Kako su završili oni koji su došli da ubiju Muhammeda s.a.v.s

Delegacija Amira bin Sa'sa dođe u Medinu kod Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem. Delegaciju su sačinjavali Amir bin Tufejl, Erbed bin Kajs, zatim Halid bin Džafer i Džebbar bin Eslem, sve mnogobošci i veliki nevjernici. Bili su poglavari plemena i njihovi najveći zlikovci. Došli su u Medinu radi interesa kako bi lažno primili islam, a zatim kao prikriveni nevjernici od Allahovog puta i Njegove upute odvraćali.

Na putu ka Medini, Amir i Erbed skovaše zavjeru da ubiju Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem. Kad stigoše, Amir poče da govori Poslaniku, ‘alejhis-selam, a Erbed je kružio oko njega. Sablju je izvukao iz korica koliko jedan pedalj. Allah, dželle ša'nuhu, mu oduže ruke, pa nije mogao, nakon toga, da ih makne. Allah Uzvišeni i ovdje zaštiti Svoga Poslanika.

Kako su završili oni koji su došli da ubiju Muhammeda s.a.v.s Kako su završili oni koji su došli da ubiju Muhammeda s.a.v.s Sanin Musa Istorija El-Kelimeh
Uistinu, Allahova kazna nije daleko niti od jednog silnika.

Nakon ovoga, Resulullah, sallaliahu alejhi ve sellem, ih prokle obojicu. Kada su se vraćali iz Medine, Erbeda pogodi grom koji ga sprži zajedno sa devom na kojoj je jahao. Amir je bio sa ženom po imenu Selulija, pa je obolio od guše na vratu, te umrije govoreći: “

Zar guša kao devina grba i smrt u kući Selulije?!”1

U Buharijevom Sahihu stoji da je Amir došao kod Resulullaha, sallaliahu alejhi ve sellem, i rekao:

“Izaberi od sljedećeg tri stvari: tebi brda sa stanovništvom, a meni sela i gradovi. Ili da budem tvoj nasljednik poslije tebe, ili da ratujem protiv tebe sa Gatafanom (pleme), sa hiljadu arapskih konja i kobila?”

Nakon ovoga, ranjen je u kući neke žene, pa je govorio:

“Guša kao devina grba.”

Pred samu smrt, zavikao je:

“Dajte mi moga konja!”

Kada mu ga dovedoše, on uzjaha i umrije na konju. 2

Ovako su završavali Allahovi neprijatelji i neprijatelji Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Uistinu, Allahova kazna nije daleko niti od jednog silnika, isto kao što je Njegova milost blizu onih koji vjeruju i dobra djela čine.

Autor teksta “Kako su završili oni koji su došli da ubiju Muhammeda s.a.v.s Sanin Musa iz knjige “Kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammeda s.a.v.s.”.

  1. Zapečećeni džennetski napitak, str. 517
  2. Zapečećeni džennetski napitak, str. 100

Vaš komentar