Meleki su ogasulili Adema kada je umro

Kada je Adem a.s. preselio, njegov porod nije znao šta da radi sa njime, pa su ih meleki podučili. U Hakimovom Mustedreku i Taberanijevom Mu'džemul-evsatu vjerodostojnim senedom se od Ubejja, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, a.s. rekao:

“Nakon što je Adem preselio meleki su ga okupali neparnim brojem puta, zakopali ga i rekli: “Ovo je Ademon sunnet u njegovom.”1

U vjerodostojnim hadisima je spomenuto da su meleki ogasulili jednog šehida iz ovog ummeta po imenu Hanzala ibn Ebi Amir koji je poginuo u bici na Uhudu.

Meleki su ogasulili Adema kada je umro Svijet meleka Umer Sulejman el-Eškar Akaid Islamski tekstovi Islamski blog Islamska literatura Kupi knjigu online El-Kelimeh Sarajevo Novi Pazar
Meleki su ogasulili Adema kada je umro.

Allahov Poslanik, je svojim ashabima, nakon Hanzalinog ubistva rekao:

“Vašeg druga su ogasulili meleki“, – aludirajući na Hanzalu.

Ashabi su o tome upitali njegovu ženu, pa je ona rekla:

“On je izašao nakon što je čio pozivača, a bio je džunub”,

pa je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao:

“Zbog toga su ga ogasulili meleki.”

Hakim i Bejheki ga prenose sa dorbim senedom, a Ibn Asakir spominje, sa vjerodostojnim senedom, da se pleme Evs ponosilo, jer je od njih onaj koga su meleki ogasulili: Hanzala ibn Rahib. 2

Autor teksta “Meleki su ogasulili Adema kada je umro“Umer Sulejman el-Eškar” iz knjige “Svijet meleka.”

  1. Sahihul-džami’, 48/5.
  2. Silsiletul-ehadisis-sahihati, hadis br. 326

Vaš komentar