Kakav si komšija?

Ko je komšija? Neki učenjaci objašnjavaju ko može biti komšija? Mi izdvajamo iz tih tumačenja, pa kažemo:

“Komšija je onaj ko stanuje u tvojoj blizini, uz tebe.“

Tri su vrste komšije

  • Komšija koji ima jedno pravo – to je nemusliman, i on ima pravo komšiluka.
  • Komšija koji ima dva prava – to je musliman, a njegova prava su pravo komšiluka i pravo islama.
  • Komšija koji ima tri prava – to je musliman rođak, a njegova prava su pravo komšiluka, pravo islama i pravo rodbine.

A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. (En-Nisa, 36)

Komšija rođak je onaj s kojim si u srodstvu. (Ovaj ima pravo rodbinstva i pravo komšiluka, da se prema njemu lijepo odnosi i da ga se ne uznemirava.) Daljnji komšija je onaj s kojim nisi u srodstvu. (To je onaj s kojim te ne veže rodbinska veza i on ima pravo na komšiluk. Njegovo pravo je da budeš obziran prema njemu, da si blag i da od tebe doživi samo dobro i pažnju.) Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao:

“Džibril mi je toliko preporučivao komšiju da sam pomislio da će komšija učestvovati u nasljedstvu.”(Buhari, 6014; Muslim, 2624.)

Abdullah b. Amr b. As, kada bi zaklao ovcu, govorio je:

“Podajte od ove ovce i komšiji židovu.“ To bi ponovio tri puta, a onda bi rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika, alejhissalatu vesselam, da kaže: ‘Džibril mi je toliko preporučivao komšiju da sam pomislio da će komšija učestvovati u nasljedstvu.’“

Mervezi kaže:

“Rekao sam Ebu Abdullahu, Ahmedu b. Hanbelu: ‘Čujem prosjaka na putu da govori: ‘Ja sam gladan.’ On je rekao: ‘Moguće je da govori istinu, a moguće je i da ne govori.’ Ja sam rekao: ‘Ako imam komšiju za kojeg znam da je gladan.’ On je rekao: ‘Daj mu prednost.’ ‘A ako imam samo dvije pogače?’ – upitao sam. ‘Daj mu nešto od toga.’ – rekao je, a zatim dodao: ‘Ono što se spominje u hadisu je komšija.’“

Još čudnije od ovoga je slučaj koji se desio sa Ebu Hanifom. On nije htio sjediti u hladovini komšije kojem je pozajmio novac jer je to smatrao kamatom.

Neki od edeba sa komšijom

  • Musliman treba da vodi računa o tome da poštuje komšiju

Shodno riječima Poslanika, alejhissalatu vesselam:

“Najbolji prijatelji i drugovi kod Allaha su oni koji su najbolji svojim prijateljima. A najbolje komšije kod Allaha su oni koji su najbolji svojim komšijama.”( Tirmizi, 1944.)

  • Da mu želi dobro i da ga savjetuje na najljepši način

Da moli da ga Allah uputi, da mu ukaže na propise preporučivanja na dobro a odvraćanja od zla, i ako zatraži pomoć, da mu pomogne, shodno riječima Poslanika, alejhissalatu vesselam: “Muslimanke, nemojte omalovažavati komšinicu zbog njenog komšiluka, makar i zbog ovčijeg papka.”(Buhari, 2566; Muslim, 1030.)

  • Da se prema njemu ne odnosi neprijateljski

Dobro je poznata zabrana uznemiravanja komšije i zabrana loše ophođenja prema njemu, svejedno da li to bilo učinjeno riječju ili djelom, jer je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Ko vjeruje u Allaha i Onaj svijet, neka ne uznemirava komšiju.”(Buhari, 6018; Muslim, 47.)

Još je rekao:

“Allaha mi, ne vjeruje, Allaha mi, ne vjeruje, Allaha mi, ne vjeruje!“ Neko je upitao: “A ko, Allahov Poslaniče?“ On je rekao: “Onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija.“(Buhari, 6016.)
  • Da ukazuje čast komšijama shodno njihovoj blizini

Aiša, radijallahu anha, je upitala Allahovog Poslanika, alejhisselatu vesselam:

“Allahov Poslaniče, imam dve komšije, pa kome prvo da poklonim nešto?“ Poslanik, alejhissalatu vesselam, joj je rekao: “Onom čija su ti vrata bliža.“(Buhari, 6020.)
Kakav si komšija Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Ejmen Ahmed Muzejjen iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

Vaš komentar