Kada su i od čega stvoreni džini?

Neki islamski učenjaci navode izvore koji upućuju na vremensko razdoblje u kome su džini stvoreni. Jedna grupa učenjaka, na osnovu predaja koje se pripisuju Ibn Abbasu, radijallahu anhu, smatra da su džini stvoreni dvije hiljade godina prije Adema, alejhisselam, dok drugi tvrde da su boravili na Zemlji četrdeset godina prije nego je stvoren čovjek. 1 Neki opet misle da su stvoreni  hiljadu godina prije Adema, alejhisselam, iako za sve ove tvrdnje nema pouzdanih dokaza u Kur’anu i hadisu.

Kada su i od čega stvoreni džini? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Džini su stvoreni prije čovjeka.

Ipak, ono što pouzdano znamo, i to na osnovu kur’anskog ajeta u suri El-Hidžr, jeste da su džini stvoreni prije čovjeka i da su stvoreni od užarene vatre:

Kada su i od čega stvoreni džini? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, – a još prije smo stvorili džine od vatre užarene. 2

Viđenje džina i njihov izgled

O izgledu džina znamo ono o čemu nam je informacije dao Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu. U suri El-A’raf kaže:

Kada su i od čega stvoreni džini? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju… 3

Kur’an potvrđuje da imaju srce, oči i uši, a 64. ajet sure El-Isra dodaje i glas:

Kada su i od čega stvoreni džini? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

I zavodi glasom svojim koga možeš… 4

Ljudska bića ne mogu vidjeti džine i šejtane u njihovom izvornom obliku. Allah, dželle šanuhu, kaže u suri El-A’raf:

Kada su i od čega stvoreni džini? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

…On vas vidi, On i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju. 5

S obzirom na to da džini i šejtani mogu poprimati ljudske i životinjske oblike, moguće ih je vidjeti u tim oblicima.

Kada su i od čega stvoreni džini? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Jedna od sposobnosti džina jeste pretvaranje u razne oblike.

Džini se mogu pretvoriti u zmije, deve, krave, škorpione, koze, ovce, magarce, mazge, konje, ptice itd. Ibn Tejmije kaže: “Od mogućnosti džina jeste da preuzmu fizički oblik koji hoće. Tako se mogu pojavljivati kao ljudska bića, životinje, zmije, akrepi, kamile, krave, ovce, konji, mule, magarci, ili bilo šta drugo.’’ 6

Mogu preuzeti i oblik čovjeka kao što je to bio slučaj da se šejtan pojavio pred Kurejšijama u liku Surake ibn Malika pred pohod na Bedr da ih ohrabri u njihovim zlim namjerama, i ovaj slučaj i Kur’an pominje: 7

Kada su i od čega stvoreni džini? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: “Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!” – onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: “Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“ 8

Drugi primjer je pojavljivanje šejtana u liku starca iz Nedžda i njegovo uključivanje u diskusiju Kurejšija kada su se dogovarali šta da urade da spriječe poslaničku misiju Muhammeda, alejhisselam. 9

Nisu kadri pretvoriti se u Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, lik. Šejtani se ne mogu pojaviti u snu u Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, liku. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi sljedeći hadis: “Ko me sanja, mene je vidio, jer se šejtan ne može pretvoriti u moj lik.” 10

Iz hadisa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, vidimo da neke životinje, poput magarca i psa, mogu vidjeti džine i šejtane.

Kada su i od čega stvoreni džini? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Psi i magarci imaju sposobnost viđenja džina.

Buhari i Muslim prenose hadis u kome Muhammed, alejhisselam, kaže: “Kada čujete pjevanje pijetla, molite Allaha za dobrote Njegove, jer je pijetao vidio meleka. A kada čujete revanje magarca, utječite se Allahu od šejtana, jer je magarac vidio šejtana.’’ 11

U drugom hadisu, koji bilježi Ebu Davud, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava:

“Kada čujete lavež pasa i revanje magarca, utječite se Allahu, jer oni vide ono što vi ne vidite.’’ 12

Autor teksta “Kada su i od čega stvoreni džini?”: Senad Kovačević iz knjige “Ljekovita moć Kur'ana.”

 1. Šejh Bedruddin Ebu Abdullah Omer ibn Abdullah Šebli Hanefi, Svijet džina i šejtana, Bemust, Sarajevo, str. 18.
 2. Kur’an, 17:26-27.
 3. Kur’an, 7:179.
 4. Kur’an, 17:64.
 5. Kur’an, 7:27.
 6. Majdi Muhammad Ash-Shahawi, Expelling Jinn From Your Home, Al-Firdous, London, str. 18.
 7. Ibn Tejmije, Poslanica o džinima… str. 61-62.
 8. Kur’an, 8:48.
 9. Ibn Tejmije, Poslanica o džinima…, str. 62.
 10. Jami` at-Tirmidhi, 1859.
 11. Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana… str. 17.
 12. Ibid.

Vaš komentar