Razlika između Kur'ana i hadisi-kudsije

Ukoliko shvatimo da je hadisi-kudsija Allahov (dž. š.) govor, onda nam se nameće pitanje: Kakva je razlika između Kur’ana i hadisi- kudsije?

Učenjaci navode sljedeće detalje po kojima se hadisi-kudsija razlikuje od Kur’ana:

  • Kur’an je i tekstom i smislom Allahov govor, a hadisi-kudsija je samo smislom Allahov govor, a taj smisao je Muhammed, s.a.v.s., iskazao svojim riječima;
  • Kur’an je, kompletan, prenesen mutevatir-predajom, a sve hadisi-kudsije nisu prenesene mutevatir-predajama. Mnogo je hadisi-kudsija preneseno ahad-predajama;
  • Kur’an je objavljivan preko Džibrila, a hadisi-kudsije je Muhammed, s.a.v.s., primao putem sna ili nadahnućem;
  • Kur’an i po svome stilu i po sadržaju je mu’džiza, dok hadisi-kudsije nisu mu’džiza; samo učenje Kur’ana, bez obzira na to da li razumijemo njegovo značenje ili ne, jeste ibadet, a puko čitanje hadisi-kudsija nije ibadet i ko bi zanijekao samo jednu riječ, pa čak i samo jedno slovo iz Kur’ana, postao bi nevjernik, a onaj ko bi zanijekao hadisi-kudsije ne bi postao nevjernik, bio bi samo grješnik.

Hadisi-kudsije mogu biti na različitom stepenu vjerodostojnosti, kao i hadisi. Ovisno o tome da li ispunjavaju ili ne ispunjavaju uvjete vjerodostojnosti. Tako, postoje hadisi-kudsije koje su sahih, hasen, daif, a postoje i one koje su patvorene i apokrifne. To je otuda što su ljudi lagali i na Allaha (dž. š.), kao što su lagali i na Allahova Poslanika, s.a.v.s. Zbog toga smo dužni prije korištenja hadisi-kudsija provjeravati njihov stepen kao i kod hadisa.1

Hadis i hadiske znanosti Mahmut Karalić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Razlika između Kur'ana i hadisi-kudsije” Mahmut Karalić iz knjige “Hadis i hadiske znanosti”.

  1. Vidi: Nuruddin Itr ”Menhedžun-nakdi fi ulumil-hadisi”, od 303. i 304. str., i dr. Mahmud et-Tahhan ”Tejsiru mustalehil-hadisi”, 127. str. 

Vaš komentar