

Simbolizira omiljenost i simpatiju kod ljudi. 40

EL-’ASR (sura)

Simbolizira da će snivač biti obdaren strpljivošću, potpomognut u istini, dok će u trgovini pretrpjeti gubitak, ali će nakon toga zadobiti veliku zaradu. 41
Ko sanja da stoji pred svojim Gospodarom i da ga Uzvišeni Allah posmatra: ako je ta osoba dobra – njegov san je san milosti, a ako nije dobra osoba – neka se pripazi. Ako neko sanja da ga Uzvišeni Allah doziva ili da Mu čini sedždu – Allah će ga počastiti Svojom blizinom i učinit će da ga ljudi zavole.

Ako neko sanja da Allah Uzvišeni s njim razgovara iza zastora – njegovo vjerovanje je dobro, povjerljiv je i ugled će mu porasti; ako sanja da s Njim razgovara bez pregrade i zastora – ima neku grešku i nedostatak u svom vjerovanju; ako neko sanja da mu Allah obećava oprost i milost – to je istina, jer Allah ne krši Svoja obećanja; ako neko sanja da mu Allah daje nešto od dunjalučkih dobara i blagodati – to su iskušenja i belaji koji će nastupiti i preko kojih će zaslužiti Njegovu milost.

Ako neko sanja da se Allah naljutio na njega – roditelji su ljuti na njega; ako sanja da se Allah na njega rasrdio – past će sa neke velike visine. Ako neko sanja da stoji pred Uzvišenim Allahom na nekom poznatom mjestu – u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje, a propast će nasilnici tog mjesta; a ako neko sanja da gleda u Allahovo prijestolje – postići će Njegovu blagodat i milost. 42

ASTROLAB

Simbolizira osobu koja je u vezi sa vladarom. Ko sanja da je dobio astrolab udružit će se sa osobom od koje će imati izvjesnu korist. 43

ASTROLOG / ASTRONOM

Simbolizira posrednika za žene. 44

AŠURA

Simbolizira neku nesreću ili nedaću onome koji sanja nekoga od Vjerovjesnikove, s.a.v.s., porodice, i sanja da je taj dan – Dan ašure. Ako, pak, sanja nekoga od njihovih neprijatelja – to ima suprotno značenje. 45

ATEISTA

Simbolizira neprijatelja. Ko sanja starijeg čovjeka koji je nevjernik to upućuje da neprijateljstvo datira od davnina; ko sanja da je nevjernik, a pred njim se nalazi med koji on ne jede to upućuje na njegovo nepriznavanje Allahovih blagodati, a ko sanja da je kafir, ali se u snu ne pokaje za svoje nevjerovanje to znači da će biti ubijen i neće umrijeti prirodnom smrću. 46

ATEIZAM

Simbolizira ovosvjetsko bogatstvo, brojnost porodice, bezumlje, nasilje, ubistvo, anarhiju u vjeri i bolest kojoj nema lijeka. Sanjanje mnogo kafira – brojnost porodice; starac kafir – stari neprijatelj koji ne krije mržnju; starac Židov – neprijatelj koji želi upropastiti svog protivnika; starac kršćanin – neprijatelj čije neprijateljstvo ne šteti protivniku. Ko sanja da je pokvario svoju vjeru, bezumno se ponaša prema ljudima i uznemirava ih. 47

AUKCIONIST

Simbolizira putovanje onome ko je sanjao telala, a, također, i osobu koja otkriva i širi tajne. 48

AUTOMOBIL

Simbolizira imetak, visoki položaj i autoritet uglednog čovjeka. Blistavo nakićeno auto – povećanje položaja i autoriteta. Auto na kome nema sjaja niti ukrasa upućuje da je snivač skromna osoba i da je u suštini bolji nego što se pred ljudima pokazuje. 49

AVAN

Simbolizira osobu koja podnosi teškoće u radu, radeći ono što drugi ne mogu, teškoću, ispunjavanje potreba i olakšavanje teškoća. 50

AVRET

Simbolizira otkrivanje skrivenog i zluradost neprijatelja. Nedostatak odjeće i otkrivanje stidnog mjesta (od pupka do koljena) simbolizira pobjedu nad neprijateljem na onom mjestu na kojem se sanja, a odjeća sa kojom prekriva samo stidno mjesto simbolizira pretjerivanje u onome u čemu drugi ne pretjeruju.

Ko sanja da gleda mjesto svoje ili neke druge žene strastvenim pogledom ili da dodiruje ženino stidno mjesto, imat će nepoželjnu trgovinu; a ko sanja da posmatra golu ženu; a da ona to ne zna, činit će omaške i greške. 51

AZRAIL

Ko sanja ovog meleka dugo će živjeti; ko ga sanja nasmijanog umrijet će kao šehid; ako ga sanja srditog – umrijet će bez pokajanja; ako se onaj koji sanja bori sa njim – umrijet će, a ako se melek smrti ne bori sa njim – onaj koji sanja će biti na samrti, ali će ozdraviti. 52

AŽDAHA

Simbolizira nepravednog vladara ili razbuktalu vatru. San da je neko postao zmaj – zadobit će vlast; konzumiranje mesa zmaja
– dobit će imetak od vladara. Zmaj sa više glava – neprijateljska zloba. Ako je osoba bolesna, onda to predstavlja smrt. 53

Autor “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. Ibn Sirin, 45; Ibn Sirin (b), 32; En-Nabulsi, 473-474. i El-Džemel, 47-48.
 2. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 37.
 3. Ibn Sirin, 29; Ibn Sirin (b), 12; En-Nabulsi, 38 i El-Džemel, 18.
 4. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38.
 5. En-Nabulsi, 113.
 6. Ibn Sirin, 281-282; Ibn Sirin (b), 298. i En-Nabulsi, 339.
 7. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 25. i El-Džemel, 36.
 8. Ibn Sirin, 137-138; Ibn Sirin (b), 143; En-Nabulsi, 340 i El-Džemel, 198.
 9. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 10. En-Nabulsi, 44 i 326.
 11. En-Nabulsi, 59.
 12. En-Nabulsi, 371.
 13. En-Nabulsi, 339.
 14. Ibn Sirin, 208; Ibn Sirin (b), 221. i En-Nabulsi, 338.
 15. Ibn Sirin, 49; Ibn Sirin (b), 36. i En-Nabulsi, 302.
 16. Ibn Sirin, 38; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35.
 17. Ibn Sirin, 38. i Ibn Sirin (b), 22. i En-Nabulsi, 313-314.
 18. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 38.
 19. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38.
 20. En-Nabulsi, 325.
 21. En-Nabulsi, 47.
 22. Ibn Sirin, 134-135; Ibn Sirin (b), 139-140; En-Nabulsi, 180-181. i El-Džemel, 192

 23. En-Nabulsi, 96. i El-Džemel, 221.
 24. En-Nabulsi, 295.
 25. Ibn Sirin, 136; Ibn Sirin (b), 141-142; En-Nabulsi, 342. i El-Džemel, 195.
 26. Ibn Sirin, 376; En-Nabulsi, 221. i El-Džemel, 242.
 27. En-Nabulsi, 181.
 28. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 29. En-Nabulsi, 443.
 30. En-Nabulsi, 469.
 31. En-Nabulsi, 308.
 32. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35.
 33. En-Nabulsi, 329.
 34. Ibn Sirin, 56; Ibn Sirin (b), 46; En-Nabulsi, 330-331. i El-Džemel, 67.
 35. Ibn Sirin, 368; Ibn Sirin (b), 392; En-Nabulsi, 68. i El-Džemel, 219.
 36. Ibn Sirin, 164; Ibn Sirin (b), 172-173. i En-Nabulsi, 80.
 37. Ibn Sirin, 98; Ibn Sirin (b), 100. i En-Nabulsi, 331.
 38. Ibn Sirin, 282 i 325; Ibn Sirin (b), 299. i 343. i En-Nabulsi, 365.
 39. Ibn Sirin, 37-38; Ibn Sirin (b), 21. i En-Nabulsi, 48-49.
 40. En-Nabulsi, 235-236.
 41. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38.
 42. Ibn Sirin, 26-28; Ibn Sirin (b), 9-11; En-Nabulsi, 52-54. i El-Džemel, 13-15.
 43. Ibn Sirin, 328; Ibn Sirin (b), 347. i En-Nabulsi, 49.
 44. En-Nabulsi, 363.
 45. En-Nabulsi, 325.
 46. En-Nabulsi, 387.
 47. Ibn Sirin, 331; Ibn Sirin (b), 350. i En-Nabulsi, 359.
 48. Ibn Sirin, 150; Ibn Sirin (b), 156. i En-Nabulsi, 197. i 439-440.
 49. Ibn Sirin, 377. i Ibn Sirin (b), 356.
 50. Ibn Sirin, 347; Ibn Sirin (b), 367. i En-Nabulsi, 443.
 51. Ibn Sirin, 94. i 362; Ibn Sirin (b), 95-96. i 384-385 ; En-Nabulsi, 343-344. i
  El-Džemel, 126-127.

 52. Ibn Sirin, 36; Ibn Sirin (b), 19-20; En-Nabulsi, 332. i El-Džemel, 30.
 53. Ibn Sirin, 208; Ibn Sirin (b), 220. i En-Nabulsi, 100.

Vaš komentar